Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Rómske občianske hliadky vo Vranove nad Topľou ako súčasť SI

« späť
Projekty mesta » Rómske občianske hliadky vo Vranove nad Topľou ako súčasť SI
logo-IA_MPSVR_SR_EFS_SI

Kód ITMS projektu: 27120130655

Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Projekt realizuje: Mesto Vranov nad Topľou

Miesto realizácie: Vranov nad Topľou

Termín realizácie: október 2014 – september 2015

Celkové výdavky projektu 82700 €

Pridelená výška NFP: 78500 €

Hlavnou aktivitou projektu sú: Aktivity zamerané na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci MRK (marginalizované rómske komunity) v meste Vranov nad Topľou“. Ich realizáciu počas doby trvania projektu zabezpečujú členovia rómskej občianskej hliadky v počte 8 a 1 koordinátor.


Mesto Vranov nad Topľou realizuje na svojom území od októbra 2014 projekt Rómske občianske hliadky. Projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia s celkovou dotáciou takmer 80 000 eur.

Hlavnou aktivitou celého projektu sú „Aktivity zamerané na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci MRK (marginalizované rómske komunity) v meste Vranov nad Topľou“. Ich realizáciu počas doby trvania projektu zabezpečujú členovia rómskej občianskej hliadky v počte 8 a 1 koordinátor. Takýto počet bol potrebný vzhľadom na územie, resp. lokality, ktorých sa projekt hlavne týka. V meste sa jedná o 3 najviac exponované lokality osídlenia MRK, každá má vlastnú občiansku hliadku. Všetci členovia občianskej hliadky vrátane koordinátora boli na svoje pracovné pozície vybraní na základe výsledkov výberového konania, ktoré sa uskutočnilo podľa jasne stanovených kritérií (napr. bezúhonnosť, čistý register trestov, autorita v komunite, požadované vzdelanie – hlavne u koordinátora, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve a pod.) Členovia občianskej hliadky sú najmä z radov rómskej komunity, ich činnosť počas celého projektu koordinuje koordinátor projektu, ktorý je priamo zodpovedný za výkon ich práce. Práca členov občianskej hliadky bola stanovená v pracovnej náplni v zmysle metodického usmernenia. Všetkých 9 nových zamestnancov je v stave zamestnancov mesta, má riadne pracovné zmluvy. V rámci výkonu svojej práce boli členovia občianskej hliadky vyškolení v požadovanom rozsahu a v potrebnej problematike. Školenia boli zamerané na nasledovné témy: Práva a povinnosti člena ROH, Základy trestného práva a trestný poriadok, Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, Tímová práca a komunikácia, Praktické školenia priamo v teréne pod dohľadom skúseného pracovníka (člena mestskej polície a príslušníka PZ SR).

Členovia občianskej hliadky pri výkone svojej činnosti úzko spolupracujú najmä s mestskou políciou vo Vranove nad Topľou. Rovnako spolupracujú aj s terénnymi sociálnymi pracovníkmi v meste a s komunitnými centrami na jeho území. Ťažiskom ich činnosti je najmä prevencia, ale v prípade potreby aj operatívne zásahy pri riešení drobných prečinov a deliktov hlavne majetkového charakteru, resp. pri ohrození zdravia spoluobčanov alebo občianskeho spolunažívania. V prípade zistenia porušenia zákona ohlasujú túto skutočnosť mestskej alebo štátnej polícii. Všetci členovia hliadky boli vybavení potrebným ošatením, obuvou a základnými pomôckam. Občianske hliadky pracujú v trojiciach a hliadkujú v rannej, poobedňajšej a večernej službe. Okrem vyššie uvedených činností dohliadajú aj na čistotu a poriadok na verejných priestranstvách. Svojou preventívnou činnosťou sa snažia zlepšiť spolunažívanie v rómskej komunite i spolunažívanie tejto komunity s ostatnými občanmi mesta. Povinnosti a základná náplň činnosti bola tiež špecifikovaná v metodickom usmernení.

Úspešné naplnenie cieľa hlavnej aktivity prispeje k zvýšeniu kvality života MRK a k uľahčeniu začlenenia rómskej komunity do verejného života a zlepšeniu spolunažívania nielen s majoritou, ale aj vnútri komunít. Práve to sa snaží riešiť náš projekt zameraný na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci MRK v meste Vranov nad Topľou. Aj keď je cieľovou skupinou projektu rómska komunita v meste, úžitok z jeho realizácie budú mať aj zástupcovia majority. Mesto sa dlhodobo zaoberá prácou s MRK prostredníctvom realizácie rôznych projektov, v súčasnosti prostredníctvom zapojenia sa do NP Terénna sociálna práca v obciach (priamo s touto komunitou pracujú 3 terénne sociálne pracovníčky a 6 asistentov) a NP Komunitné centrá (5 pracovníkov v komunitnom centre).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk

« späť

aktualizácia: 08.09.2015 | počet zobrazení: 6 646
Počet návštev od 21.02.2008: 4628014
Počet návštev dnes: 506