Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 42/2023, časť A/7 zo dňa 25.05.2023

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – parcely a stavbyC-KN č. 3036/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1301 m2, LV 6269, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN č. 3036/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2, LV 6269, k. ú. Vranov nad Topľou a šatňa na parcele C-KN č. 3036/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2, LV 6269, k. ú. Vranov nad Topľou a sklad na parcele C-KN č. 3036/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1025 m2, LV 6269, k. ú. Vranov nad Topľou, pre Hokejbal môže hrať každý o. z., Ružová 1158, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO:51162083, v zastúpení : Branislav Štefan, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb a čl. 9 ods. 4, písm. f) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021

z dôvodu: výstavby nového hokejbalového ihriska v areáli Základnej školy Juh s. č. 1054, z vlastných finančných prostriedkov, z projektov z fondu na podporu športu a finančnej spoluúčasti mesta Vranov nad Topľou

  • za účelom vypracovania územného rozhodnutia a vydania stavebného povolenia.
  • ukončenie výstavby hokejbalového ihriska do 3 rokov od podpisu nájomnej zmluvy.

v cene: za nájomné vo výške 1€/rok/parcela, t. j. 4 €/ročne

na dobu 15 rokov, po ukončení nájmu vložené investície budú odplatne za 1€/celkové investície prevedené do vlastníctva mestaVo Vranove nad Topľou dňa 26.5.2023

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 42/2023, časť A/6 zo dňa 25.05.2023

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou upraviť Zmluvu č. 06/2020/NP o nájme nebytových priestorov

o výmere 55,00 m2, nájomca: Ing. Michaela Konečná, formou Dodatku č. 1 na Námestí slobody s.č. 969 vo Vranove nad Topľou, v čl. I. Zmluvy sa dopĺňa nájomca Mgr. Simona Šamová, bytom Okulka 14/25, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 50577743, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb čl. 9 ods. 4 písm j) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021

účel nájmu: výkon podnikateľskej činnosti – manikúra, mimoškolská vzdelávacia činnosť

  • nebytový priestor budú užívať spoločne t. z. efektívne využívanie nebytového priestoru, z dôvodu rovnakej podnikateľskej činnosti, bez rozdelenia plochy,
  • ostatné podmienky nájomnej zmluvy ostanú nezmenené
  • ak dôjde k zmene podnikateľskej činnosti, mesto odstúpi od zmluvyVo Vranove nad Topľou dňa 26.5.2023

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 35/2023, časť A/2 zo dňa 27.04.2023

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemok časť parcely E-KN č. 1071/21 orná pôda o výmere cca 240 m2, LV 1506, k. ú. Čemerné, pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, P.O.BOX 93, 820 05 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb a čl. 9 ods. 4, písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021

z dôvodu:výstavby dvojposádkovej stanice záchrannej zdravotnej služby

v cene: nájomné 1,–€/rok, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021

na dobu 10 rokovVo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2023

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 30/2023 časť A/11 zo dňa 30.03.2023

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok parcela C-KN č. 845/44 (pod garážou), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou, pre Anna Paľková, Duklianskych hrdinov 1209/28, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 ods. 18 písm e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021

z dôvodu: a predmetnej parcele je postavená garáž s. č. 1199, ktorú vlastní žiadateľka

v cene: 18 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021Vo Vranove nad Topľou dňa 3.4.2023

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 26/2023 časť A/12 zo dňa 23.02.2023

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – nebytový priestor nachádzajúcich sa v budove súp. č. 86, ul. Dr. Daxnera, Vranov nad Topľou, na parcele C-KN č. 1512/4 zapísanej na LV č. 4114, a to: kancelária o celkovej podlahovej ploche 35,06 m2, pre POKOJ & RP, Mlynská 1488/107, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 50751182, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb a čl. 9 ods. 4, písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021

z dôvodu: nájomcom je nezisková organizácia – občianske združenie, ktoré nie je zárobkovo činné, za účelom zriadenia a prevádzkovania kresťanského rádia, ktoré nebude zastrešované žiadnou cirkvou – bude pre všetkých kresťanov bez rozdielu vyznania a zároveň z dôvodu propagácie mesta

v cene: 20,00 €/m2/rok, na dobu určitú 1 rokVo Vranove nad Topľou dňa 24.2.2023

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 26/2023 časť A/5 zo dňa 23.02.2023

