Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP (41,46 m2) na Pribinovej ulici s.č. 95

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - prenájom NP (41,46 m2) na Pribinovej ulici s.č. 95

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na nájom nebytového priestoru – o výmere 41,46 m2 na Pribinovej ulici s.č. 95 vo Vranove nad Topľou

s týmito podmienkami:

Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

 1. Predmetom návrhu zmluvy bude nájom nebytového priestoru o výmere 41,46 m2 na Pribinovej ulici s.č. 95 vo Vranove nad Topľou s uvedeným účelom využitia týchto nebytových priestorov.
 2. Účel nájmu – obchodné priestory, priestory prevádzkovania služieb, výrobné a skladovacie priestory, kancelárske priestory, priestory stávkových kancelárií, bánk, poisťovníctva, finančné služby, zdravotnícke zariadenia, okrem reštauračných a pohostinských priestorov, priestorov herní a erotických služieb
 3. Súťažiaci predloží návrh nájomného v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013:
 • minimálne 50,00 €/m2/rok (minimálne 2073,00 € ročne) na obchodné priestory, priestory prevádzkovania služieb, výrobné a skladovacie priestory,
 • minimálne 70,00 €/m2/rok (minimálne 2902,20 € ročne) na priestory stávkových kancelárií,
 • minimálne 58,00 €/m2/rok (minimálne 2404,68 € ročne) na kancelárske priestory,
 • minimálne 90,00 €/m2/rok (minimálne 3731,40 € ročne) na priestory bánk, poisťovníctva, finančné služby,
 • minimálne 34,00 €/m2/rok (minimálne 1409,64 € ročne) na zdravotnícke zariadenia – ambulancie

Uvedené minimálne ceny za nájom nebytových priestorov sú bez služieb. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie, voda a pod.) podľa spotreby sú účtované osobitne, hradí ich nájomca.

4. Zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú. V prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú si mesto vyhradzuje schválenie osobitných podmienok.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 29.3.2016 (utorok) do 11,00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – nájom NP Pribinova 95 – neotvárať“
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach. V návrhu zmluvy musí byť uvedené: meno/názov a adresa uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), nebytový priestor (uviesť o aký nebytový priestor má uchádzač záujem), účel nájmu, ponúknutá cena , návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 3. Prílohou návrhu zmluvy u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov bude výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace; u ostatných SZČO – oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle platných právnych predpisov; neziskové združenie – stanovy a registrácia.
 4. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.)
 5. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je výška nájomného. Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove n.T.
 10. V prípade záujmu o obhliadku nebytového priestoru je potrebné si túto dohodnúť na oddelení mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, II.posch.

Kontaktná osoba:

Ing. Marán Onderko
tel.: 057/44225 51–3, 0918 665635
e-mail: marian.onderko@vranov.sk

Vo Vranove nad Topľou dňa 8.3.2015

Ing. Ján Ragan, primátor mesta


« späť

aktualizácia: 10.05.2016 | počet zobrazení: 1 801
Počet návštev od 21.02.2008: 4234952
Počet návštev dnes: 544

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie