Zberný dvor na Toplianskej ulici

« späť
Služby komunálne a technické » Komunálne služby » Komunálny odpad » Zberný dvor na Toplianskej ulici

Všetky triedené zložky odpadu je možné odovzdať aj na zbernom dvore na Toplianskej ulici 1040. Prevádzková doba zberného dvora je: v pondelok až piatok od 7:00 – 14:30 hod. a v sobotu od 6:00 – 12:00 hod.

Kontakt: 057/4463363 alebo 0902 947 884

Prevádzka zberného dvora

V doteraz platnom všeobecne záväznom nariadení, mohli občania podľa adresy trvalého pobytu bezplatne odovzdať na zberný dvor max. 1 t komunálneho odpadu za rok a domácnosť. Poväčšine tu občania prichádzali odovzdať zmesový komunálny odpad.

V súlade s § 82 ( Zberný dvor ) zákona č. 79/2015 Z.z. zákona o odpadoch, môže fyzická osoba ( výlučne občan ) bezplatne odovzdať na zbernom dvore iba oddelené zložky komunálneho odpadu a to iba v prípade, ak má v obci trvalý pobyt alebo je na území obce poplatníkom.

Ako postupovať ?

Na zberný dvor je potrebné prichádzať iba s vytriedeným odpadom podľa jednotlivých zložiek a riadiť sa nasledovnými pravidlami preberania a evidovania odpadu:

 • pri vstupe do zberného dvora, je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sú uvedené všetky druhy odpadov, s ktorými sa nakladá v zbernom dvore,
 • na informačnej tabuli sú rovnako uvedené aj meno prevádzkovateľa areálu a kontaktné údaje,
 • poplatník mesta je povinný pri vstupe do priestorov zberného dvora ohlásiť sa na vrátnici u obsluhujúceho pracovníka,
 • prevádzkovateľom poverený pracovník overí druh dovážaného odpadu, v prípade, že tento druh odpadu nie je uvedený v zozname prevádzkového poriadku, zabráni poverený pracovník pôvodcovi umiestniť odpad v areáli zberného dvora,
 • poverený pracovník si pri preberaní odpadu overí totožnosť a bydlisko poplatníka na základe ním predloženého dokladu totožnosti /občianskeho preukazu (potrebné identifikačné údaje sa zaznamenajú do evidencie), alebo občan doloží rozhodnutie mesta s určeným miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za aktuálny kalendárny rok,
 • následne pracovník poverený prevádzkovateľom informuje o mieste, na ktorom má byť odpad zložený.

Je potrebné triediť tak, aby jednotlivé vytriedené zložky boli správne vytriedené:

papier a lepenka

 • nesmie byť znečistený nebezpečnými škodlivinami (napr. ropnými látkami, chemikáliami),

sklo

 • nesmie byť znečistené nebezpečnými škodlivinami (napr. zvyškami chemikálií a farieb),

biologicky rozložiteľný odpad

 • je možné odovzdávať len drevnú hmotu (konáre, orezy stromov), príp. bioodpad z úprav krov a živých plotov, pokosená tráva a lístie,
 • nie je dovolené dovážať biologické odpady v štádiu rozkladu, hnoj, uhynuté zvieratá alebo ich zvyšky, korene a koreňové baly,
 • v prípade dovozu drevnej hmoty (konáre, oriezky stromov) musí byť táto prispôsobená vytvoreným podmienkam, čo znamená, že konáre majú byť dostatočne porezané tak, aby rozmery a hmotnosť vyhovovali bezproblémovej manipulácii,

jedlé oleje a tuky

 • odoberané sú len odpadové oleje z kuchýň domácností (vysmážanie, fritovanie a pod.), nie od podnikateľských subjektov,
 • musia byť uskladnené v uzavretých nepriepustných fľašiach alebo bandaskách,

šatstvo

 • šatstvo musí byť neznečistené a odovzdané vo vreciach,

kovy

 • nesmie obsahovať nebezpečné látky (ropné produkty, chemikálie, a pod.),
 • hmotnosť a rozmery jednotlivých dovážaných častí musia spĺňať podmienky ľahkej manipulácie,

plasty

 • nesmú byť znečistené škodlivinami (napr. zvyškami chemikálií, farieb, olejovými a ropnými látkami a pod.)

viacvrstvové kombinované materiály

 • nesmú byť rozmočené a znečistené nebezpečnými škodlivinami,

drobný stavebný odpad

 • najväčší rozmer zŕn tvoriacich stavebnú suť nesmie presahovať 30 cm,
 • v prípade, že drobný stavebný odpad obsahuje stavebné drevo, je nevyhnutné jeho oddelenie (pokiaľ je to technicky možné),
 • stavebný odpad nesmie byť tvorený spriahnutými železobetónovými dielmi,
 • zber drobného stavebného odpadu sa v zmysle zákona o odpadoch uskutočňuje formou množstvového zberu,
 • sadzbu poplatku za kg drobného stavebného odpadu určuje VZN o miestnom poplatku,
 • poplatok sa platí v hotovosti priamo na zbernom mieste hneď pri odovzdávaní,
 • pôvodca drobného stavebného odpadu obdrží potvrdenie o úhrade,
 • do zberného dvora nie je dovolené dovážať stavebný odpad znečistený nebezpečnými látkami (chemikálie, farby, ropné produkty, azbest),

nadrozmerný (objemný) odpad

 • ide o odpad, ktorý sa pre svoju veľkosť nezmestí do bežne používaných zberných nádob, ako napr. nábytok, sedacie súpravy, koberce a podobne,
 • objemným odpadom nie sú vrecia naplnené drobným odpadom,
 • objemný odpad musí byť rozobraný, minimalizovaný na čo najmenší objem,

batérie a akumulátory

 • obaly akumulátorov nesmú byť poškodené,

elektroodpady z domácností

 • nefunkčné chladničky, mrazničky, televízory, monitory, tlačiarne, kopírky, olejové radiátory, práčky, odstredivky, žehličky, umývačky riadu, mikrovlnné a teplovzdušné rúry, kávovary, elektronáradi­e/vŕtačky, brúsky, píly…/, sušiče vlasov, ohrievače ,rozhlasové prijímače, videá, gramofóny, telefónne prístroje, mobilné telefóny, počítače, klávesnice, šijacie stroje a pod.
 • musia byť kompletné (bez demontáže akýchkoľvek častí), nerozbité.

odpady s obsahom škodlivín

 • odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie musia byť vo vhodnom, nepriepustnom obale na skladovanie, resp. v originálnom o­bale.

Priamo u firmy Marius Pedersen a.s. je možné objednať veľkoobjemový kontajner na odvoz stavebného odpadu. Dohodnúť vývoz je možné na telefónnom čísle 0902/947884.

« späť

Zberný dvor
Zberný dvor
aktualizácia: 22.03.2023 | počet zobrazení: 49 810
Počet návštev od 21.02.2008: 4624798
Počet návštev dnes: 925