Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - nájom pozemkov pre nabíjacie stanice

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - nájom pozemkov pre nabíjacie stanice

Mesto Vranov nad Topľou


zastúpené Ing. Jánom Raganom, primátorom mesta v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v náväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom pozemkov na dve parkovacie miesta za účelom prevádzkovania nabíjacích staníc s možnosťou uloženie prípojok pre distribúciu elektriny k nabíjacím staniciam pre nabíjanie elektromobilov

  • parc. C-KN č. 3039/159 (Sídlisko Juh), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5129 m2, LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou
  • parc. C-KN č. 1057 (Sídlisko II), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4679 m2, LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou
  • parc. C-KN č. 1645/48 (Sídlisko 1. mája), ostatná plocha o výmere 445 m2, LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou

A) Predávajúci (vyhlasovateľ)

Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, zastúpené Ing. Jánom Raganom, primátorom mesta, IČO: 332933

B) Predmet obchodnej verejnej súťaže:

nájom pozemkov na dva parkovacie miesta za účelom prevádzkovania nabíjacích staníc s možnosťou uloženie prípojok pre distribúciu elektriny k nabíjacím staniciam pre nabíjanie elektromobilov

  • parc. C-KN č. 3039/159 (Sídlisko Juh), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5129 m2, LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou
  • parc. C-KN č. 1057 (Sídlisko II), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4679 m2, LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou
  • parc. C-KN č. 1645/48 (Sídlisko 1. mája), ostatná plocha o výmere 445 m2, LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou

C) Súťažné podmienky, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

1. Účel využitia pozemku – prevádzkovanie nabíjacích staníc s možnosťou uloženia prípojok pre distribúciu elektriny k nabíjacím staniciam pre nabíjanie elektromobilov

2. Nájomné: 1 €/1miesto/1rok + minimálne 2% z tržieb bez DPH/rok, odplata 12,50 €/m2 jednorázovo za uloženie prípojok pre distribúciu elektriny k nabíjacím staniciam pre nabíjanie elektromobilov v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021.

D) Doba nájmu:

10 rokov

E) Ostatné súťažné podmienky:

  1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 20.04.2022 (streda) do 11,00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – nájom pozemkov – neotvárať“.
  2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v dvoch vyhotoveniach. V návrhu zmluvy musí byť uvedené: meno/názov a adresa uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), účel nájmu, ponúknutá cena , návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný.
  3. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
  4. Prílohou návrhu zmluvy u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov bude výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace; u ostatných SZČO – oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle platných právnych predpisov; neziskové združenie – stanovy a registrácia.
  5. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.)
  6. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je výška nájomného. Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
  7. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
  8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
  9. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
  10. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove n.T.

F) Obhliadka majetku:

V prípade záujmu o obhliadku nebytového priestoru je potrebné si túto dohodnúť na oddelení mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, II.posch., resp.telefonicky na tel.č.: 0905 981 357 0­903 641 237 a­lebo e-mailom: marian.onderko@vranov.sk

Kontaktná osoba: Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku MsÚ Vranov n.T.

Vo Vranove nad Topľou dňa 5.4.2022


« späť

aktualizácia: 23.05.2022 | počet zobrazení: 248
Počet návštev od 21.02.2008: 4234951
Počet návštev dnes: 543

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie