Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Efektívne v NRO Vranov nad Topľou

« späť
Projekty mesta » Efektívne v NRO Vranov nad Topľou
logo-MV-OPEVS-EU

  • Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
  • Názov projektu: Efektívne v NRO Vranov nad Topľou
  • Miesto realizácie projektu: okres Vranov nad Topľou
  • Výška poskytnutého NFP: 474 644,41 EUR
  • Hlavný cieľ projektu: Posilnenie inštitucionálnych kapacít v NRO Vranov nad Topľou za účelom skvalitnenia a zefektívnenia služieb miestnych samospráv.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa a zároveň ako poskytovateľ na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozhodol o schválení projektu Efektívne v NRO pre žiadateľa mesto Vranov nad Topľou rozhodnutím z 9.12.2020. Pro­jekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Celková dĺžke realizácie hlavných aktivít projektu je stanovená na 30 mesiacov so začiatkom realizácie hlavných aktivít projektu od januára 2021.

Pre účely realizácie projektu mesto Vranov nad Topľou ako prijímateľ vytvorilo 2 odborné pracovné pozície manažérov regionálneho rozvoja – odborníkov seniorov. Jednu odbornú pracovnú pozíciu manažéra regionálneho rozvoja vytvorili aj partneri projektu – mesto Hanušovce nad Topľou, obec Nižný Hrušov a obec Kladzany.

Hlavné aktivity projektu prispejú k skvalitneniu a zefektívneniu služieb miestnych samospráv v meste Vranov nad Topľou, v meste Hanušovce nad Topľou, v obci Nižný Hrušov a v obci Kladzany a sú orientované najmä na:

  • realizáciu opatrení vedúcich k naplneniu iniciatív Európskej komisie, týkajúcich sa špecifických priorít v menej rozvinutých regiónoch SR,
  • realizáciu a podporu rozvojovej investičnej činnosti na úrovni oprávneného územia okresu s účelom vytvoriť v rámci politiky súdržnosti v období 2021 – 2027 zodpovedajúce strategické a koncepčné rámce územia,
  • realizáciu opatrení smerujúcich k optimalizácii verejných politík v oblastiach úsekov výkonu originálnych alebo prenesených kompetencií miestnej územnej samosprávy a s dôrazom na podporu medziobecnej spolupráce.

Výstupom projektu a činnosti manažérov regionálneho rozvoja je vypracovanie 25 odborných hodnotení, analýz a štúdií a 5 koncepčných, analytických a metodických materiálov. Manažéri regionálneho rozvoja budú zároveň vykonávať aj analytické činnosti a manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo verejnej správe.

Rozpočet projektu podľa jednotlivých hlavných aktivít bol schválený vo výške oprávnených výdavkov pre prijímateľa mesto Vranov nad Topľou 247 460,64 eur a pre jednotlivých partnerov po 84 055,02 eur, spolu celková výške oprávnených výdavkov 499 625,70 eur, z toho nenávratný finančných príspevok zo zdrojov EÚ a ŠR 474 644,41 eur, spolufinancovanie z vlastných zdrojov 24 981,29 eur.

Hlavnou aktivitou projektu sú procesy, systémy a politiky, ktoré majú potenciál generovať výrazný príspevok k prierezovým témam operačného programu Efektívna verejná správa, ktorými sú zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti, podpora partnerstva a sociálneho dialógu prostredníctvom budovania kapacít a spolupráce verejného sektora so sociálnymi a ekonomickými partnermi a subjektami MNO.

Projekt svojimi hlavnými aktivitami realizovanými jednotlivými partnermi prispeje k zvyšovaniu kvalifikácie a rozvoju znalostí a zručností ľudských zdrojov o verejnej správe, k jednotnému a modernému riadeniu ľudských zdrojov vo verejnej správe, k zvyšovaniu nezávislosti ľudských zdrojov vo verejnej správe od politickej moci, k budovaniu strategických a analytických kapacít pre tvorbu a hodnotenie efektivity politík.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

« späť

aktualizácia: 27.04.2021 | počet zobrazení: 3 943
Počet návštev od 21.02.2008: 4629329
Počet návštev dnes: 662