« späť
Projekty mesta

Projekty mesta


Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 25
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 Ďalšia strana Posledná strana

Inteligentné mesto Vranov nad Topľou

aktualizácia: 13.07.2020 | počet zobrazení: 295

Budovanie odborných kapacít na komunálnej úrovni

Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených a to tak na individuálnej ako aj lokálnej úrovni.

aktualizácia: 13.03.2020 | počet zobrazení: 348

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce II

Hlavným cieľom projektu je začlenenie ľudí sociálne vylúčených, alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach a to prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a realizácie nadväzujúcich komplexných činností, umožňujúcich reálnu zmenu životných podmienok týchto osôb.

aktualizácia: 13.03.2020 | počet zobrazení: 229

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou

Realizáciou projektu získa mesto kvalitne vypracovaný dokument – lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie, čo zahŕňa, okrem iného, prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, spracovanie špecifických údajov a podobne..

aktualizácia: 22.01.2020 | počet zobrazení: 248

Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ Kukučínova vo Vranove nad Topľou za účelom vytvárania študijných schopností a sociálnej integrácie detí, zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov a budovania prvkov inkluzívneho vzdelávania v MŠ.

aktualizácia: 22.01.2020 | počet zobrazení: 667

Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

aktualizácia: 02.07.2019 | počet zobrazení: 480

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno – technického vybavenia učební.

aktualizácia: 20.01.2020 | počet zobrazení: 562

Rómske občianske hliadky vo Vranove nad Topľou

aktualizácia: 25.01.2018 | počet zobrazení: 1287

Rekonštrukcia Materskej školy Sídl. 1.mája Vranov n.T.

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ Sídlisko 1.mája vo Vranove n.T.

aktualizácia: 28.11.2016 | počet zobrazení: 1334

Terénna sociálna práca v obciach I

Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti…

aktualizácia: 25.10.2016 | počet zobrazení: 1643

Články 1 - 10 / 25
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 21.02.2008: 3414796
Počet návštev dnes: 372
fb