« späť
Projekty mesta » Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou » Aktivita 1.3: Kľúčové kompetencie seniora

Aktivita 1.3: Kľúčové kompetencie seniora

„Kľúčové kompetencie pre seniorov“ je vzdelávací program zameraný na osobnostný rozvoj seniorov v oblasti komunikačných zručností, schopnosti zvládania konfliktných situácií a vyrovnávania sa so stresom. Program prispieva k dobrej psychickej kondícii seniorov a posilňuje ich sebavedomie a zároveň sebakontrolu vo vzťahu k sociálnemu okoliu. Vzdelávací program má rozsah 48 hodín/osoba (1 hodina = 60 minút) a bude realizovaný skupinovou formou pre 20 osôb, ktoré budú rozdelené do 2 skupín.

Obsahové zameranie vzdelávacieho programu:

Sebapoznanie a poznanie iných

 • Sebapoznávanie
 • Ústretovosť a negativizmus vo vzťahoch
 • Otvorenosť, pravdovravnosť a naivita
 • Vnímanie odlišností a ich využitie pre efektívnu komunikáciu
 • Generačné rozdiely v komunikácii
 • Stereotypy v nás
 • Zmysel života vo zrelej dospelosti a spokojnosť

Interpersonálna komunikácia

 • Neverbálne prejavy správania
 • Verbálna komunikácia, komunikačné kanály
 • Prijímanie informácií – vnímanie, pozorovanie, načúvanie a aktívne počúvanie,
 • Techniky kladenia otázok, reagovanie na otázky
 • Chyby posudzovania, spätná väzba
 • Empatia vo vzťahu k mojim najbližším
 • Prijímanie kritiky – predchádzanie konfliktným situáciám

Praktické komunikačné zručnosti, riešenie modelových situácií Vymedzenie pojmu konfliktu a jeho analýza

 • Teoretické východiská pre analýzu konfliktov
 • Prehľad typológií konfliktov
 • Aktéri v konflikte
 • Zdroje konfliktov a charakteristiky konfliktov
 • Fázy vývoja konfliktov (eskalácia a de-eskalácia)
 • Konflikt a moc (symetrické a asymetrické konflikty)

Zručnosti pri analyzovaní konfliktov

 • Cvičenia analýzy konfliktov na konkrétnych príkladoch zo života účastníkov a z prípadových štúdií – modelovanie reálnych situácií
 • Charakter konfliktov – najčastejšie typy konfliktov
 • Teórie konfliktov – autoritatívne a alternatívne spôsoby riešenia konfliktov

Interpersonálne a intrapersonálne konflikty

 • Zdroje interpersonálnych a intrapersonálnych konfliktov
 • Interpersonálne konflikty (na pracovisku, v rodine)
 • Konflikty v medziskupinovom kontexte (záujmové skupiny)
 • Konflikty v komunitnom kontexte (konflikty vo sfére verejného rozhodovania)
 • Konflikty vo vzťahoch väčšiny a menšiny
 • Interkultúrne aspekty v konfliktoch
 • Generačná intolerancia a konflikty
 • Psychické vydieranie a ako sa proti nemu brániť

Komunikačné zručnosti v riešení konfliktov

 • Teoretické východiská spojené s praktickým nácvikom zručností v malých skupinkách
 • Princípy otvorenej komunikácie, zabezpečovanie priestoru a tolerancie v komunikácii
 • Princípy dvojsmernej komunikácie
 • Komunikácia v mocensky nevyvážených situáciách, komunikácia z pozície mocensky slabšieho
 • Obrana voči manipulácii, emočnému vydieraniu, nečistým trikom
 • Argumentovanie
 • Teória komunikácie
 • Koncepcia nenásilnej komunikácie
 • Princípy vyjednávania postaveného na záujmoch
 • Mediácia

Zvládanie stresu a záťažových situácií, prevencia a odbúravanie stresu

 • Iniciatíva stres, distres a faktory, ktoré ich vyvolávajú
 • Symptomatológia stresu
 • Fyzické, emocionálne a psychické nastavenie a správanie
 • Reakcie na stres – psychické a somatické

Formy a spôsoby zvládania stresu

 • Zdroje stresových situácií
 • Význam a hladiny pôsobiaceho stresu

Zvládanie stresu a záťažových situácií

 • Identifikácia pôsobenia záťaže na vlastnú osobnosť

Mentálna kondícia, psychohygiena, metódy relaxácie

 • Vyrovnávanie sa so stresom – preťaženie, nedostatok ocenenia, financie, vzťahy, strata blízkej osoby
 • Stanovenie si vlastných priorít a organizácia času
 • Sebareflexia a stanovenie individuálnych priorít a možností psychohygieny

Poznanie a nácvik štandardných relaxačných techník

 • Progresívna relaxácia a autogénny tréning

« späť

aktualizácia: 16.05.2014 | počet zobrazení: 3855

Počet návštev od 21.02.2008: 3140305
Počet návštev dnes: 465
fb