Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Budovanie odborných kapacít na komunálnej úrovni

« späť
Projekty mesta » Budovanie odborných kapacít na komunálnej úrovni
logo-IA_EU_OPLD

Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunálnej úrovni sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Komunitné centrum je zriadené v našom meste na základe účasti v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunálnej úrovni realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených a to tak na individuálnej ako aj lokálnej úrovni.

Komunitné centrum je inštitúciou, v ktorej sú poskytované sociálne, voľnočasové, vzdelávacie služby, realizujú sa programy, zamerané na podporu zamestnateľnosti, programy komunitného rozvoja zasahujúce do rôznych oblastí. Všetky služby sú poskytované v priestoroch komunitného centra a sú bezplatné.

 • Zmluva o spolupráci: Z312041Y403
 • Začiatok realizácie národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunálnej úrovni: 9/2019
 • Ukončenie realizácie národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunálnej úrovni: 12/2022

Medzi základné ciele komunitného centra patrí:

 • aktivizácia, zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a podpora sociálnej mobility tak jednotlivcov ako aj rodín
 • prevencia sociálno-patologických javov
 • podpora komunitného rozvoja, budovania celej komunity v obci
 • podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času
 • poskytovanie vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých
 • podpora iniciatív a aktívneho prístupu obyvateľov vylúčenej MRK k problematike ochrany životného prostredia, ochrane zdravia a zdravého životného štýlu
 • poskytovanie sociálneho poradenstva, ochrana práv a právom chránených záujmov klientov
 • poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a podpora ich vzájomnej interakcie
 • včasná intervencia
 • prevencia sociálnej inklúzie

Klientmi komunitného centra sú:

 • vysokým percentuálnym zastúpením deti a mládež
 • osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima
 • dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných
 • osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci
 • rodičia na materskej a rodičovskej dovolenke
 • seniori
 • ostatní obyvatelia obce ohrození sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčení
Odborný garant KC Mgr. Tomáš Miňo
Odborný pracovník KC Mgr. Katarína Krištanová
Komunitný pracovník KC Ing. Richard Karšňák
Pracovník KC Štefan Badžo
E- mail kcvranov@gmail.com
Tel. kontakt 057 44 640 03
Adresa Toplianska 1040 , 093 01 Vranov nad Topľou

Plán Komunitného centra Vranov nad Topľou:

« späť

aktualizácia: 12.05.2023 | počet zobrazení: 3 193

Súvisiace články:
Články 1 / 1

Krízový plán Komunitného centra vo Vranov nad Topľou

aktualizácia: 07.05.2020 | počet zobrazení: 1 183

Články 1 / 1

Počet návštev od 21.02.2008: 4627976
Počet návštev dnes: 468