Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch na území mesta

« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2021 » Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch na území mesta

VÝZVA

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom

Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch na území mesta Vranov nad Topľou

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

 • Názov organizácie: Mesto Vranov nad Topľou
 • Adresa organizácie: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • IČO: 00332933
 • Krajina: Slovenská republika
 • Internetová adresa organizácie: www.vranov.sk
 • Kontaktné miesto: Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
 • Kontaktná osoba: Ing. Imrich Kónya
 • Telefón: 057/4422 551–3, 0918 934 925, 0905 36 06 85
 • E-mail: obstaravanie@vranov.sk

Stránkové hodiny v verejného obstarávateľa v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Verejný obstarávateľ podľa §7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z.z.

2. Typ zmluvy:

 • Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
 • Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský kraj, Okres Vranov nad Topľou, územie mesta Vranov nad Topľou, k.ú. Vranov nad Topľou.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

 • Zatriedenie zákazky podľa CPV:
  • 45233142–6 Práce na oprave ciest
  • 45233223–8 Obnova povrchu vozoviek
  • 45233141–9 Práce na údržbe ciest
 • Názov zákazky: Oprava výtlkov na chodníkoch a komunikáciách na území mesta

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia oprava jednotlivých výtlkov na miestnych komunikácií, chodníkoch a ostatných asfaltových plochách na území mesta Vranov nad Topľou klasickou metódou.

Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky za 1m2 vrátane použitého materiálu na opravu výtlkov miestnych komunikácií a chodníkov v meste Vranov nad Topľou s použitím zmesí asfaltového betónu s veľkosťou zrna do 11 mm vrátane. Požiadavky na výber materiálových zložiek a výslednej zmesi musia spĺňať požiadavky harmonizovanej STN EN 13108–1. Asfaltový betón (AC) musí mať vyhlásené zhody a musí byť označený značkou CE. Hrubé drobné kamenivo a prídavná kamenná múčka použitá na výrobu asfaltového betónu musí spĺňať požiadavky STN EN 13043. Ako spojivo sa na výrobu asfaltového betónu musí použiť cestný asfalt alebo modifikovaný asfalt. Cestný asfalt musí vyhovovať STN EN 12591, modifikovaný asfalt STN EN 14023. Plocha opravy jedného výtlku je maximálne do 10 m2.

Oprava výtlkov s použitím asfaltom obaľovaných zmesí zahŕňa tieto práce: zasekanie alebo zarezanie okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov, odstránenie úlomkov uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenie poškodeného miesta od zostatkov zmesí, nánosov a pod., spojovací postrek asfaltom alebo asfaltovou emulziou, vyplnenie výtlku asfaltom obaľovanou zmesou, zhutnenie rozprestrenej asfaltovej zmesi. Nerovné okraje výtlku v obrusnej vrstve sa musia zasekať do pravidelného tvaru. Ak obrusná vrstva krytu v najbližšom okolí výtlku nie je spojená s ložnou vrstvou, treba ju odstrániť aj v tom prípade, ak nebola poškodená. Všetky úlomky, odrezky z poškodenej vozovky treba odstrániť, uvoľnené kamenné zrná, nános piesku hliny treba vyniesť, ak treba tak aj vymyť tlakovou vodou a vysušiť prúdom stlačeného vzduchu. Spojovacím postrekom sa zlepší spojenie materiálu vo výtlku so starou zmesou vrstvy. Na spojenie (zlepenie) asfaltovej vrstvy s podkladom bude použitý spojovací postrek.

Spojivo na výrobu postreku musí spĺňať požiadavky normy:

– asfalt – STN EN 12591 alebo STN EN 14023; – emulzia – STN EN 13808. Spojivo na výrobu postreku musí mať vyhlásené zhody a musí byť označené značkou CE. Uchádzač je povinný pri výkone prác v lokalitách mesta Vranov nad Topľou používať prenosné dopravné značenie v zmysle zákona NR SR o premávke na pozemných komunikáciách č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 9/2009 Z. z..

Navrhovaná cena bude stanovená podľa špecifikácie prác pre vyhodnotenie cenovej časti ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 (t.j. súčet položiek) tejto výzvy, ako súčet všetkých položiek jednotkových cien, podpísanú uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača podľa stanoveného kritéria, ktorým je najnižšia cena s uvedením ceny bez DPH, výška DPH, cena celkom s DPH v eurách, ktorá je súčasťou zmluvy o dielo.

Predmet obstarávania bude zhotoviteľom realizovaný podľa požiadaviek a pokynov verejného obstarávateľa na základe písomnej, telefonickej požiadavky s nástupom na výkon prác do 24 hodín od nahlásenia verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ bude pri realizácii vykonávať kontrolu plnenia diela min. 1 x denne za prítomnosti zhotoviteľa a zodpovednej osoby verejného obstarávateľa.

Za ekvivalentný technologický postup sa považuje taký postup, ktorý spĺňa požiadavky príslušných STN EN vzťahujúce sa na predmet zákazky, v ktorom budú použité materiály spĺňajúce požiadavky STN EN vzťahujúce sa na predmet zákazky a ktorého výsledkom bude záruka na minimálne takú kvalitu opravy ako pri oprave asfaltobetónovou zmesou, čo musí uchádzač v ponuke preukázať v predloženom technologickom postupe, vrátane použitých materiálov a zdokumentovanými referenciami o použití navrhovaného technologického postupu.

Povinnosti zhotoviteľa:

 • na svoje náklady zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska a odstránenie prípadných škôd spôsobených realizáciou diela;
 • zabezpečiť si dočasné dopravné značenie po dobu realizácie prác;
 • maximálna doba opravy a zaliatia výtlku od jeho vyrezania sa stanovuje na 5dní;
 • zhotoviť fotodokumentáciu pred začatím prác a po dokončení prác a odovzdať ich príslušnému zamestnancovi úradu pri podpisovaní preberacieho protokolu.

Verejný obstarávateľ požaduje záruku min. 2 roky odo dňa prevzatia ukončeného diela objednávateľom. Ak sa v záručnej dobe vyskytne na diele akákoľvek vada, je zhotoviteľ povinný ju na základe výzvy objednávateľa bezodkladne, najneskôr však v lehote do 10 dní odstrániť na vlastné náklady.

Priemerná hrúbka opravovaných výtlkov je 5 cm. V prípade opravy výtlkov väčších hrúbok sa oprava vykonáva po vrstvách.

Na spoločných obhliadkach, na ktorých sa zúčastní zástupca objednávateľa a zástupca zhotoviteľa, budú vždy upresnené jednotlivé rozsahy prác. Po obhliadke v teréne budú mailovou formou potvrdené upresnenia jednotlivých opráv.

Súčasťou ceny je vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia dopravným inžinierom a odsúhlasený na príslušnom ODI. Súčasťou je aj označenie prác na ceste pomocou dočasného dopravného značenia A19, A4, Z4, a iných. Odsúhlasený projekt predložiť obstarávateľovi pred začatím opráv.

Cena je konečná a obsahuje všetky položky potrebné k realizácii danej opravy. Položky sú rozpísané v technickej špecifikácii predmetu zákazky.

Zhotoviteľ je povinný uskutočniť každú opravu najneskôr do 2 dní od mailového upresnenia opravy zo strany Objednávateľa.

Zhotoviteľ je povinný vyčistiť okolitý priestor, kde sa realizovala oprava a odstrániť prípadné škody spôsobené realizáciou diela. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží toto ustanovenie, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy o dielo.

Vzdialenosť stavby od obaľovacej súpravy „Obaľovačky“ nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 min.

Na zníženie strát teploty zmesi pri preprave sa musia korby vozidiel zakrývať, príp. musia mať termo zásobník. Prednostne používať vozidlá s veľkou prepravnou kapacitou.

Súčasťou zákazky je odvoz a likvidácia odpadov spojených s realizáciu zákazky v zmysle platného zákona o odpadoch.

Druh a množstvo prác sú presné popísané vo výkaze výmer (prílohu č. 1 tejto Výzvy).

Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.


Predpokladaná hodnota zákazky: 25000 € bez DPH

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Do vyčerpania finančného limitu 30000,–Eur s DPH v lehote najviac 2 mesiace od začatia prác.

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

 1. dňa 18.3.2021 do 10.00 hod.
 2. doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou) a osobne na tej istej adrese (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, podateľňa) alebo elektronicky na emailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (obstaravanie@vranov.sk).

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje
– adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
– adresu uchádzača, [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
– označenie heslom: „Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách chodníkoch – NEOTVÁRAŤ“
 1. ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
 2. Otváranie ponúk: dňa 18.3.2021, o 11:00 hod., miestnosť: zasadačka na I. poschodí na MsÚ, Dr. C. Daxnera 87/1 093 16 Vranov nad Topľou. Otváranie ponúk je verejné.
 3. prílohou č. 2 tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh zmluvy predloží ako súčasť svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov).
 4. Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
  • Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
  • Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny podľa bodu 11 tejto výzvy)
  • Doklady podľa bodu 8 Podmienky účasti tejto výzvy.
  • Návrh zmluvy vrátane príloh:
   • č. 1 – Súhrnný položkový rozpočet – predkladá sa do ponuky
   • č. 2 – Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje – predkladá sa do ponuky)
   • č. 3 Zoznam subdodávateľov – predkladá sa do ponuky

8. Podmienky účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.

Uchádzač preukazuje dané podmienky týmito dokladmi:

 1. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce.
 2. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 3. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je v konflikte záujmov podľa §23 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.

Poznámka:

 1. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov doklady podľa bodu 1. a 2. nepredkladá, v ponuke uvedie iba svoje IČO.
 2. Ak uchádzač podniká na základe zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR doklady podľa bodu 1. nepredkladá, verejný obstarávateľ ich overí cez portál OverSi.gov.sk, v ponuke uvedie iba svoje IČO.

9. Podmienky financovania:

Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Faktúru – daňový doklad je možné vystaviť mesačne. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH za 1 m2 opravy poškodenia komunikácie.

Rozsah prác je .............­.......... m2 x .............­.............­...eur/m2 = 30000,– € s DPH. Výsledná suma bude prerátaná na základe reálne vykonaného množstva prác, pričom však dielo bude realizované najviac do sumy 30000,– € s DPH.

Spôsob vyhodnocovania ponúk: Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa zostaví vzostupné poradie uchádzačov a vyhodnotí sa u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti.

(Tento spôsob vyhodnocovania možno v prípade vylúčenia uchádzača postupne aplikovať na všetkých uchádzačov vzostupne podľa poradia).

11. Spôsob stanovenia ceny:

 1. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
 2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
 3. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
 4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

  D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

  D.2. sadzba DPH a výška DPH,

  D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.

 5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
 6. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce.
 7. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
 8. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.
 9. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.
 10. Návrh ceny musí byť v členení:
  • Cena bez DPH
  • Základ DPH
  • Sadzba DPH
  • DPH
  • Celková cena vrátane DPH.
 11. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača.
 12. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:
  • zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  • nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
 13. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.
 14. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou ako napr. aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek (výkazu výmer) predloží uchádzač písomnou formou.

Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

 • nebude predložená ani jedna ponuka,
 • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 1. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: do 31.05.2021.
 2. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného predmetu zákazky (ďalej len ZoD).
 3. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
 4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny doklad uskutočňovať požadované práce v origináli alebo overenej kópií.
 5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.
 6. Povinnosť podľa bodu E. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. Subdodávateľ ku podpisu zmluvy a nový subdodávateľ ku zmene subdodávateľa predloží aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, v origináli alebo overenej kópií.
 7. V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.
 8. V prípade, ak nastane prípad že úspešný uchádzač tieto povinnosti podľa bodu F., G. alebo H., nemá, dotknuté ustanovenia nebudú súčasťou zmluvy.
 9. Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať predmet zákazky tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa, resp. na skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah.
 10. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

Mesto Vranov nad Topľou,
Dr. C. Daxnera 87/1,
093 16 Vranov nad Topľou,
odd. výstavby, dopravy a územného rozvoja., Telefón:+421 57 44 22 551–3, Mobil: +421 915 934 926, e–mail: obstaravanie@vranov.sk.

Vranov nad Topľou, dňa 5.3.2021

Ing. Ján Ragan

primátor mesta« späť

aktualizácia: 19.04.2021 | počet zobrazení: 624
Počet návštev od 21.02.2008: 4151440
Počet návštev dnes: 710

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie