Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou

« späť
Projekty mesta » Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou
op-vzdelavanie EU-ESF

Kód projektu: 26120130051

Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Celková hodnota projektu: 199718,62 €

Výška poskytnutého príspevku (Európsky sociálny fond, Štátny rozpočet SR): 189732,69 €

Čas trvania a obdobie realizácie projektu: 17 mesiacov (august 2013 – jún 2015)

Žiadateľ : Mesto Vranov nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je: zvyšovanie kvality a dostupnosti vzdelávania pre seniorov.

Umiestnenie projektu (NUTS III): Prešovský kraj


Zmena trvania projektu 2

Na základe dodatku č.5 013/2013/­2.1/OPV/D05 uzavretého medzi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, zastúpeného Výskumná agentúra, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava ako sprostredkova­teľského orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu bolo schválené predĺženie trvania projektu do 30.11.2015.

Aktivita Začiatok Ukončenie
Aktivita č. 1.1 01.10.2013 30.11.2015
Aktivita č. 1.2 01.10.2013 30.11.2015
Aktivita č. 1.3 01.10.2013 30.11.2015
Aktivita č. 1.4 01.10.2013 30.11.2015
Aktivita č. 1.5 01.10.2013 30.11.2015
Aktivita č. 1.6 01.10.2013 30.11.2015
Aktivita č. 1.7 01.10.2013 30.11.2015
Aktivita č. 1.8 01.10.2013 30.11.2015

Zmena trvania projektu

Od podpisu zmluvy s verejným obstarávateľom mesto postupne realizuje verejné obstarávania. Verejné obstarávanie na dodávku IKT a externe zabezpečované vzdelávacie aktivity boli realizované prostredníctvom Vestníka. Verejné obstarávanie na IKT je už ukončené a kompletizujeme podklady, verejné obstarávanie na externe zabezpečované vzdelávacie aktivity bolo pozastavené vzhľadom na podanie námietky jedného z uchádzačov. V súčasnosti už ÚVO ukončil kontrolu VO a v blízkej budúcnosti očakávame jeho akceptačný list, z ktorého bude vyplývať, že v ukončení VO môžeme pokračovať.

VO na externe zabezpečované školenia bolo uverejnené vo vestníku dňa 20.3.2014. Vzhľadom na veľké množstvo otázok, boli súťažné podklady doplnené a nové oznámenie vyhlásené dňa 4.4, 8.4. a 13.5. 2014. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené o mesiac neskôr, ako bolo uvedené v harmonograme VO, nakoľko neustále prebiehali práce na špecifikácii predmetu zákazky a tvorby súťažných podkladov.

Verejné obstarávanie na dodávku IKT bolo vyhlásené vo vestníku dňa 23.6.2014. Har­monogram VO plánoval vyhlásenie VO v marci 2014, k oneskoreniu došlo z dôvodu tvorby špecifikácie jednotlivých položiek, tak aby nevznikli nejasnosti resp. otázky zo strany uchádzačov.

Verejné obstarávanie na šijacie stroje bolo na SORO odoslané dňa 4.11.2014. Verejný obstarávateľ zvolil vyššie uvedenú postupnosť, keďže bez externe zabezpečovaných vzdelávacích aktivít by nebolo účelné nakupovať techniku. Šijacie stroje ako zákazku s nízkou hodnotou nechal na záver, keďže jej realizácia je rýchla v porovnaní so zákazkami uverejňovanými vo vestníku.

Realizácia odborných aktivít č. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5 je viazaná na ukončenie verejného obstarávania, nakoľko školenia bude realizovať úspešný uchádzač. Ide o externe zabezpečované školenia v uvedených aktivitách, ktoré nie je možné spustiť vzhľadom na stav VO.

Všetky vzdelávacie aktivity plánujeme ukončiť do konca júna 2015.


Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby svojich obyvateľov. Seniori vo veku nad 50 rokov tvoria významnú časť obyvateľov nášho mesta. Hlavným dôvodom realizácie projektu je snaha zvýšiť dostupnosť vzdelávania pre seniorov, zmeniť celkový prístup a pohľad na staršiu generáciu obyvateľov mesta, podporiť sociálnu integráciu seniorov, zmeniť prístup a postoj seniorov nielen navonok, ale aj k sebe samému. Projekt vytvára dostatočný priestor na realizáciu viacerých typov vzdelávacích programov a dáva seniorom možnosť sebarealizácie a nového životného naplnenia, vedie ich k aktivizovaniu tvorivých schopností a zručností a súbežne posilňuje sociálne väzby a podporuje integráciu starších ľudí do spoločnosti. Projekt generuje viacero úžitkov a prispieva k celkovému zlepšeniu sociálno-ekonomického postavenia cieľovej skupiny. K udržateľnosti výsledkov projektu prispievajú fakty, že v rámci projektu budú obstarané didaktické prostriedky, ktoré vytvoria materiálno-technickú základňu pre realizáciu vzdelávacích programov pre seniorov aj v budúcnosti a vytvorenie študijných manuálov pre jednotlivé typy vzdelávacích programov ako jedného z výstupov vytvorí základ pre budúcu realizáciu vzdelávacích aktivít s využitím interných zdrojov mesta Vranov n. T.

Strategickým cieľom projektu je zvyšovanie kvality a dostupnosti vzdelávania pre seniorov prostredníctvom vytvorenia systému ďalšieho vzdelávania pre cieľovú skupinu seniorov za účelom zvýšenia je vzdelanostnej úrovne. Špecifickým cieľom je uskutočňovanie vzdelávacích programov pre seniorov zameraných na zvýšenie ich vzdelanostnej úrovne a tiež zvýšenie miery ich sociálnej integrácie. Celkove v rámci projektu sa budú môcť cieľové skupiny vzdelávať v nasledovných 8 oblastiach:

« späť

aktualizácia: 23.10.2015 | počet zobrazení: 14 199

Súvisiace články:
Články 1 - 8 / 8

Aktivita 1.1: Informačné a komunikačné technológie pre seniorov

„Informačné a komunikačné technológie pre seniorov“ je vzdelávací program zameraný na získanie a rozvoj praktických zručností pre prácu s osobným počítačom, využívanie Internetu a sociálnych sietí s cieľom odstrániť psychické bariéry a strach z používania počítača a moderných komunikačných nástrojov. Vzdelávací program má rozsah 56 hodín/osoba (1 hodina = 60 minút) a bude realizovaný skupinovou formou pre 20 osôb, ktoré budú rozdelené do 2 skupín.

aktualizácia: 16.05.2014 | počet zobrazení: 5 310

Aktivita 1.2: Anglický jazyk pre seniorov

Kurz sa zameriava na získanie základnej komunikačnej gramotnosti a rozvoj slovnej zásoby a komunikačných zručností v tematických okruhoch blízkych účastníkom kurzu (mesto, v ktorom žijem; ľudia, ktorých stretávam; činnosti, ktoré vykonávam; zážitky, ktoré prežívam; komunikujem s príbuznými v zahraničí). Vzdelávací program má seniorom pomôcť získať základnú komunikačnú gramotnosť pre bežné komunikačné situácie. Vzdelávací program má rozsah 48 hodín/osoba (1 hodina = 60 minút) a bude realizovaný skupinovou formou pre 20 osôb, ktoré budú rozdelené do 2 skupín.

aktualizácia: 16.05.2014 | počet zobrazení: 6 450

Aktivita 1.3: Kľúčové kompetencie seniora

„Kľúčové kompetencie pre seniorov“ je vzdelávací program zameraný na osobnostný rozvoj seniorov v oblasti komunikačných zručností, schopnosti zvládania konfliktných situácií a vyrovnávania sa so stresom. Program prispieva k dobrej psychickej kondícii seniorov a posilňuje ich sebavedomie a zároveň sebakontrolu vo vzťahu k sociálnemu okoliu. Vzdelávací program má rozsah 48 hodín/osoba (1 hodina = 60 minút) a bude realizovaný skupinovou formou pre 20 osôb, ktoré budú rozdelené do 2 skupín.

aktualizácia: 16.05.2014 | počet zobrazení: 6 208

Aktivita 1.4: Právne minimum pre seniorov

„Právne minimum pre seniorov“ je vzdelávací program zameraný na zvýšenie právneho povedomia seniorov v oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva. Vzdelávací program má seniorom poskytnúť teoretické vedomosti v oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva ale v rámci prípadových štúdií tiež praktické rady ako riešiť časté právne situácie a problémy, a ktorými sa stretávajú. Vzdelávací program má rozsah 16 hodín/osoba (1 hodina = 60 minút) a bude realizovaný skupinovou formou pre 60 osôb, ktoré budú rozdelené do 6 skupín.

aktualizácia: 16.05.2014 | počet zobrazení: 5 282

Aktivita 1.5: Zvládanie stresu v edukačnom procese

„Zvládanie stresu v edukačnom procese“ je vzdelávací program zameraný na osvojenie si účinných techník na lepšie zvládanie psychickej záťaže, osobnostný rozvoj učiteľov nad 50 rokov, sebapoznávanie, rozvoj asertívneho správania, schopnosť otvorene ventilovať svoje emócie, prácu s frustráciou, ale tiež efektívnu organizáciu času a určovanie si priorít, zvládanie akútneho a chronického stresu, techniky na zvládanie krízových a konfliktných situácií a spôsoby zlepšovania pracovných podmienok. Vzdelávací program má rozsah 30 hodín/osoba (1 hodina = 60 minút) a bude realizovaný skupinovou formou pre 20 osôb, ktoré budú rozdelené do 2 skupín.

aktualizácia: 23.05.2014 | počet zobrazení: 6 777

Aktivita 1.6: Zdravé starnutie

Kurz „Zdravé starnutie“ je vzdelávací program zameraný na zvýšenie informovanosti o otázkach zdravotnej a sociálnej problematiky seniorov s dôrazom na prevenciu a liečbu najčastejších chronických ochorení osôb vyššieho veku. Vzdelávací program má rozsah 80 hodín/osoba (1 hodina = 60 minút) a bude realizovaný skupinovou formou pre 60 osôb, ktoré budú rozdelené do 6 skupín.

aktualizácia: 23.06.2014 | počet zobrazení: 5 851

Aktivita 1.7: Ľudovoumelecké remeslá

,,Ľudovoumelecké remeslá“ je vzdelávací program zameraný na rozvoj kreatívneho myslenia seniorov a získanie praktických zručností z oblasti ľudovoumeleckej tvorby. Seniori si osvoja viacero tvorivých techník a naučia sa ich vhodne kombinovať a vytvárať zaujímavé produkty. Program má tie terapeutický efekt – pomáha seniorom eliminovať sociálne vylúčenie a osamelosť, zlepšuje ich psychickú kondíciu a podporuje ich sebavedomie. Vzdelávací program má rozsah 80 hodín/osoba (1 hodina = 60 minút) a bude realizovaný skupinovou formou pre 60 osôb, ktoré budú rozdelené do 6 skupín.

aktualizácia: 23.06.2014 | počet zobrazení: 5 038

Aktivita 1.8: Tréningy pamäte a vitality

„Tréning pamäti a vitality“ je vzdelávací program komplexného charakteru zameraný na aktivizáciu rozumových schopností, cieľom ktorého je udržať si dobrú pamäť aj vo vyššom veku, posilniť zdravé sebavedomie a dosiahnuť dostatočný stupeň sebestačnosti a nezávislosti v každodennom živote seniora. Vzdelávací program má rozsah 80 hodín/osoba (1 hodina = 60 minút) a bude realizovaný skupinovou formou pre 60 osôb, ktoré budú rozdelené do 6 skupín. Vzdelávací program má seniorom poskytnúť vedomosti o pamäti, aktivizovať a stimulovať ich rozumové schopnosti a motiváciu, získať nové vedomosti, umožniť osvojenie metód, cvičenia pamäti zameraných na zvládnutie stratégií a techník uľahčujúcich zapamätanie a vybavenie informácií, posilňovať a rozvíjať kontakty.

aktualizácia: 23.06.2014 | počet zobrazení: 4 895

Články 1 - 8 / 8

Počet návštev od 21.02.2008: 4628006
Počet návštev dnes: 498