Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Budovanie odborných kapacít na komunálnej úrovni

« späť
Projekty mesta » Budovanie odborných kapacít na komunálnej úrovni
logo-IA_EU_OPLD

Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunálnej úrovni sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Komunitné centrum je zriadené v našom meste na základe účasti v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunálnej úrovni realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených a to tak na individuálnej ako aj lokálnej úrovni.

Komunitné centrum je inštitúciou, v ktorej sú poskytované sociálne, voľnočasové, vzdelávacie služby, realizujú sa programy, zamerané na podporu zamestnateľnosti, programy komunitného rozvoja zasahujúce do rôznych oblastí. Všetky služby sú poskytované v priestoroch komunitného centra a sú bezplatné.

 • Zmluva o spolupráci: Z312041Y403
 • Začiatok realizácie národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunálnej úrovni: 9/2019
 • Ukončenie realizácie národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunálnej úrovni: 12/2022

Medzi základné ciele komunitného centra patrí:

 • aktivizácia, zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a podpora sociálnej mobility tak jednotlivcov ako aj rodín
 • prevencia sociálno-patologických javov
 • podpora komunitného rozvoja, budovania celej komunity v obci
 • podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času
 • poskytovanie vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých
 • podpora iniciatív a aktívneho prístupu obyvateľov vylúčenej MRK k problematike ochrany životného prostredia, ochrane zdravia a zdravého životného štýlu
 • poskytovanie sociálneho poradenstva, ochrana práv a právom chránených záujmov klientov
 • poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a podpora ich vzájomnej interakcie
 • včasná intervencia
 • prevencia sociálnej inklúzie

Klientmi komunitného centra sú:

 • vysokým percentuálnym zastúpením deti a mládež
 • osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima
 • dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných
 • osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci
 • rodičia na materskej a rodičovskej dovolenke
 • seniori
 • ostatní obyvatelia obce ohrození sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčení
Odborný garant KC Mgr. Tomáš Miňo
Odborný pracovník KC Mgr. Katarína Krištanová
Pracovník KC Štefan Badžo
E- mail kcvranov@gmail.com
Tel. kontakt 057 44 640 03
Adresa Toplianska 1040 , 093 01 Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 13.03.2020 | počet zobrazení: 661

Súvisiace články:
Články 1 / 1

Krízový plán Komunitného centra vo Vranov nad Topľou

aktualizácia: 07.05.2020 | počet zobrazení: 219

Články 1 / 1

Počet návštev od 21.02.2008: 3646640
Počet návštev dnes: 131