Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Riadenie a informovanie a komunikácia pre projekt "Inteligentné mesto Vranov nad Topľou"

« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2021 » Riadenie a informovanie a komunikácia pre projekt "Inteligentné mesto Vranov nad Topľou"

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“) na poskytnutie služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO:

 • Názov organizácie: Mesto Vranov nad Topľou
 • Adresa organizácie: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • IČO: 00332933
 • Krajina: Slovenská republika
 • Internetová adresa organizácie: www.vranov.sk
 • Kontaktné miesto: Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
 • Kontaktná osoba: Ing. Imrich Kónya
 • Telefón: 057/4422 551–3
 • E-mail: imrich.konya@vranov.sk

Stránkové hodiny v verejného obstarávateľa v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Verejný obstarávateľ podľa §7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z.z.

2. Predmet obstarávania:

 • Názov zákazky: Riadenie a informovanie a komunikácia pre projekt „Inteligentné mesto Vranov nad Topľou“
 • Druh zákazky: služba
 • CPV kód:
  • 85312320–8 Poradenské služby
  • 79412000–5 Poradenské služby pre finančné riadenie
  • 79418000–7 Poradenské služby pre obstarávanie

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb riadenia a informovania a komunikácie projektu: Inteligentné mesto Vranov nad Topľou". Mesto pristúpilo v roku 2020 k podaniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v zmysle podmienok Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, špecifický cieľ 7.4 – Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernmentu, kód výzvy – OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie. Táto žiadosť bola úspešná.

Hlavným cieľom predkladaného projektu „Inteligentné mesto Vranov nad Topľou“ je zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernmentu služieb prostredníctvom implementácie moderných technológií pre obyvateľov mesta Vranov nad Topľou. Predmetom projektu je zavedenie prvkov IoT a vybudovanie IKT platforiem na Smart manažment mesta Vranov nad Topľou, ktoré budú zamerané na získavanie údajov, ich analýzu a poskytovanie, ako aj na prepojenie externých senzorov v rámci mesta s cieľom prijímať rozhodnutia a realizovať politiky v dotknutých oblastiach na základe takto získaných dát. Prostredníctvom projektu sú riešené nasledovné životné situácie: Dopravné nehody a priestupky, Územné plánovanie, Ochrana prírody a krajiny, Cestná doprava a parkovanie, Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy, Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy. Výstupom projektu je koncová služba „Poskytovanie údajov o dopravnej situácii, parkovaní, meteorologickej situácií a o kvalite životného prostredia“.

Táto zákazka je rozdelená na tri časti:

 1. Komplexné riadenie projektu
 2. Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
 3. Zabezpečenie publicity projektu

Prvá časť: Komplexné riadenie projektu

 • projektové riadenie: zodpovednosť za implementáciu projektu súlade so schválenou zmluvou o NFP, zodpovednosť za napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu, komunikácia s RO/SO v oblasti vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP, priebežné sledovanie pokroku projektu, riadenie a kontrola projektového tímu, kontrola plánovaných cieľov a aktivít projektu, zodpovednosť za správne evidovanie výstupov projektu. Pridelený projektový manažér bude spĺňať najmä tieto kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie minimálne 2. stupňa, minimálne 3 ročná prax v oblasti prípravy, riadenia a implementácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov fondov EÚ; skúsenosti s riadením minimálne 1 projektu obdobného charakteru alebo výšky NFP.
 • finančné riadenie: zodpovednosť za správne finančné riadenie projektu v súlade so schválenou zmluvou o NFP, zodpovednosť za čerpanie rozpočtu v súlade s pokrokom v implementácii projektu a dosahovanými ukazovateľmi, zodpovednosť za komunikáciu s RO/SO v oblasti finančných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP, zodpovednosť za prípravu a včasné predkladanie žiadostí o platbu, vrátane úplnej podpornej dokumentácie, zodpovedá za oprávnenosť výdavkov prijímateľa v súlade s platnými pravidlami oprávnenosti. Pridelený finančný manažér bude spĺňať najmä tieto kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie minimálne 2. stupňa, minimálne 2 ročná prax v oblasti prípravy, riadenia a implementácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov fondov EÚ; skúsenosti s riadením minimálne 1 projektu obdobného charakteru alebo výšky NFP.
 • monitoring: realizácia administratívy v oblasti monitoringu, kooperácia s interným projektovým a finančným manažérom a administrátorom projektu, asistencia pri kontrolách a auditoch vykonávaných kontrolnými subjektmi vypracovanie monitorovacích správ a doplňujúcich monitorovacích údajov, vypracovanie monitorovacích správ a doplňujúcich monitorovacích údajov. Pridelený manažér bude spĺňať najmä tieto kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie minimálne 2. stupňa, minimálne 2 ročná prax v oblasti prípravy, riadenia a implementácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov fondov EÚ; skúsenosti s riadením minimálne 1 projektu obdobného charakteru alebo výšky NFP.

Druhá časť: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania zahŕňa:

 • vypracovanie súťažných podkladov, všetkých relevantných príloh;
 • stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky;
 • vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (aj prostredníctvom EVO – ak relevantné);
 • odoslanie Výzvy na predkladanie ponúk uchádzačom (ak relevantné)
 • vyhodnotenie ponúk a vyhodnotenie podmienok splnenia účasti uchádzačov;
 • vypracovanie oznámení o úspešnosti/ne­úspešnosti ponuky uchádzačov a odoslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania uchádzačom;
 • súčinnosť pri procese zazmluvnenia (Kúpna zmluva, Zmluva o poskytovaní služieb);
 • vypracovanie Dodatkov k Zmluvám (ak relevantné);
 • odovzdanie komplexných spisov z verejného obstarávania pre účely archivácie.

Plánovaným predmetom obstarávania v rámci hlavnej aktivity bude:

 • nákup HW a SW pre riešenie okrem integrácie: nadlimitná civilná zákazka podľa §66 ZVO (rozdelená na časti) – dodanie tovarov (riešená cez EVO);
 • IT služby: zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO – poskytnutie služieb;

Tretia časť: Zabezpečenie publicity projektu

v zmysle metodických usmernení OP Integrovaná infraštruktúra, a to:

 • 5 človekodní práce na výkone externých služieb súvisiacich s publicitou a informovanosťou.

4. Požadovaný termín dodania zákazky a lehota viazanosti ponúk:

Termín dodania:

Prvá časť – uvedené v Zmluve o poskytovaní služieb Druhá časť – uvedené v Mandátnej zmluve Tretia časť – uvedené v Zmluve o poskytovaní služieb

Lehota viazanosti ponúk: 12/2021

5. Miesto dodania:

sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode 1 tejto výzvy

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Pre každú časť bude samostatný typ zmluvy uvedený v bode 4. tejto výzvy. Návrhy zmlúv tvoria Prílohu č. 4 tejto výzvy.

7. Podmienky účasti:

Uchádzač musí preukázať:

 • Osobné postavenie podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO, teda musí preukázať, že je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky;
 • Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa §32 ods. 1 písm. f) ZVO, teda že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
 • Uchádzač musí preukázať, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. f), resp. konflikt záujmov podľa §23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.

8. Obsah a spracovanie ponuky:

Predložená ponuka musí obsahovať:

 1. Vyplnený formulár Cenová ponuka (Príloha č. 1 Výzvy), pre tú časť, na ktorú predkladá svoju cenovú ponuku, ktorý pozostáva z:
  • Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, e-mail) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá cenová ponuka uchádzača.
  • Jednotková cena – človekodeň bez DPH
  • Cena celkom bez DPH,
  • DPH 20% (v prípade, že uchádzač je platca DPH),
  • Cena celkom s DPH,
  • Dátum, miesto, pečiatka a podpis štatutárneho zástupca uchádzača, príp. splnomocnenej o­soby.

V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, upovedomí o tom vo svojej ponuke.

 1. Vyplnené Čestné vyhlásenie (Príloha č. 2 Výzvy), ktoré bude podpísané a opečiatkované štatutárnym zástupcom uchádzača, príp. ním splnomocnenej o­soby.
 2. Uchádzač vyplní Prílohu č. 3 Zoznam expertov, ktorá bude podpísaná a opečiatkovaná štatutárnym zástupcom uchádzača, príp. ním splnomocnenej osoby. Túto prílohu predkladá uchádzač len v prípade, ak svoju ponuku predkladá na 1. časť zákazky – Komplexné riadenie projektu.

9. Spôsob určenia ceny:

9.1 Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu na jednu, na niekoľko alebo na všetky časti zákazky podľa požadovaného rozsahu.
9.2 Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.
9.3 Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky.
9.4 Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky s DPH.
9.5 V prípade, že uchádzač je platiteľom DPH, bude hodnotená cena s DPH.

10. Lehota na predloženie ponuky:

Dátum: do 24.08.2021 (vrátane). Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú brané do úvahy.

11. Spôsob predloženia cenovej ponuky:

11.1 Cenovú ponuku je potrebné doručiť emailom, poštou, kuriérom alebo osobne

Poštou, kuriérom alebo osobne na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 1 tejto výzvy (Mestský úrad Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1 09316 Vranov nad Topľou)

Uchádzač vloží cenovú ponuku na predmet obstarávania do samostatnej obálky a označí odosielateľa aj adresáta. Obálka musí byť uzatvorená a označená „NEOTVÁRAŤ – Inteligentné mesto Vranov nad Topľou, časť 1/časť 2/ časť 3“.

alebo

Emailom: E-mailová adresa na doručenie cenovej ponuky je zuzana.kerekesova@vranov.sk

Do predmetu e-mailu je potrebné vložiť „NEOTVÁRAŤ – Inteligentné mesto Vranov nad Topľou, časť 1/časť 2/ časť 3“.

Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.

12. Vyhodnotenie ponúk:

12.1 Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.

12.2 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

12.3 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.

13. Otváranie ponúk:

Neverejné.

25.08.2021 o 8:30 hod. na adrese Mestský úrad Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1 09316 Vranov nad Topľou.

14. Doplňujúce informácie:

V prípade, ak týmto prieskumom trhu bude určená predpokladaná hodnota zákazky do 70 000 EUR bez DPH, a teda že pôjde o zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO, tak v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/pri­jímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/ob­starávania účinnej od 15.06.2021, verejný obstarávateľ určí úspešného uchádzača na základe tohto prieskumu trhu, s tým, že víťazným sa stane ten uchádzač, ktorý splní požiadavky na predmet zákazky, podmienky účasti a zároveň splní kritérium na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena celkom.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizujú rovnaký predmet zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa, alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné.

Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky.

Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 13.08.2021

Ing. Ján Ragan

primátor mesta« späť

aktualizácia: 22.09.2021 | počet zobrazení: 425
Počet návštev od 21.02.2008: 4096951
Počet návštev dnes: 917

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie