Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Obchodná verejná súťaž - hnuteľný majetok (motorové vozidlá) 2022

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Ukončené súťaže » Obchodná verejná súťaž - hnuteľný majetok (motorové vozidlá) 2022

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj hnuteľného majetku


1) Motorové vozidlo Kia Cee´d 1.4 CVVT L, E.Č.: VT159BH

 • Kategória vozidla: M (osobné motorové vozidlo)
 • Počet najazdených km: 215995
 • Dátum 1.evidencie: 2.4.2009
 • Zdvihový objem valcov: 1397 cm3
 • Max.výkon motora/otáčky: 66 kW
 • Predpísané palivo: benzín
 • Držiteľ: Mesto Vranov nad Topľou, IČO: 00332933, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov n.T.
 • Počet držiteľov vozidla: 1
 • Farba vozidla: biela
 • Osvedčenie OEV č.: PA986398
 • Platnosť TK: neplatná
 • Platnosť emisnej kontroly: neplatná
 • Minimálna cena: 554,00 € vrátane DPH (podľa znaleckého posudku)

Vozidlo je dočasne odhlásené z evidencie dopravného inšpektorátu.


2) Motorové vozidlo ŠKODA LIAZ MTSP 25, E.Č. VT679AP

 • Kategória vozidla: N (úžitkové vozidlá)
 • Počet najazdených km: 112631
 • Dátum 1.evidencie: 18.12.1987
 • Zdvihový objem valcov: 11940 cm3
 • Max.výkon motora/otáčky: 170 kW
 • Držiteľ: Mesto Vranov nad Topľou, IČO: 00332933, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov n.T.
 • Počet držiteľov vozidla: nepreukázateľný
 • Farba vozidla: oranžová
 • Osvedčenie OEV č.: PD078008
 • Platnosť TK: neplatná
 • Platnosť emisnej kontroly: neplatná
 • Minimálna cena: 563,00 € vrátane DPH (podľa znaleckého posudku)

3) Motorové vozidlo ŠKODA LIAZ 151.260 RN 8012, E.Č. VT119AS

 • Kategória vozidla: N (úžitkové vozidlá)
 • Počet najazdených km: nezistené
 • Dátum 1.evidencie: 01.01.1989
 • Zdvihový objem valcov: 11940 cm3
 • Max.výkon motora/otáčky: 212 kW
 • Držiteľ: Mesto Vranov nad Topľou, IČO: 00332933, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov n.T.
 • Počet držiteľov vozidla: 1
 • Farba vozidla: šedá
 • Osvedčenie OEV č.: SG246247
 • Platnosť TK: neplatná
 • Platnosť emisnej kontroly: neplatná
 • Minimálna cena: 515,00 € vrátane DPH (podľa znaleckého posudku)

4) Motorové vozidlo ŠKODA LIAZ 18.29 SA, cisterna E.Č. VT682AP

 • Kategória vozidla: N (úžitkové vozidlá)
 • Počet najazdených km: nezistené
 • Dátum 1.evidencie: 01.01.1989
 • Zdvihový objem valcov: 11940 cm3
 • Max.výkon motora/otáčky: 210 kW
 • Držiteľ: Mesto Vranov nad Topľou, IČO: 00332933, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov n.T.
 • Počet držiteľov vozidla: nezistený
 • Farba vozidla: oranžová
 • Osvedčenie OEV č.: PD078211
 • Platnosť TK: neplatná
 • Platnosť emisnej kontroly: neplatná
 • Minimálna cena: 667,00 € vrátane DPH (podľa znaleckého posudku)

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 1. Podmienkou zaradenia súťažného návrhu do vyhodnotenia je predloženie návrhu na odkúpenie motorového vozidla.
 2. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie :
  • presné označenie navrhovateľa (fyzická osoba uvedie : meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. č., fyzická osoba, podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu / zástupcu, zápis v obchodnom registri, tel. č.)
  • označenie vozidla, o ktoré má záujemca záujem
  • cenový návrh v €
  • doklad o uhradení zábezpeky
  • záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok tak ako stojí a leží za cenu ním navrhnutú, ktorú zaplatí najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy
  • súhlas s úhradou nákladov spojených s prevodom vozidla
  • ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby).

V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.

 1. Prílohou súťažného návrhu bude, v prípade fyzickej osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č.1).
 2. Požadovaná minimálna ponúknutá cena je cena stanovená znaleckým posudkom.
 3. Výška finančnej zábezpeky je v zmysle čl. 8 ods 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 246/2021 minimálne 10 % z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, ktorú súťažiaci zloží na účet vyhlasovateľa č. ú. SK25020000000­00023129632 (VS: rodné číslo príp. IČO), resp. do pokladnice mesta. V prípade víťaznej ponuky sa finančná zábezpeka započítava do schválenej kúpnej ceny ako prvá splátka. V prípade zmarenia súťaže uchádzačom, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže. Ostatným neúspešným súťažiacim sa finančná zábezpeka vráti do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.
 4. Navrhovateľ môže predložiť na 1 motorové vozidlo najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov na to isté vozidlo, budú všetky zo súťaže vylúčené.
 5. Návrh na odkúpenie majetku je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou, v termíne do 22.2.2022 (utorok) do 11.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – hnuteľný majetok – neotvárať“.
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Navrhovateľ má možnosť zúčastniť sa obhliadky majetku a nahliadnuť do znaleckého posudku do termínu uzávierky súťaže po predchádzajúcom odsúhlasení termínu so zamestnancami MsÚ na č. tel.: 0905981357 alebo 0903641237.
 8. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej kúpnej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, súťaž zrušiť, predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu a odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vybraný navrhovateľ nezaplatí kúpnu cenu v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy a uzatvoriť kúpnu zmluvu v poradí s ďalším navrhovateľom.

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku MsÚ Vranov n.T.,
tel.: tel.: 0905981357, 0903641237

Vo Vranove nad Topľou dňa 7.2.2022

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


« späť

aktualizácia: 10.03.2022 | počet zobrazení: 963
Počet návštev od 21.02.2008: 4625652
Počet návštev dnes: 519