Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Vranov nad Topľou

« späť
Projekty mesta » Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Vranov nad Topľou
logo-MPSVaRSR-EU-OPLZ

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Kód projektu v ITMS+: 312081BJF2

Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Miesto realizácie projektu: Mesto Vranov Nad Topľou

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Použitý systém financovania: kombinácia zálohovej platby a refundácie

Trvanie projektu: december 2021 – november 2023

Hlavná aktivita projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služ­by


Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 8. REACT-EU

Špecifický cieľ: 8.1.1. Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Opis projektu:

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Aktivitu budú realizovať opatrovateľky – zamestnankyne mesta pre občanov mesta podľa zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s mestom o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Aktivita sa bude realizovať v meste Vranov nad Topľou.

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:

  • 50 osôb využije nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonanie služieb sociálneho začlenenia,
  • 25 zamestnancov bude poskytovať sociálne alebo asistenčné služby

Výška nenávratného finančného príspevku: 293 760,00 EUR

Výsledky projektu:

Výstupom realizácie hlavnej aktivity projektu bude systematicky poskytovaná opatrovateľská služba občanom obce a to v ich domovoch, čím sa podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí, vo vlastnej rodine a komunite. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu v socio – ekonomickej oblasti, a to najmä:

  • zabezpečí sa poskytovanie opatrovateľskej sociálnej služby v domácom prostredí klienta,
  • zabezpečí sa realizácia práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, keďže vzhľadom na prognózu vývoja počtu obyvateľov mesta nad 62 rokov do roku 2024 je reálny predpoklad nárastu dopytu v nasledujúcich rokoch po uvedených sociálnych službách,
  • zabezpečí sa dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a komunity,
  • zabezpečí sa rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
  • zvýši sa dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena odkázaného na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe,
  • neinštituciona­lizujú sa sociálne služby, nakoľko podporovaný projekt zabezpečuje náhradu miezd opatrovateliek, ktoré poskytujú opatrovateľské služby terénne v byte klienta,
  • zavedie sa systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk     www.ec.europa.eu     www.mpsvr.sk

« späť

aktualizácia: 15.02.2023 | počet zobrazení: 1 341
Počet návštev od 21.02.2008: 4628007
Počet návštev dnes: 499