Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Projekty mesta

« späť
Projekty mesta

Súvisiace články:

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce II

Hlavným cieľom projektu je začlenenie ľudí sociálne vylúčených, alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach a to prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a realizácie nadväzujúcich komplexných činností, umožňujúcich reálnu zmenu životných podmienok týchto osôb.

aktualizácia: 13.03.2020 | počet zobrazení: 2 120

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vranov nad Topľou

Realizáciou projektu získa mesto kvalitne vypracovaný dokument – lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie, čo zahŕňa, okrem iného, prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, spracovanie špecifických údajov a podobne..

aktualizácia: 19.04.2021 | počet zobrazení: 2 002

Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ Kukučínova vo Vranove nad Topľou za účelom vytvárania študijných schopností a sociálnej integrácie detí, zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov a budovania prvkov inkluzívneho vzdelávania v MŠ.

aktualizácia: 25.01.2021 | počet zobrazení: 2 773

Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

aktualizácia: 02.07.2019 | počet zobrazení: 3 045

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno – technického vybavenia učební.

aktualizácia: 26.01.2023 | počet zobrazení: 2 314

Rómske občianske hliadky vo Vranove nad Topľou

aktualizácia: 25.01.2018 | počet zobrazení: 4 325

Rekonštrukcia Materskej školy Sídl. 1.mája Vranov n.T.

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ Sídlisko 1.mája vo Vranove n.T.

aktualizácia: 28.11.2016 | počet zobrazení: 3 457

Terénna sociálna práca v obciach I

Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti…

aktualizácia: 25.10.2016 | počet zobrazení: 4 534

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou technológie LED

Hlavným cieľom projektu je modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou technológie LED a zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie hospodárnosti prevádzky verejného osvetlenia s použitím moderných technológií osvetlenia a regulácií intenzity osvetlenia.

aktualizácia: 06.12.2016 | počet zobrazení: 4 811

Škola Zdravej Klímy II

Hlavným zámerom projektu je zlepšenie hospodárenia s dažďovými vodami v regióne Vranov nad Topľou realizáciou adaptačných opatrení na príklade ZŠ Lomnica, vzdelávanie detí, učiteľov a širokej verejnosti v možnostiach predchádzania klimatickej zmene.

aktualizácia: 13.11.2017 | počet zobrazení: 4 451

Počet návštev od 21.02.2008: 4629352
Počet návštev dnes: 685