Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - Na vybudovanie, správu, údržbu a modernizáciu integrovaného informačného systému mesta Vranov nad Topľou

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - Na vybudovanie, správu, údržbu a modernizáciu integrovaného informačného systému mesta Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Raganom, vyhlasuje v súlade s ustanovením §§ 281 až 288 zákona číslo 513/1991 Zb. v platnom znení a § 9a zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž


na vybudovanie, správu, údržbu a modernizáciu integrovaného informačného systému mesta Vranov nad Topľou na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta, smerujúcu k uzavretiu zmluvy o úprave vzájomných vzťahov medzi mestom Vranov nad Topľou a víťazom OVS, ako aj prenechanie majetku mesta na umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení po dobu 10 rokov,

s týmito podmienkami:

1. Predmetom vyhlasovanej OVS je najmä :

 1. Správa, údržba a modernizácia už existujúceho uličného mestského informačného systému (ďalej len „MIS“), ktorý pozostáva z tabuľkového uličného informačného systému pre peších a pre motoristov a jeho integrácia do novobudovaného integrovaného informačného systému (ďalej len „IIS“) mesta.
 2. Správa, údržba a modernizácia úradných tabulí mesta je jeho území, najmä úradnej tabule umiestnenej pred budovou mestského úradu a ich integrácia do novobudovaného IIS mesta.
 3. Návrh a realizácia systému uličných informácií, najmä hovoriacich máp s multijazyčným vybavením (AJ,SJ, Poľština podľa dohody) a s vyznačením významných objektov kultúrneho, historického, spoločenského a iného zreteľa hodného významu so systémom OR kódov a vytvorením prístupu na vzdialený obsah informácií (internet) pomocou smartfónov.
 4. Návrh označenia významných objektov na území mesta systémom QR kódov a vytvorenia obsahu na vzdialenom prístupe k informáciám (texty, fotografie, videá, ap.).
 5. Vytvorenie mobilnej aplikácie mesta a vyriešenie jej využívania pomocou dnes dostupnej techniky (smartfóny, internet) a príslušný software, pričom systém bude využívať dnes dominantné operačné systémy, t.j. iOS, android, Windows phone.
 6. Návrh a technické riešenie zriadenia WI FI zóny v meste.
 7. Návrh vnútorného informačného systému mestského úradu systémom Tri Line.
 8. Vytvorenie software umožňujúceho plnenie webstránky mesta, facebooku mesta a mobilnej aplikácie mesta z jedného zdroja.
 9. Správa, údržba a modernizácia existujúcej web stránky mesta.
 10. Správa priestoru pre umiestňovanie zariadení podľa § 71 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon).
 11. Inštalovanie a spoločné využívanie veľkoplošnej obrazovky najneskôr do 6 mesiacov od podpisu zmluvy.

2. Doba trvania zmluvy: doba určitá, a to 10 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy.

3. Nájomné: minimálne vo výške 30 % z nájmov fakturovaných za zariadenia poskytovateľa umiestnené na nehnuteľnostiach mesta, minimálne však vo výške 7 tis. € ročne.

4. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať a uchádzač musí spĺňať a rešpektovať tieto podmienky :

 • sprievodný list s uvedením zoznamu príloh, potvrdený štatutárnym orgánom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra. Sprievodný list k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k menu, priezvisku a funkcii štatutárneho zástupcu musí byť pripojený jeho podpis (nemusí byť overený). Ďalej musí obsahovať meno kontaktnej osoby a adresu pre prípadnú komunikáciu.
 • súťažný návrh vrátane ceny a obchodných podmienok,
 • návrh príslušnej zmluvy podľa §-u 261 ods. 2 a násl. a zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení,
 • originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, resp. doklad o oprávnení na vykonávanie živnostenskej činnosti podľa predmetu obstarávania, nie starší ako 3 mesiace, z ktorého musí byť zrejmé, že uchádzač ako subjekt práva má v predmete podnikania (činnosti) aj oprávnenie (výrobu, prenájom, predaj) na predmet OVS (informačné systémy) a to najmenej 2 roky. Vítané je, ak uchádzač má na prvky existujúceho informačného systému, prípadne iných komponentov certifikát, nie je však podmienkou. Na prácu v inej spoločnosti so zameraním na informačné systémy alebo v inej právnej forme, napríklad prechod z fyzickej osoby na právnickú, z právnickej na fyzickú alebo z právnickej na právnickú bez právnej kontinuity, ktorá by sa mala započítať do tejto doby, sa neprihliada.
 • zoznam klientov, ktorým uchádzač poskytuje služby s vyznačením dĺžky spolupráce u každého klienta, vítané sú aj zahraničné skúsenosti (referencie),
 • prehľad dodaných informačných systémov komunálnej sfére Slovenska v posledných piatich rokoch,

  uchádzač musí mať vlastné technologické zázemie (ľudí, stroje, dopravné prostriedky, know how), ktoré poskytuje záruky, že dokáže zabezpečiť v potrebnej kvalite predmet OVS,