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok parcela č. C-KN 3840/711, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, a parcela č. C-KN 3383/33 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 137 m2, zapísaná na LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou, vytvorené GP č. G1–708/2022, z pôvodných parciel E-KN č. 1–1772 a C-KN č. 3840/161, pre MUDr. Vladimír Holý, Jarná 393/19, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 ods. 18 písm e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021

z dôvodu: zriadenia a užívania prístupovej cesty k rodinnému domu

v cene: minimálne 13,80 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021Vo Vranove nad Topľou dňa 24.02.2023

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 195/2021 časť A/16 zo dňa 28.10.2021

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – parcely C-KN 3194/1 o výmere 432 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3194/5 o výmere 30 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3194/4 o výmere 202 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3195/2 o výmere 307 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3195/1 o výmere 232 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3195/9 o výmere 115 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3197/2 o výmere 404 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3195/10 o výmere 57 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3195/7 o výmere 391 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3197/23 o výmere 21 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3195/6 o výmere 25 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3197/22 o výmere 28 m2, k. ú. Vranov nad Topľou C-KN 3195/3 o výmere 31 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3195/4 o výmere 28 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3197/24 o výmere 23 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, pre Hokejbal môže hrať každý o. z, Ružová 1158, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO:51162083, v zastúpení : Branislav Štefan, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § čl. 9 ods. 4, písm. f) zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v platnom znení a čl. 8 ods. 18 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 243/2021

z dôvodu: výstavby multifunkčnej športovej haly z vlastných finančných prostriedkov, z projektov z fondu na podporu športu a dotácie od mesta Vranov nad Topľou

za účelom: vypracovania územného rozhodnutia a vydania stavebného povolenia, presná výmera zámeru bude po vypracovaní GP, ktorý bude podkladom pre nájomnú zmluvu

podmienka: ukončenie výstavby haly do 3 rokov od podpisu nájomnej zmluvy

doba nájmu: 15 rokov, po ukončení nájmu vložené investície budú odplatne za 1€/celkové investície prevedené do vlastníctva mesta

v cene: za nájomné vo výške 1€/rok/parcela, t. j. 15 €/ročneVo Vranove nad Topľou dňa 29.10.2021

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 186/2021 časť A/1 zo dňa 30.09.2021

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemok parc. C-KN č. 1645/1 o výmere 422 m2, LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou, pre Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, SR, IČO: 37870475, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v platnom znení a čl. 9 odst.4 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 243/2021

z dôvodu: zriadenia parkoviska pri multifunkčnej budove kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou s. č. 74

za podmienok: parkovacie miesta nebudú dané do nájmu (parkovacie miesta nebudú rezervované). Parkovisko bude slúžiť pre celú verejnosť.

v cene: za nájomné vo výške 1€/parcela

doba nájmu: neurčitáVo Vranove nad Topľou dňa 01.10.2021

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 186/2021, časť A/1 zo dňa 30.09.2021

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok parc. C-KN č. 1645/83, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, C-KN č. 1645/83 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171,50 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, LV 4114, pre Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, SR, IČO:37870475, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 ods. 18 písm e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 243/2021

z dôvodu: rekonštrukcie, modernizácie a prístavby multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

v cene:1€/parcelaVo Vranove nad Topľou dňa 01.10.2021

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 108/2020 časť A/3 zo dňa 24.09.2020

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok pozemok parc. C-KN č. 940/4 zastavaná plocha o výmere 240 m2, k.ú. Čemerné, pre JUDr. Jána Uhlíka, bytom Sadová 146, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 9 ods. 4 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: časť pozemku susedí s nehnuteľnosťou žiadateľa, ktorý sa o neho dlhodobo stará a udržiava ho, po odkúpení chce žiadateľ na pozemku zriadiť záhradku

v cene: minimálne 12,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013Vo Vranove nad Topľou dňa 28.9.2020

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


« späť

aktualizácia: 29.05.2023 | počet zobrazení: 20 261
Počet návštev od 21.02.2008: 4481817
Počet návštev dnes: 673