« späť
Projekty mesta » Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou » Aktivita 1.2: Anglický jazyk pre seniorov

Aktivita 1.2: Anglický jazyk pre seniorov

Kurz sa zameriava na získanie základnej komunikačnej gramotnosti a rozvoj slovnej zásoby a komunikačných zručností v tematických okruhoch blízkych účastníkom kurzu (mesto, v ktorom žijem; ľudia, ktorých stretávam; činnosti, ktoré vykonávam; zážitky, ktoré prežívam; komunikujem s príbuznými v zahraničí). Vzdelávací program má seniorom pomôcť získať základnú komunikačnú gramotnosť pre bežné komunikačné situácie. Vzdelávací program má rozsah 48 hodín/osoba (1 hodina = 60 minút) a bude realizovaný skupinovou formou pre 20 osôb, ktoré budú rozdelené do 2 skupín.

Obsahové zameranie vzdelávacieho programu:

1. Text – Predstavenie sa
1.1. Anglická abeceda, fonetické odlišnosti hlások vo výslovnosti
1.2. Tvorenie slov, viazanie slov v angličtine
1.3. Členy. Rod podstatných mien. Ukazovacie zámena THIS a THAT
1.4. Množné číslo ukazovacích zámen. Funkcia: anglické pozdravy

2. Text – Súčasný svet
2.1. Rod podstatných mien
2.2. Výslovnosť koncových znelých spoluhlások
2.3. Množné číslo podstatných mien
2.4. Hlavný a vedľajší prízvuk. Privlastňovacie zámená
2.5. Prítomný čas slovesa TO BE a TO HAVE

3. Text – Cestovanie
3.1. Výslovnosť plných a skrátených tvarov slovies TO BE a TO HAVE
3.2. Slovosled v anglickej oznamovacej vete
3.3. Prítomný čas modálnych slovies CAN, MAY, MUST
3.4. Otázka a zápor modálnych slovies. Neurčitok a rozkazovací spôsob
3.5. Jednoduchý prítomný čas plnovýznamových slovies

4. Text – Šport
4.1. Výslovnosť anglických dvojhlások a trojhlások
4.2. Časovanie slovies
4.3. Zápor a otázka anglických plnovýznamových slovies pomocou DO, DOES
4.4. What´s the t­ime

5. Text – Nakupovanie
5.1. Nácvik otázok a záporu
5.2. Väzba THERE IS a THERE ARE
5.3. Intonácia anglických viet
5.4. Jediný zápor v anglickej vete
5.5. Záporný rozkazovací spôsob
5.6. Priebehový prítomný čas

6. Text – Rodina
6.1. Mená mesiacov
6.2. Otázka a zápor modálnych slovies
6.3. Priebehový prítomný čas – otázka a zápor
6.4. Postavenie prísloviek, pravidelné a nepravidelné príslovky
6.5. Číslovky 11 – 1000. Radové číslovky
6.6. Stupňovanie prídavných mien
6.7. Opakovanie lekcií 1 – 6

7. Text – Práca
7.1. Zmeny v pravopise
7.2. Niektoré zdvojenie spoluhlásky
7.3. Väzba THERE IS, THERE ARE
7.4. Minulý čas slovies TO BE, TO HAVE a modálnych slovies
7.5. Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
7.6. Vyjadrenie slovenského MNOHO, MÁLO, NIEKOĽKO

8. Text – Kultúra
8.1. Jednoduchý minulý čas pravidelných plnovýznamových slovies
8.2. Otázka a zápor v jednoduchom čase minulom
8.3. Minulý čas nepravidelných slovies
8.4. Opytovacie zámena WHO, WHAT, WHICH
8.5. Otázka bez pomocného DO, DID
8.6. SOME, ANY, NO

9. Text – Reštaurácia
9.1. Minulý čas priebehový
9.2. Otázka a zápor v minulom čase priebehovom
9.3. Stupňovanie prídavných mien jedno- a dvojslabičných
9.4. Stupňovanie prídavných mien viacslabičných
9.5. Zámená. Budúci čas. Otázka a zápor v budúcom čase

10. Text – Oslavy
10.1. Budúci čas priebehový
10.2. Otázka a zápor
10.3. Väzba GOING TO
10.4. Prítomný podmieňovací spôsob
10.5. I SHOULD, I OUGHT TO
10.6. Väzba LET ME, LET US a neurčitok bez TO

« späť

aktualizácia: 16.05.2014 | počet zobrazení: 4106

Počet návštev od 21.02.2008: 3144364
Počet návštev dnes: 378
fb