« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať a prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 e) a ods. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 170/2013 časť A/5 zo dňa 26.09.2013, v súlade s § 9a, ods. 8 e) a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 184/2011 l, čl. 8, ods. 18d) a čl. 9, ods. 4 e, f)

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou

a) predať majetok mesta – budovu regulačnej stanice plynu bez súpisného čísla postavenej na pozemku, parc. C-KN č. 3041/2 , pre Gréckokatolícku cirkev, Farnosť Vranov – Juh, Sídlisko Juh 1060, 093 01 Vranov n.T., IČO: 42079381, ako prípad hodný osobitného zreteľa,

z dôvodu: verejného záujmu, a to vykonávania cirkevnej, charitatívnej a kultúrno-spoločenskej činnosti

v cene: 4 450.- € s tým, že finančné prostriedky boli cirkvou združené a uhradené na základe uznesenia č. 114/2012 zo dňa 20.9.2012

b) prenajať majetok mesta – pozemky, parc. C-KN č. 3041/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 467 m2 a parc. C-KN č. 3041/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2, k.ú. Vranov nad Topľou , pre Gréckokatolícku cirkev, Farnosť Vranov – Juh, Sídlisko Juh 1060, 093 01 Vranov n.T., IČO: 42079381, ako prípad hodný osobitného zreteľa,

z dôvodu: na pozemku sa budú konať cirkevné, charitatívne a kultúrno- spoločenské podujatia a z dôvodu, že cirkev združila a vyplatila na základe uznesenia č. 114/2012 zo dňa 20.9.2012 finančné prostriedky vo výške 4 450.- €

v cene: 1,– €/ročne, na dobu určitú 5 rokov

s týmito podmienkami v kúpnej a nájomnej zmluve:

  • Gréckokatolícka cirkev do 3 rokov od nadobudnutia vlastníctva preinvestuje na rekonštrukciu budovy minimálne 10 000.- € , inak si mesto Vranov nad Topľou vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť
  • pozemky a budova budú slúžiť na cirkevné, charitatívne a kultúrno-spoločenské účely
  • mesto sa zaväzuje po 5 rokoch odpredať pozemky Gréckokatolíckej cirkvi v cene 1.- € s podmienkou, že Gréckokatolícka cirkev po dobu 15 rokov neprevedie predmetné pozemky a budovu na inú osobu.Vo Vranove nad Topľou dňa 1.10.2013

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 32/2019 časť A/14 zo dňa 30.5.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemky parc. C-KN č 3039/247 o výmer 279 m2, parc. C-KN č. 3039/248 o výmere 264 m2, parc. C-KN č. 3039/249 o výmere 55 m2, parc. C-KN č. 3039/231 o výmere 142 m2, parc. C-KN č. 3039/x o výmere 12 m2 a parc. C-KN č. 3039/y o výmere 16 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, pre pre JAMIPA, s.r.o., M. R. Štefánika 2673/212A, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36491926, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemky susedia s nehnuteľnosťou žiadateľa, sú určené na výstavbu zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, na príjazd zásobovacích vozidiel a sanitiek k špecializovanému zdravotníckemu zariadeniu a na účely zriadenia oddychovej zóny s tým, že mesto si uplatní zápis vecného bremena do KN, že nezastavaný pozemok bude verejne prístupný, neoplotený

v cene: podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, a to: parc. C-KN č. 3039/x o výmere 12 m2 a parc. C-KN č. 3039/y o výmere 16 m2 – 37,00 €/m2 a parc. C-KN č 3039/247 o výmere 279 m2, parc. C-KN č. 3039/248 o výmere 264 m2, parc. C-KN č. 3039/249 o výmere 55 m2 a parc. C-KN č. 3039/231 o výmere 142 m2 – 12,00 €/m2

Vo Vranove nad Topľou dňa 05.06.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 32/2019 časť A/10 zo dňa 30.5.2019

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemky diel 1 z parc. C-KN č. 502/42 o výmere 26 m2 a diel 2 z parc. C-KN č. 502/62 o výmere 61 m2, k. ú. Čemerné, pre pre Annu Baranovú – TEKOL, 094 02 Slovenská Kajňa 134, IČO: 34900101, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 8 ods. 4 písm e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: predaja pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, pre účely plánovanej prevádzky „Dielňa pre montáž autosúčiastok“, okrem výmeny oleja a kvapalín, umývania áut, karosárskych a lakovníckych prác a autoservisu. Vecné bremeno si mesto zapíše do KN, v prípade porušenia podmienok poskytovaných služieb, mesto bude požadovať vrátenie pozemku a zrušenie služieb

v cene: 37,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

Vo Vranove nad Topľou dňa 05.06.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 162/2017 časť A/2 zo dňa 29.11.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok časť parc. C-KN č. 570, zastavaná plocha, o výmere 44 m2,pre Juraja Kľučára a manž., bytom Martina Benku 1724, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: jedná o odpredaj pozemku, na ktorom je vybudovaný oporný múr a oplotenie k rodinnému domu s.č. 1724, postavenému na parc. C-KN č. 3666/23, ktorého vlastníkmi sú žiadatelia

v cene: minimálne 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 154/2017 časť A/3 zo dňa 28.09.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemok parcela C-KN č. 3708/40 o výmere 20000 m2, k.ú. Vranov nad Topľou pre ANGIE, s.r.o., Kalinčiakova 871/6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45871272, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: naplnenia účelu a indikátorov Priemyselného parku Vranov nad Topľou Ferovo, výstavba závodu na výrobu LTW batérií v zmysle jeho podnikateľského zámeru a zvýšenie zamestnanosti v meste a regióne vytvorením cca 250 nových pracovných miest

v cene: 0,15 €/m2/rok

za týchto podmienok:

  • doba nájmu – 11 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
  • predkupné právo – po uplynutí doby nájmu odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta za 1,00 €/m2
  • uvedený charakter výroby bude zachovaný po celú dobu trvania právneho vzťahu založeného nájomnou zmluvou
  • investor zaháji výrobu najneskôr do 1 roka od kladného stanoviska EIA (vplyv závodu na životné prostredie), v opačnom prípade mesto môže odstúpiť od zmluvy

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe uznesenia MsZ č. 31/2015 časť A/4 zo dňa 25.6.2015

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – nebytové priestory v podiele 1/2 v budove Bernolákova 92 vo Vranove nad Topľou od 1.10.2015 pre Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 17151627, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

z dôvodu: opakovaný nájom s tým istým nájomcom a zachovania kontinuity výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov navštevujúcich túto školu, z ktorých veľkú časť tvoria deti z mesta Vranov nad Topľou

v cene: min. 10,00 €/m2/rok

« späť

aktualizácia: 18.07.2019 | počet zobrazení: 12190

Počet návštev od 21.02.2008: 3016714
Počet návštev dnes: 220
fb