Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Nákup chleba a pekárenských výrobkov

« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2021 » Nákup chleba a pekárenských výrobkov

VÝZVA

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovarov s názvom

Nákup chleba a pekárenských výrobkov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

 • Názov organizácie: Mesto Vranov nad Topľou
 • Adresa organizácie: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • IČO: 00332933
 • Krajina: Slovenská republika
 • Internetová adresa organizácie: www.vranov.sk
 • Kontaktné miesto: Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
 • Kontaktná osoba: Mária Tiňová
 • Telefón: 057/4422 551–3
 • E-mail: maria.tinova@vranov.sk

Stránkové hodiny verejného obstarávateľa v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z.

2. Typ zmluvy:

 • Rámcová kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský kraj, Okres Vranov nad Topľou, k.ú. Vranov nad Topľou a k. ú. Čemerné, Školské jedálne pri materských školách:
  • Materská škola, Okulka 21, 093 01 Vranov nad Topľou
  • Materská škola, Sídl. 1. mája 68, 093 01 Vranov nad Topľou
  • Materská škola, Ul. 1. mája 1227, 093 01 Vranov nad Topľou
  • Materská škola, Juh 1058, 093 01 Vranov nad Topľou
  • Materská škola Kukučínova 103, 093 03 Vranov nad Topľou
  • Materská škola Domašská ulica 657, 093 02 Vranov nad Topľou
  • Materská škola Vajanského 670, 093 03 Vranov n. T. – Lomnica
  • Materská škola Dlhá 559, 093 01 Vranov nad Topľou

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

 • Zatriedenie zákazky podľa CPV:
  • 15811100–7 – Chlieb
  • 15810000–9 – Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
  • 15812100–4 Pečivo
  • 60000000–8 dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • Názov zákazky: Nákup chleba a pekárenských výrobkov

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečenie dodávok chleba a pekárenských výrobkov pre školské jedálne pri materských školách, ktoré sú v pôsobnosti Mesta Vranov nad Topľou, podľa Prílohy č. 1, na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby prevádzky jednotlivých materských škôl počas trvania zmluvy (12 mesiacov) s ručením predávajúceho, že všetky dodávané tovary zodpovedajú požadovaným platným normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách, v zmysle zákona o potravinách, Potravinového kódexu SR a zákona o ochrane spotrebiteľa. Tovar musí byť čerstvý/mrazený, I. akostnej triedy, dodávaný v požadovaných baleniach a množstve.

Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou a manipuláciou tovaru na mieste dodania vrátane dovozu a odvozu reklamovaného tovaru. Preprava predmetu zákazky musí byť zabezpečovaná vozidlom, ktoré je spôsobilé na prepravu predmetu zmluvy. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnými objednávkami. Druhová skladba – špecifikácia jednotlivých položiek tovaru je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Doručenie tovaru bude až do skladových priestorov každej materskej školy vždy ráno do 6.30–8,00 hodiny. Objednávky hlási každá vedúca školskej jedálne materskej školy každý deň vopred telefonicky do 15,00 hod.

Pri určení predpokladaného množstva tovaru vychádzal verejný obstarávateľ z predchádzajúceho obdobia. Verejný obstarávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru. Skutočne odobraté množstvo tovaru sa môže líšiť od predpokladaného množstva podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas celej doby trvania zmluvy.

Obaly musia byť v súlade s Potravinovým kódexom SR a zákonom č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ je oprávnený reklamovať vady akosti tovaru u dodávateľa najneskôr do 3 pracovných dní po dodaní tovaru. Vadný tovar dodávateľ vymení v dodatočnej lehote dohodnutej s objednávateľom. Reklamačné konanie musí byť ukončené do 30 dní od uplatnenia nárokov z vád tovaru. Náklady na dopravu súvisiacu s reklamovaním tovarom znáša dodávateľ v plnom rozsahu.

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa:

 1. Verejný obstarávateľ bude od víťazného uchádzača nakupovať len čerstvý chlieb a pekárenské výrobky, výrobky bez obsahu konzervačných látok, syntetických farbív a dochucovadiel.
 2. Verejný obstarávateľ bude od víťazného uchádzača nakupovať len čerstvý chlieb a pekárenské výrobky (môžu byť aj balené aj nebalené), nie rozmrazené, nedopekané. V prípade ak víťazný uchádzač na základe čiastkovej objednávky dodá rozmrazený chlieb a výrobky, bude sa táto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy.
 3. Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok uchádzačom bude môcť vykonať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti napr. overením aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti. Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy, t. j. na základe zmyslového posúdenia – farba, vôňa tovaru. V prípade ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy.

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý sortiment predmetu zákazky. V prípade, že nebudú nacenené niektoré druhy požadovaných výrobkov, nebude takáto ponuka uchádzača akceptovaná. Uchádzač bude oceňovať jednotkovú cenu tovaru priamo v tabuľke Príloha č. l. Uvedené množstvo výrobkov je len orientačné, vyčíslené na základe spotreby za obdobie 12 mesiacov a predpokladanej spotreby na nasledujúce obdobie 12 mesiacov. Objednávateľ sa nezaručuje odobrať uvedené predpokladané množstvá.

Ostatné podmienky – viď. návrh Rámcovej dohody

Uchádzači spracujú cenu za dodanie tovaru v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe druhovej sklady – špecifikácie tovaru, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Celková cena bude navrhnutá v EUR s DPH za celý predmet obstarávania a bude zohľadňovať náklady na dopravu na miesto dodania, vyloženie príp. naloženie tovaru.

Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.


Predpokladaná hodnota zákazky: 18000,00 € bez DPH

Cena je stanovená na základe dodacích listov a faktúr za predchádzajúce obdobie kalendárneho roka so zohľadnením navýšenia cien energií a potravín na rok 2021.

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Čas plnenia dodávky predmetu zákazky bude v dobe od 01.04.2021 do 31.03.2022 (12 mesiacov). Dodanie predmetu zákazky sa bude uskutočňovať na základe jednotlivých objednávok.

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

 1. dňa 25.2.2021 do 10.00 hod.
 2. doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou) a osobne na tej istej adrese (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, podateľňa) alebo elektronicky na emailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (maria.tinova@vranov.sk).

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje
– adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
– adresu uchádzača, [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
– označenie heslom: „Nákup chleba a pekárenských výrobkov – NEOTVÁRAŤ“
 1. ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
 2. Otváranie ponúk: dňa 25.2.2021, o 11:00 hod., miestnosť: zasadačka na I. poschodí na MsÚ, Dr. C. Daxnera 87/1 093 16 Vranov nad Topľou. Otváranie ponúk je neverejné.
 3. prílohou č. 2 tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh zmluvy predloží ako súčasť svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov).
 4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
  • Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
  • Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny podľa bodu 11 tejto výzvy)
  • Doklady podľa bodu 8 Podmienky účasti tejto výzvy.
  • Návrh zmluvy vrátane príloh:
   • č. 1 – Súhrnný položkový rozpočet – predkladá sa do ponuky
   • č. 2 – Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje – predkladá sa do ponuky)
   • č. 3 – Zoznam subdodávateľov – predkladá sa do ponuky

8. Podmienky účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.

Uchádzač preukazuje dané podmienky týmito dokladmi:

 1. Oprávnenie dodávať tovar. Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení dodávať požadovaný tovar.
 2. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 3. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je v konflikte záujmov podľa §23 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.

Poznámka:

 1. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov doklady podľa bodu 1. a 2. nepredkladá, v ponuke uvedie iba svoje IČO.
 2. Ak uchádzač podniká na základe zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR doklady podľa bodu 1. nepredkladá, verejný obstarávateľ ich overí cez portál OverSi.gov.sk, v ponuke uvedie iba svoje IČO.

9. Podmienky financovania:

Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Faktúru – daňový doklad je možné vystaviť 2 x mesačne. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH

Spôsob vyhodnocovania ponúk: Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa zostaví vzostupné poradie uchádzačov a vyhodnotí sa u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti. (Tento spôsob vyhodnocovania možno v prípade vylúčenia uchádzača postupne aplikovať na všetkých uchádzačov vzostupne podľa poradia).

11. Spôsob stanovenia ceny:

 1. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
 2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
 3. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
 4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

  D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

  D.2. sadzba DPH a výška DPH,

  D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.

 5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
 6. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska dodania tovarov
 7. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
 8. Uchádzač cenu špecifikuje na základe tabuľky druhovej skladby – špecifikácia potravín, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene tovarov uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného v druhovej skladbe – špecifikácia potravín, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.
 9. Uchádzač musí vyplniť predloženú tabuľku druhovej skladby – špecifikácia potravín, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.
 10. Návrh ceny musí byť v členení:
  • Cena bez DPH
  • Základ DPH
  • Sadzba DPH
  • DPH
  • Celková cena vrátane DPH.
 11. Cenu stanoví uchádzač na základe ocenenej tabuľky druhovej skladby – špecifikácia potravín, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača.
 12. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:
  • zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  • nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
 13. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.
 14. Kalkulácia nákladov rozpočtu dodania tovarov bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s dodaním tovaru ako napr. aj náklady na dovoz, odvoz vrátane poplatku, telefón, spracovanie dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie, PHL a vody, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality a pod.

Rozpočet – cenu rozpísanú podľa tabuľky druhovej skladby jednotlivých položiek (špecifikácie tovaru) predloží uchádzač písomnou formou.

Dodávané tovary musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

 • nebude predložená ani jedna ponuka,
 • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 1. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: do 31.05.2021.
 2. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude rámcová zmluva na dodanie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len RZ).
 3. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
 4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny doklad uskutočňovať požadované práce v origináli alebo overenej kópií.
 5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.
 6. Povinnosť podľa bodu E. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. Subdodávateľ ku podpisu zmluvy a nový subdodávateľ ku zmene subdodávateľa predloží aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, v origináli alebo overenej kópií.
 7. V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.
 8. V prípade, ak nastane prípad že úspešný uchádzač tieto povinnosti podľa bodu F., G. alebo H., nemá, dotknuté ustanovenia nebudú súčasťou zmluvy.
 9. Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať predmet zákazky tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa, resp. na skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah.
 10. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

Mesto Vranov nad Topľou,
Dr. C. Daxnera 87/1,
093 16 Vranov nad Topľou,
Mária Tiňová, Telefón:+421 57 44 22 551–3, Mobil: +421 908 326882, e–mail: maria.tinova@vranov.sk .

Vranov nad Topľou, dňa 12.2.2021

Ing. Ján Ragan

primátor mesta« späť

aktualizácia: 03.03.2021 | počet zobrazení: 523
Počet návštev od 21.02.2008: 4151403
Počet návštev dnes: 673

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie