Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Stavebný dozor pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie“

« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2021 » Stavebný dozor pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie“

Výzva na predloženie ponuky

Stavebný dozor pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO:

 • Názov organizácie: Mesto Vranov nad Topľou
 • Adresa organizácie: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • IČO: 00332933
 • DIČ: 2020631910
 • Štatutárny orgán: Ing. Ján Ragan, primátor mesta
 • Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Kerekešová, PhD., referát výstavby, dopravy a ŽP
 • Kontakt: zuzana.kerekesova@vranov.sk, 057/7590171

2. Druh verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

3. Názov predmetu zákazky:

Stavebný dozor pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie“

4. Druh zákazky:

Zákazka na poskytnutie služieb

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný slovník: 71520000–9 Stavebný dozor.

6. Komplexnosť predmetu zákazky:

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky

7. Opis a rozsah predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, spočívajúcich vo výkone všetkých činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a to pre realizáciu stavebných prác na stavbe „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie“ realizovanej v rámci projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie“, realizovaného v rámci 61. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ako sprostredkova­teľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov, Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR, spolufinancovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411–2019–61, s predpokladanými celkovými výdavkami na stavebné práce – 797 204,57 EUR bez DPH (956 645,48 EUR s DPH).

V súčasnosti je vykurovanie v objekte základnej školy, riešené z kotolne základnej školy zásobované teplom zo sústavy štyroch teplovodných plynových kotlov. Zberané teplo z každého zdroja je cez spoločný rozdeľovač vedené do cieľových objektov. Teplovodné vedenie je riešené oceľovým potrubným vedením. Vykurovacia sústava je navrhnutá pre tepelný spád dt=20°K. V súčasnosti je zabezpečená zónová regulácia vykurovacích okruhov a ekvitermická regulácia teploty.

V rámci zvyšovania energetickej účinnosti (znižovania primárnej energetickej spotreby) je navrhovaný nízkopotenciálový tepelný zdroj na báze obnoviteľných zdrojov energie. Navrhovaným zdrojom tepla je plynové tepelné čerpadlo.

Poskytovateľ služieb bude pri plnení predmetu zákazky postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy na predmetné služby, ako aj Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

8. Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu). Kritériom na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je priemerná cena celkom v EUR bez DPH.

9. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:

Miesto plnenia: Objekt Základnej školy Bernolákova v meste Vranov nad Topľou.

Termín plnenia: odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy na predmetné služby, počas celej doby realizácie stavebných prác (predpokladaný termín realizácie stavebných prác je od 09/2021 do 12/2022, t. j. 16 mesiacov).

10. Podmienky účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

Od uchádzača sa na preukázanie podmienok účasti vyžaduje predloženie nasledujúcich dokladov:

 1. v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky: v prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu,
 2. v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doklad o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 3. v súlade s § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doklad o tom, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie, t.j. doklad o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci predmetného verejného obstarávania.

Podmienky účasti uvedené v písm. a) až c) tohto bodu výzvy môže uchádzač preukázať vyplneným čestným vyhlásením , ktoré tvorí Prílohu č.1 tejto výzvy. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. splnomocnenou osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienky účasti prostredníctvom zápisu v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní alebo inom ekvivalentnom zozname platnom v Európskej únií, ak tento zápis preukazuje požadovanú skutočnosť.

11. Obsah ponuky:

Ponuka musí obsahovať:

 1. Cenovú ponuku uchádzača v odporúčanom znení podľa tohto bodu výzvy.
 2. Doklady podľa bodu 10. Tejto výzvy – Podmienky účasti (viď príloha č. 1 tejto výzvy).

Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné:

„Cenová ponuka našej spoločnosti na dodanie predmetu zákazky s názvom Stavebný dozor pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie“ je ............,– EUR celkom bez DPH.

P. č. Názov položky Cena celkom v EUR bez DPH DPH (20 %) Cena celkom v EUR s DPH
1. Stavebný dozor pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie“      

12. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR. .-

Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:

– navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška a sadzba DPH,
- navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

13. Predkladanie ponúk:

Ponuky sa predkladajú v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: zuzana.kerekesova@vranov.sk, alebo v listinnej podobe v zalepenej obálke osobne alebo poštou, príp. kuriérom na adresu verejného obstarávateľa, uvedenú v bode 1. tejto výzvy, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje: .-

– obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača
- názov a sídlo verejného obstarávateľa
- text: „NEOTVÁRAŤ!“
- heslo súťaže „ZŠ Bernolákova-stavebný dozor“.

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 23.08.2021.

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Ak na základe vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe tejto výzvy bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky zodpovedať finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s aktuálnou Jednotnou príručkou pre žiadateľov/pri­jímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/ob­starávania (ďalej len „Príručka“), budú ponuky jednotlivých uchádzačov zároveň slúžiť ako cenové ponuky pre účely výberového konania na civilnú zákazku s nízkou hodnotou, ktoré sa ďalej bude riadiť § 117 zákona o verejnom obstarávaní a Príručkou.

V rámci uvedeného výberového konania je jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena celkom v EUR s DPH.

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.

15. Typ zmluvy:

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na uvedený predmet zákazky, uzavretá podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá bude obsahovať okrem iného aj nasledujúce ustanovenie: „Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“

Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

Úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy.

16. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

Predmet zákazky bude financovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu, ako aj z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač.

17. Lehota viazanosti ponúk:

Do 31.12.2021

Vo Vranove nad Topľou, dňa 12.08.2021

Ing. Ján Ragan

primátor mesta« späť

aktualizácia: 08.09.2021 | počet zobrazení: 349
Počet návštev od 21.02.2008: 4097011
Počet návštev dnes: 977

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie