Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výberové konanie na riaditeľov ZŠ Bernoláková a ZŠ Juh, 093 01 Vranov nad Topľou

« späť
Úradná tabuľa » Výberové konania » Výberové konanie na riaditeľov ZŠ Bernoláková a ZŠ Juh, 093 01 Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

Riaditeľ Základnej školy Ul. Bernolákova 1061, 093 01 Vranov nad Topľou

Riaditeľ Základnej školy Juh 1054, 093 01Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie: 01. júl 2012

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesný životopis
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov)

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 18. 05. 2012 do 15.00 h. na adresu: Mestský úrad, Referát školstva a mládeže – Školský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou s označením na obálke:

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ul. Bernolákova 1061,Vranov nad Topľou. NEOTVÁRAŤ !

-
- Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Juh 1054, 093 36 Vranov nad Topľou. NEOTVÁRAŤ !

Miesto a termín otvárania obálok bude zriaďovateľom oznámené predsedovi rady školy.

Termín a miesto výberového konania účastníkom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie požiadavky oznámi príslušná rada školy v zákonom stanovenej lehote písomne.

Vranov nad Topľou 30. 04. 2012

Ing. Ján Ragan primátor


« späť

aktualizácia: 11.06.2012 | počet zobrazení: 11 690
Počet návštev od 21.02.2008: 4649967
Počet návštev dnes: 905