 • originál, resp. overenú kópiu vyjadrenia príslušného súdu, že sa proti uchádzačovi nevedie konkurzné alebo vyrovnávacie, resp. exekučné konanie, nie staršie ako 3 mesiace,
 • originál, prípadne overenú kópiu vyjadrenia príslušného súdu, že uchádzač nie je v likvidácii, nie staršie ako 3 mesiace,
 • originál, prípadne overenú kópiu vyhlásenia uchádzača, príp. potvrdenie daňového úradu, že uchádzač nemá daňové nedoplatky, nie staršiu ako 3 mesiace,
 • originál, prípadne overenú kópiu potvrdenia zdravotných poisťovní (VŠZP, Dôvera, Union), že uchádzač nemá voči nim podĺžnosti, nie staršiu ako 3 mesiace,
 • originál, prípadne overenú kópiu potvrdenia sociálnej poisťovne, že uchádzač nemá nedoplatky poistného na sociálne poistenie, nie staršiu ako 3 mesiace,
 • uchádzač musí predložiť aj návrh príslušnej zmluvy na predmet OVS,
 • objednávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho zmluvného partnera,
 • objednávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť,
 • uchádzač môže niektoré časti súťažného návrhu označiť za dôverné a prenajímateľ bude toto rešpektovať, uchádzač, ktorý nesplní niektoré z požadovaných kritérií uvedených vyššie, bude zo súťaže vyradený a na jeho návrh sa nebude prihliadať,
 • náklady na účasť v súťaži znášajú uchádzači sami.

Obsah súťažného návrhu

1. Predmetom súťaže je vybudovanie integrovaného informačného systému (IIS) mesta Vranov nad Topľou, jeho správa a modernizácia a prenechanie majetku mesta na umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení v rozsahu špecifikovanom v príslušnej zmluve a jeho 10 ročné prevádzkovanie.

2. Špecifikácia informačných prostriedkov a finančného nájmu bude zohľadňovať potreby mesta a bude uvedená v zmluve a v projekte IIS.

3. Návrh príslušnej zmluvy.

4. Referencie uchádzača.

Kritéria hodnotenia ponúk :

 • cena v € za nájom za rok 50 %
 • rozsah a kvalita ponúkaných služieb ako alternatívne plnenie 30%
 • schopnosť personálne a technicky zabezpečiť MIS 10 %
 • referencie uchádzača 10 %

Miesto, adresa a forma podania ponuky :

Ponuku spracovanú v slovenskom jazyku doručiť v uzatvorenom obale s výrazným označením “Obchodná verejná súťaž – Vranov nad Topľou – Integrovaný informačný systém – NEOTVÁRAŤ” na adresu : Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad, Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do: 15.05.2014 do 14,00 h

Miesto a termín otvárania súťažných návrhov : Návrhy sa otvárajú na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou. Návrhy vyhodnotí odborná komisia.

Ďalšie podmienky :

 • víťazný uchádzač je povinný v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení súťažných návrhov podpísať príslušnú zmluvu,
 • ak víťazný uchádzač v stanovenej lehote zmluvu nepodpíše bez udania dôvodu, objednávateľ môže osloviť uchádzača, ktorý sa vo vyhodnotení umiestnil na druhom mieste,
 • objednávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadny súťažný návrh.

Zodpovedná osoba objednávateľa, určená na styk s uchádzačmi :
Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku,
Mestský úrad , Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou,
e-mail: marian.onderko@vranov.sk
mobil: 0905 981 357


Zápisnica z VOS (PDF; 58,5 kB)

« späť

aktualizácia: 04.11.2014 | počet zobrazení: 4 991
Počet návštev od 21.02.2008: 4638522
Počet návštev dnes: 388