Obchodná verejná súťaž - predaj garáži

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na predaj nebytového priestoru na predaj nebytových priestorov – garáží pod bytovými domami, podielu na spoločných zariadeniach domu a podielu na pozemku v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb, §9a, os.1, písm a)

a to:

 1. garáž v dome s.č. 975, p.č. 1 o výmere 25 m2, podiel na pozemku p.č.. 1472 z výmery 387 m2 – 2500/83109, t.j. 11,64 m2
 2. garáž v dome s.č. 975, p.č. 2 o výmere 22 m2, podiel na pozemku p.č.. 1472 z výmery 387 m2 – 2100/83109, t.j. 9,78 m2
 3. garáž v dome s.č. 1508 o výmere 14,40 m2, podiel na pozemku p.č.. 404 z výmery 197 m2 – 1440/49130, t.j. 5,77 m2
 4. garáž v dome s.č. 995 o výmere 24,63 m2, podiel na pozemku p.č. 1090 z výmery 306 m2 – 2463/60524, t.j. 12,45 m2
 5. garáž v dome s.č. 970 o výmere 19 m2, podiel na pozemku p.č.. 1493 z výmery 385 m2 – 1900/100746, t.j. 7,26 m2

Podmienky:

 1. cena minimálne:
  1. 6389,68 €
  2. 5617,36 €
  3. 3669,24 €
  4. 6306,90 €
  5. 4837,12 €
 2. Výška finančnej zábezpeky predstavuje 10% z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, v prípade ním zmarenia súťaže, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 3. Pri zhode cien sa uprednostní záujemca, ktorý vlastní byt v príslušnom bytovom dome, prípadne preukaz ZŤP.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do 11.06.2012 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – garáž – súťaž – neotvárať“
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v šiestich vyhotoveniach.
 3. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 4. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť.
 6. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 8. Kúpno-predajná zmluva zo strany predávajúceho bude podpísaná najskôr k dátumu 1.7.2012

Kontaktná osoba:

Ing. Marián Onderko, vedúci odd. mestského majetku
tel.: 057/4422551–3
e-mail: marian.onderko@vranov.sk


« späť

aktualizácia: 13.06.2012 | počet zobrazení: 3173

Počet návštev od 21.02.2008: 3231426
Počet návštev dnes: 564
fb