Koncepcia odpadového hospodárstva v meste

« späť
Služby komunálne a technické » Komunálne služby » Komunálny odpad » Koncepcia odpadového hospodárstva v meste

Každý, kto na území mesta Vranov nad Topľou býva, podniká alebo pracuje, produkuje odpad. Naše správanie, s ohľadom na životné prostredie, by malo smerovať k tomu, aby hospodárenie s odpadom fungovalo efektívnejšie a aby sme dosiahli ciele stanovené súčasnými právnymi predpismi, ktoré sú jednotné pre všetky členské štáty Európskej únie.

Spoločným úsilím dosiahneme postupný prechod na efektívne mechanizmy obehového hospodárstva a znížime množstvo zmesového komunálneho odpadu končiaceho v nádobách a zvýšime podiel separácie odpadu.

Podľa platnej legislatívy sú členské štáty Európskej únie do roku 2025 povinné vyseparovať minimálne 55 % a do roku 2030 musia tvoriť recyklovateľné zložky komunálneho odpadu minimálne 65 % z celkovej produkcie odpadov. V súčasnosti obyvatelia Vranova nad Topľou vyseparujú 34 % recyklovateľných zložiek.

Aby sme dodržali platnú legislatívu, bolo nevyhnutné prijať Koncepciu nakladania s odpadmi v meste Vranov nad Topľou na roky 2020 – 2024. Je to strategický dokument, ktorý analyzuje a vyhodnocuje súčasnú situáciu v odpadovom hospodárstve na území mesta Vranov nad Topľou a následne navrhuje konkrétne kroky k zlepšeniu stavu v tejto oblasti . Prvoradou úlohou je zlepšenie separácie odpadu. Pri analýze zmesového komunálneho odpadu sa urobil detailný rozbor obsahu v šesťdesiatich 120 l nádobách pri rodinných domoch a v troch 1100 l nádobách pri bytových domoch. Vážením a triedením bolo zistené, že v domácnostiach sa v malej miere separuje biologicky rozložiteľný odpad, ktorý tvoril až 42,09 % zmesového odpadu. Je neuveriteľné, čo sme schopní do nádoby vhodiť. Určite tu nepatrí pokosená tráva, lístie, burina, zemina, šupky zo zeleniny a celé ovocie a zelenina. Toto všetko patrí do kompostéra, alebo do nádob na kuchynský odpad. A rozhodne tam nepatria mŕtve zvieratá. Na triediacej linke pracujú ľudia, ktorí sú vystavení priamemu styku s odpadom a hrozí im riziko poranenia alebo nákazy. Buďme k nim ohľaduplní. Vysoký podiel až 7,5 % predstavovalo aj nespotrebované jedlo – mäso, ryby, mliečne výrobky a podobne. Žiaľ, 10% odpadu tvoria aj plasty, ako sú sáčky, tégliky od jogurtov a podobne, papier 8% a sklo 6,42 %. Aj tu vidíme naše rezervy. To čo nepatrí do zmesového odpadu je potrebné dôsledne vyseparovať.

Ďalším cieľom je optimalizácia logistiky pre zber komunálneho odpadu. Mesto Vranov nad Topľou pripravuje koncepciu pasportizácie nádob, to znamená kompletnú elektronickú databázu nádob s ich špecifikáciou. Z nej bude zrejmá, adresa stanoviska nádoby, dni zvozu, frekvenciu vývozu a poplatníka.

Upozorňujeme, že na zber zmesového komunálneho odpadu na území mesta sú určené 120 l, 240 l a 1100 l nádoby podľa ohlasovacej povinnosti v evidencii mesta. Iné zberné nádoby sa nepoužívajú. Občania pri rodinných domoch môžu používať výlučne 120 l nádoby, spravidla pridelené bezplatne MsÚ vo Vranove nad Topľou. Iba domácnostiam nad 6 členov je na základe žiadosti pridelená 240 l nádoba.

Ciele, ktoré sú nastavené v tomto dokumente, nemôže dosiahnuť mesto samotné v rámci samosprávy, budú zrealizované len so súčinnosťou obyvateľov a podnikateľov, ktorí pôsobia na jeho území. Súčasné príjmy z poplatku za komunálne odpady nepostačujú pokryť všetky náklady spojené s vývozom a likvidáciou komunálneho odpadu, nakoľko ich výška neustále rastie. Ak nedôjde k zlepšeniu v separovanom zbere a recyklácii, to znamená menšie množstvo vyvezeného odpadu na skládky, táto disproporcia sa zvýši, veď len poplatok za uloženie odpadu na skládke platíme už vo výške 22 € za jednu tonu vyvezeného odpadu.

« späť

aktualizácia: 09.12.2021 | počet zobrazení: 46 657
Počet návštev od 21.02.2008: 4632730
Počet návštev dnes: 1345