Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Stavebný dozor stavby - Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej

« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2021 » Stavebný dozor stavby - Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej
Logo – MVSR-EU-OPLD

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Mesto Vranov nad Topľou, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. 1b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Stavebný dozor stavby „Vranov n. T. – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. 1b) ZVO:

 • Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:: Mesto Vranov nad Topľou
 • Sídlo: Vranov nad Topľou, 093 16 , Dr. C. Daxnera 87
 • Štatutárny zástupca: Ing. Ján Ragan, primátor mesta
 • IČO: 00332933
 • DIČ: 2020631910
 • Tel.: + 421– 057/442 25 51
 • E-mail: mesto@vranov.sk
 • Internetová stránka: www.vranov.sk

Kompletné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): http://www.vranov.sk/…ia/Rok-2021/

Stránkové hodiny verejného obstarávateľa v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 11:30 hod.

2. Miesto predloženia/do­ručenia ponuky:

Vranov nad Topľou, 093 16 , Dr. C. Daxnera 87

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Ing. Zuzana Zemčáková, referát projektov, 0905298434

4. Predmet obstarávania:

Stavebný dozor stavby „Vranov n. T. – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej“

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Mandátna zmluva v zmysle prílohy č. 2 tejto výzvy, ktorá bude obsahovať okrem iného aj nasledujúce ustanovenie: „Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audi­tu/overovania súvisiaceho s dodávateľskými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v rámci ktorej bude dodané dielo financované, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Verejný obstarávateľ nemôže uzavrieť s víťazným uchádzačom zmluvu, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).”

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Stavebný dozor stavby „Vranov n. T. – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej“

Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia komunikácie a chodníkov a dobudovanie novej komunikácie. V súvislosti s rokmi narušeným a opotrebovaným stavom miestnej komunikácie ul. Cintorínska v miestnej časti Čemerné je potrebná jej rekonštrukcia. Týka sa to samotnej miestnej komunikácie aj chodníkov, ktoré sú situované iba v koncovej časti ulice Cintorínskej. Zároveň je nutný v koncovej časti ul. Cintorínskej aj návrh novej miestnej komunikácie, ktorá zabezpečí zaokrúhľovanie dvoch vedľajších vetiev ul. Cintorínskej. Zaokrúhľovanie – spojnica medzi dvoma súčasnými slepými komunikáciami- je nevyhnutné najmä z hľadiska nutnosti zvýšiť bezpečnosť dopravy v tejto lokalite. Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.

Link na vo na stavebné práce vyhlásené vo vestníku č. https://www.uvo.gov.sk/…menty/430549

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

ul. Cintorínska, mesto Vranov nad Topľou, k. ú. Čermerné, LV č. 1 506, parcely: C-KN č. 1324/1, 1324/3, 1324/4, 80/1, 80/15, 80/23, 80/14, 80/9, 50/7, 71/2 a p. E-KN č. 923/33

Termín: 8 mesiacov od začatia stavebných prác – prevzatia staveniska, predpokladaný začiatok stavebných prác 05/2021

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

8 mesiacov od prevzatia staveniska

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:

Súčasťou výzvy je cenový formulár a návrh Mandátnej zmluvy

10. Financovanie predmetu zákazky:

Operačný program Ľudské zdroje, Štátny rozpočet, vlastné zdroje.

11. Lehota na predloženie ponuky:

17.03.2021, do 11:30 hod.

12. Spôsob predloženia ponuky:

 • poštou alebo osobne

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v jednom vyhotovení, doručená spolu so všetkými požadovanými dokladmi, v zalepenej obálke doporučeným listom alebo osobne s označením predmetu zákazky: „Neotvárať – ponuka SD Ul. Cintorínska“ poštou alebo osobne na adresu:

MsÚ Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87/1
093 16 Vranov nad Topľou

alebo emailom formou skenu v pdf. na adresu: zuzana.zemcakova@vranov.sk

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Kritériom pre vyhodnotenie je: celková cena s DPH za dodanie celého predmetu obstarávania, bližšie popísaného v zmysle bodu 6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania).

Spôsob vyhodnocovania ponúk: Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa zostaví vzostupné poradie uchádzačov a vyhodnotí sa u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti. (Tento spôsob vyhodnocovania možno v prípade vylúčenia uchádzača postupne aplikovať na všetkých uchádzačov vzostupne podľa poradia).

14. Pokyny na zostavenie ponuky:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.

Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:

 • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 • výška a sadzba DPH,
 • navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

 1. Príloha č. 1 – Cenový formulár vrátane Identifikačných údajov uchádzača: V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH je potrebné upozorniť na túto skutočnosť v cenovej ponuke.
 2. Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu – u právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia). Doloženým dokladom uchádzač preukáže oprávnenie dodávať službu v súlade s požiadavkami na plnenie predmetnej zákazky.
 3. Predloženie licencie, certifikátu, osvedčenia alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority, na výkon stavebného dozoru na dopravné stavby.

Odôvodnenie: Držiteľ tejto licencie potvrdzuje, že má kvalifikačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii predmetu zákazky.

 1. Čestné prehlásenie záujemcu, resp. uchádzača, podpísané štatutárnym zástupcom spoločnosti že:
 • súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom uvedenými vo výzve,
 • údaje v predloženej cenovej ponuke sú úplné a pravdivé,
 • dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • nemá uložený zákaz účasti vo Verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR resp. EÚ. (§ 32 ods. 1 písm. f) )
 • neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO – Konflikt záujmov.

15. Otváranie ponúk:

17.03.2021, 13:00 hod., MsÚ Vranov nad Topľou

16. Postup pri otváraní ponúk:

Otváranie ponúk je neverejné v priestoroch MsÚ Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou.

17. Lehota viazanosti ponúk:

31.12.2021

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Ing. Zuzana Zemčáková, referát projektov, tel.: 0905 298 434

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s víťazným uchádzačom až po preukázaní splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a ak u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.

V prípade, ak PHZ na daný predmet obstarávania bude nižšia ako 50 tis. bez DPH je prieskum trhu realizovaný aj za účelom určenia úspešného uchádzača.

Vo Vranove nad Topľou 5.3.2021

Ing. Ján Ragan

primátor mesta« späť

aktualizácia: 20.04.2021 | počet zobrazení: 697
Počet návštev od 21.02.2008: 4150310
Počet návštev dnes: 1146

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie