Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 261/2022, časť A/7 zo dňa 22.09.2022

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemokparcela s navrhovaným parcelným číslom 2570/9 o výmere 2 842 m2, LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou, pre HONESTUM, n. o., Domašská 670/4, 093 01 Vranov nad Topľou, v zastúpení Rudolf Hrubovský, štatutár,, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb a čl. 9 ods. 4, písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021

za účelom: rozšírenia areálu liečebne sv. Filomény

  • s pripomienkami

doba nájmu: 30 rokov

v cene: 1,00,– €/celok/rok, z dôvodu vybudovania zázemia zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, na príjazd zásobovacích vozidiel a sanitiek k špecializovanému zdravotníckemu zariadeniu a na účely zriadenia oddychovej zóny, vybudovanie dočasných stavieb relaxačnej miestnosti/workout, exteriérovej kaplnky, tvorivej dielne, záhradného domu, ktorý by v susediacom areáli športoviska slúžil aj ostatnej verejnosti pri organizovaní akcií, altánok, jazierko. Využitie prenajímaného priestoru je navrhované aj pre širokú verejnosť.

  • v prípade predčasného ukončenia nájmu si nájomca nebude nárokovať na vložené investície do predmetu nájmu,
  • pri zmene účelu využitia budovy bude nájomný vzťah ukončený bez nároku na preplatenie investícii.Vo Vranove nad Topľou dňa 23.9.2022

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 250/2022 časť A/4 zo dňa 30.06.2022

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok časť parcely E-KN č. 2685, o výmere 114 m2, zapísaná na LV 5295, k. ú. Vranov nad Topľou, pre EKOSPOL Vranov s. r. o.,Budovateľská 2563, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 44841493, v zastúpení konateľom Jánom Vargovičom, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 ods. 18 písm e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021

z dôvodu: pozemok susedí s firmou a pozemkami žiadateľa. Kúpou pozemku by zrealizoval zadný výjazd-vjazd do areálu firmy, tým by sa znížil prejazd nákladných aut cez Budovateľskú ulicu

v cene: 62,40,–€/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 246/2021Vo Vranove nad Topľou dňa 01.07.2022

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 195/2021 časť A/16 zo dňa 28.10.2021

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – parcely C-KN 3194/1 o výmere 432 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3194/5 o výmere 30 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3194/4 o výmere 202 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3195/2 o výmere 307 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3195/1 o výmere 232 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3195/9 o výmere 115 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3197/2 o výmere 404 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3195/10 o výmere 57 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3195/7 o výmere 391 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3197/23 o výmere 21 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3195/6 o výmere 25 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3197/22 o výmere 28 m2, k. ú. Vranov nad Topľou C-KN 3195/3 o výmere 31 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3195/4 o výmere 28 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, C-KN 3197/24 o výmere 23 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, pre Hokejbal môže hrať každý o. z, Ružová 1158, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO:51162083, v zastúpení : Branislav Štefan, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § čl. 9 ods. 4, písm. f) zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v platnom znení a čl. 8 ods. 18 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 243/2021

z dôvodu: výstavby multifunkčnej športovej haly z vlastných finančných prostriedkov, z projektov z fondu na podporu športu a dotácie od mesta Vranov nad Topľou

za účelom: vypracovania územného rozhodnutia a vydania stavebného povolenia, presná výmera zámeru bude po vypracovaní GP, ktorý bude podkladom pre nájomnú zmluvu

podmienka: ukončenie výstavby haly do 3 rokov od podpisu nájomnej zmluvy

doba nájmu: 15 rokov, po ukončení nájmu vložené investície budú odplatne za 1€/celkové investície prevedené do vlastníctva mesta

v cene: za nájomné vo výške 1€/rok/parcela, t. j. 15 €/ročneVo Vranove nad Topľou dňa 29.10.2021

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 195/2021 časť A/6 zo dňa 28.10.2021

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – priestory kotolne K2 sídlisko Juh o výmere 216 m2, pre Boxerský klub SM, Sadová 1113/62, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 42421021, v zastúpení predsedom Mgr. Mariánom Smolákom, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v platnom znení a čl. 8 ods. 18 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 243/2021

z dôvodu: nájomca je dobrovoľným, športovým, záujmovým a ekonomicky samostatným občianskym združením, združujúcim jednotlivcov, ako sú deti, mládež a dospelí, zaoberajúcich sa zdravým životným štýlom, športovou činnosťou a činnosťami, ktoré sú spojené s organizovaním spoločenských, športových a kultúrnych podujatí

predpokladané investície: 33050,–€,

doba nájmu: 15 rokov, po ukončení nájmu vložené investície budú odplatne za 1€/celkové investície prevedené do vlastníctva mesta

v cene: za nájomné vo výške 1€/rok/celok

podmienka: uvedenie prevádzky do troch rokov od podpisu nájomnej zmluvy, pri nesplnení tejto podmienky mesto odstúpi od nájomnej zmluvyVo Vranove nad Topľou dňa 29.10.2021

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 186/2021 časť A/1 zo dňa 30.09.2021

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemok parc. C-KN č. 1645/1 o výmere 422 m2, LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou, pre Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, SR, IČO: 37870475, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v platnom znení a čl. 9 odst.4 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 243/2021

z dôvodu: zriadenia parkoviska pri multifunkčnej budove kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou s. č. 74

za podmienok: parkovacie miesta nebudú dané do nájmu (parkovacie miesta nebudú rezervované). Parkovisko bude slúžiť pre celú verejnosť.

v cene: za nájomné vo výške 1€/parcela

doba nájmu: neurčitáVo Vranove nad Topľou dňa 01.10.2021

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 186/2021, časť A/1 zo dňa 30.09.2021

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok parc. C-KN č. 1645/83, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, C-KN č. 1645/83 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171,50 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, LV 4114, pre Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, SR, IČO:37870475, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 ods. 18 písm e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 243/2021

z dôvodu: rekonštrukcie, modernizácie a prístavby multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou

v cene:1€/parcelaVo Vranove nad Topľou dňa 01.10.2021

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 172/2021, časť A/5 zo dňa 24.06.2021

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou zameniť

majetok mesta – pozemok na parcele E-KN č. 1703/10 záhrada o výmere 3005 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, vo vlastníctve GRANDESSA, s. r. o., B. Nemcovej 2732/15A, 093 01 Vranov nad Topľou za – pozemky C-KN č. 3571/7 ostatná plocha o výmere 1570 m2, C-KN č. 3571/8 ostatná plocha o výmere 708 m2 a C-KN č. 3572/17 zastavaná plocha o výmere 458 m2, spolu 2736 m2, k. ú. Vranov nad Topľou, v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v platnom znení a čl. 8 odst.18 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013,

v cene: bez finančného vyrovnania

z dôvodu: zámeny na účely verejného záujmuVo Vranove nad Topľou dňa 25.6.2021

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 108/2020 časť A/3 zo dňa 24.09.2020

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok pozemok parc. C-KN č. 940/4 zastavaná plocha o výmere 240 m2, k.ú. Čemerné, pre JUDr. Jána Uhlíka, bytom Sadová 146, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 9 ods. 4 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: časť pozemku susedí s nehnuteľnosťou žiadateľa, ktorý sa o neho dlhodobo stará a udržiava ho, po odkúpení chce žiadateľ na pozemku zriadiť záhradku

v cene: minimálne 12,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013Vo Vranove nad Topľou dňa 28.9.2020

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


« späť

aktualizácia: 18.01.2023 | počet zobrazení: 19 144
Počet návštev od 21.02.2008: 4320346
Počet návštev dnes: 492