« späť
Úradná tabuľa » Dražby, nájmy, verejné súťaže, predaj majetku mesta » Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 187/2018 časť A/8 zo dňa 26.4.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

pozemok časť parc. C-KN č. 542/3 o výmere 54 m2, k.ú. Čemerné, pre Mária Kočišová, bytom Kpt. Nálepku 23, 093 03 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: pozemok susedí s pozemkom žiadateľky, ktorá ho esteticky upraví a táto plocha bude prístupná verejnosti,,

v cene: minimálne 12,00 €/m2

Vo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 187/2018 časť A/7 zo dňa 26.4.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

pozemok C-KN č. 1848/7, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 17 m2, pre Jana Baškovská, Lúčna 2606/26C, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: predaja pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

v cene: minimálne 37,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

Vo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 187/2018 časť A/4 zo dňa 26.4.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou zmeniť

nájomcu nebytového priestoru na Námestí slobody s.č. 969 vo Vranove nad Topľou o výmere 93 m2 , zo: SEXTETO s.r.o. Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO: 36462012, na PEKÁREŇ IlaS s.r.o., Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO: 47874716, ako prípad hodný osobitného zreteľa,** v zmysle § 9a) odst. 9c) zákona č.131/1991 Zb o majetku obcí a čl. 9 odst. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: dlhodobej obchodnej spolupráce s doterajším nájomcom a zachovania sortimentu predávaného tovaru s tým, že ostatné podmienky nájomnej zmluvy ostávajú nezmenené. Ak dôjde k zmene sortimentu predávaného tovaru, mesto odstúpi od zmluvy

Vo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 187/2018 časť A/4 zo dňa 26.4.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou zmeniť

nájomcu nebytového priestoru o výmere 50,60 m2 v dome s.č. 81 na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou, z: Miloš Voľanský, Budovateľská 432/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 50926535, na Lenka Voľanská, Budovateľská 432/12, 094 31 Hanušovce n.T., IČO: 51484048, ako prípad hodný osobitného zreteľa,** v zmysle § 9a) odst. 9c) zákona č.131/1991 Zb o majetku obcí a čl. 9 odst. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

zo zdravotných dôvodov nájomcu na nového nájomcu, ktorým bude jeho manželka. Ostatné podmienky nájomnej zmluvy ostávajú nezmenené. Ak dôjde k zmene sortimentu predávaného tovaru, mesto odstúpi od zmluvy.

Vo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 187/2018 časť A/3 zo dňa 26.4.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok – časť pozemku parc. C-KN č. 3288/1 o výmere 185 m2, zastavané plochy a nádvorie, pre TRIBE kom. spol., 094 31 Medzianky 88, IČO: 31688101,ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a) odst. 9c) zákona č.131/1991 Zb o majetku obcí a čl. 9 odst. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: nájmu pozemku priľahlého k nehnuteľnosti žiadateľa, na účely zriadenia parkovacích miest

v cene: minimálne 3,75 €/m2/rok

Na dobu: určitú 10 rokov

Vo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 187/2018 časť A/2 zo dňa 26.4.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok – časti pozemkov parc. C-KN č. 3708/42 a 3708/16, o výmere 3550 m2, pre MAJSTRI ZRUBOV s.r.o., 094 12 Banské 321, IČO: 50600788,ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a) odst. 9c) zákona č.131/1991 Zb o majetku obcí a č. 9 odst. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: naplnenia účelu a indikátorov Priemyselného parku Vranov nad Topľou Ferovo, za účelom výroby a výstavby zrubových domov ako aj pridruženú drevovýrobu komponentov do drevodomov, v zmysle jeho podnikateľského zámeru a zvýšenie zamestnanosti v meste a regióne

v cene: 0,15 €/m2/rok

Za týchto podmienok:

 • doba nájmu – 11 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
 • predkupné právo – po uplynutí doby nájmu odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta za 1,00 €/m2, pokiaľ to nebude v rozpore s právnymi predpismi
 • uvedený charakter výroby bude zachovaný po celú dobu trvania právneho vzťahu založeného nájomnou zmluvou
 • investor zamestná do 2 rokov od spustenia prevádzky cca 15 zamestnancov,
 • investor postaví halu a spustí prevádzku najneskôr do 2 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy, v opačnom

  prípade mesto môže odstúpiť od zmluvy

Vo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 179/2018 časť A/4 zo dňa 22.3.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok – pozemok časť parc. C-KN č. 1086/1, k.ú. Vranov nad Topľou, zastavaná plocha, o výmere 25 m2, pre Nikolu Belančinovu, Gaštanová 11/28, 067 83 Kamenica nad Cirochou, IČO 51015609,ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a) odst. 9c) zákona č.131/1991 Zb o majetku obcí a č. 9 odst. 4d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: nájmu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nájomcu,

v cene: 21,25 €/m2/rok

Vo Vranove nad Topľou dňa 3.4.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou zameniť svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 175/2018 časť A/4 zo dňa 22.2.2018

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok – pozemok parc. C-KN č. 502/4 o výmere 743 m2, k.ú. Čemerné, v zmysle LV č. 2347, pre Ing. Olachová Dagmar, v podiele 10895/91948, Loja Vojtech a manž. Anna v podiele 12154/91948, Ihnatišin Peter a manž. Monika v podiele 12092/91948, Broz Milan a manž. Elena v podiele 12154/91948 a Stavebné bytové družstvo Vranov nad Topľou v podiele 44653/91948, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a) odst. 8e) zákona č. 131/1991 Zb o majetku obcí a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: že mesto tento pozemok nevyužíva, žiadatelia pozemok zhodnotia, budú ho udržiavať, vytvoria tam oddychovú zónu,

v cene: minimálne 9,00 €/m2

Vo Vranove nad Topľou dňa 26.02.2018

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou zameniť svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 154/2017 časť A/5 zo dňa 28.9.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou zameniť

majetok – pozemok parcela C-KN č. 1913/4, orná pôda o výmere 2316 m2, k.ú. Čemerné, ktorej vlastníkom je Robert Feník, bytom Zimná 440, 093 03 Vranov nad Topľou, za pozemok parcela C-KN č. 1913/6 vo výmere 2316 m2, ktorej vlastníkom je mesto Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: vytvorenia nových pracovných miest a obojstrannej výhodnosti zámeny pozemkov, čím vzniknú geometricky usporiadanejšie parcely

v cene: s tým, že Robert Fenik uhradí za zamenený pozemok 1,00 €/m2

Vo Vranove nad Topľou dňa 02.10.2017

Ing. Ján Ragan primátor mesta


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 162/2017 časť A/2 zo dňa 29.11.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou predať

majetok mesta – pozemok časť parc. C-KN č. 570, zastavaná plocha, o výmere 44 m2,pre Juraja Kľučára a manž., bytom Martina Benku 1724, 093 01 Vranov nad Topľou, ako prípad hodný osobitného zreteľa,v zmysle § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 8 odst. 18e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: jedná o odpredaj pozemku, na ktorom je vybudovaný oporný múr a oplotenie k rodinnému domu s.č. 1724, postavenému na parc. C-KN č. 3666/23, ktorého vlastníkmi sú žiadatelia

v cene: minimálne 6,00 €/m2 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 154/2017 časť A/3 zo dňa 28.09.2017

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – pozemok parcela C-KN č. 3708/40 o výmere 20000 m2, k.ú. Vranov nad Topľou pre ANGIE, s.r.o., Kalinčiakova 871/6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45871272, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a čl. 9 ods. 4 písm l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013

z dôvodu: naplnenia účelu a indikátorov Priemyselného parku Vranov nad Topľou Ferovo, výstavba závodu na výrobu LTW batérií v zmysle jeho podnikateľského zámeru a zvýšenie zamestnanosti v meste a regióne vytvorením cca 250 nových pracovných miest

v cene: 0,15 €/m2/rok

za týchto podmienok:

 • doba nájmu – 11 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
 • predkupné právo – po uplynutí doby nájmu odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta za 1,00 €/m2
 • uvedený charakter výroby bude zachovaný po celú dobu trvania právneho vzťahu založeného nájomnou zmluvou
 • investor zaháji výrobu najneskôr do 1 roka od kladného stanoviska EIA (vplyv závodu na životné prostredie), v opačnom prípade mesto môže odstúpiť od zmluvy

Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou predať svoj majetok a kúpiť nehnuteľnosť z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 68/2016 časť A/7 zo dňa 28.4.2016

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou

 1. predať majetok – pozemky parc.C-KN č. 3805/42 zastavané plochy o výmere 175 m2 a parc. C-KN č. 3805/7, ostatné plochy o výmere 102 m2, k.ú. Vranov nad Topľou, ktoré sú vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou, v celkovej hodnote 11 065 € pre ASCARI plus s.r.o., Sídlisko 1.mája 65/11, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36679712 podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013
 2. kúpiť budovu s.č. 58, výmenníkovú stanicu, postavenú na parcele C-KN č. 3805/8, od ASCARI plus s.r.o., Sídlisko 1.mája 65/11, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36679712, v cene 73 900 € podľa znaleckého posudku

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013 ako prípad hodný osobitného zreteľa,

z dôvodu: majetkoprávneho vysporiadania pozemkov a budovy, ktoré bude výhodné pre obidvoch vlastníkov s tým, že mesto Vranov nad Topľou uhradí spoločnosti ASCARI plus s.r.o., sumu vo výške rozdielu medzi hodnotou pozemkov a hodnotou budovy, t.j. 62 835,00 €


Mesto Vranov nad Topľou

OZNÁMENIE

o zámere mesta Vranov nad Topľou prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Primátor mesta Vranov nad Topľou na základe uznesenia MsZ č. 31/2015 časť A/4 zo dňa 25.6.2015

týmto oznamuje zámer mesta Vranov nad Topľou prenajať

majetok mesta – nebytové priestory v podiele 1/2 v budove Bernolákova 92 vo Vranove nad Topľou od 1.10.2015 pre Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 17151627, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

z dôvodu: opakovaný nájom s tým istým nájomcom a zachovania kontinuity výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov navštevujúcich túto školu, z ktorých veľkú časť tvoria deti z mesta Vranov nad Topľou

v cene: min. 10,00 €/m2/rok

« späť

aktualizácia: 04.05.2018 | počet zobrazení: 10574

Počet návštev od 21.02.2008: 2613621
Počet návštev dnes: 589
fb