Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - predaj garáži v s.č. 1508 a 995

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - predaj garáži v s.č. 1508 a 995

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na predaj nebytového priestoru na predaj nebytových priestorov – garáží pod bytovými domami, podielu na spoločných zariadeniach domu a podielu na pozemku v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb, §9a, os.1, písm a)

a to:

 1. garáž v dome s.č. 1508 o výmere 14,40 m2, podiel na pozemku p.č. 404 z výmerey 197 m2 –

  1440/49, t.hj. 5,77 m2, s minimálnou cenou: 3 669,24 €

 2. garáž v dome s.č. 995 o výmere 24,63 m2, podiel na pozemku p.č. 1090 z výmery 306 m2 – 2463/60524,

  t.j. 12,45 m2, s minimálnou cenou 6 306,90 €

Podmienky:

 1. Výška finančnej zábezpeky predstavuje 10% z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, zloženej v prospech účtu 23129632/0200, VS: rodné číslo príp. IČO, ktoré je potrebné uviesť aj vo svojom návrhu. V prípade ním zmarenia súťaže, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 2. Pri zhode cien sa uprednostní záujemca, ktorý vlastní byt v príslušnom bytovom dome, prípadne preukaz ZŤP.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do 10.12.2012 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – garáž – súťaž – neotvárať“
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach.
 3. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 4. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
 6. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 8. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou.

Kontaktná osoba:

Ing. Marián Onderko, vedúci odd. mestského majetku
tel.: 057/4422551–3
e-mail: marian.onderko@vranov.sk


« späť

aktualizácia: 11.01.2013 | počet zobrazení: 4 163
Počet návštev od 21.02.2008: 4625668
Počet návštev dnes: 535