Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Dodávka elektrickej energie

« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2021 » Dodávka elektrickej energie

VÝZVA

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovarov s názvom

Dodávka elektrickej energie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

 • Názov verejného obstarávateľa: Mesto Vranov nad Topľou
 • Sídlo verejného obstarávateľa: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • IČO: 00332933
 • DIČ: 2020631910
 • Telefón: +421 574422551
 • E-mail: mesto@vranov.sk
 • www. vranov.sk

Verejný obstarávateľ zabezpečuje proces zadávania zákazky pre tohto verejného obstarávateľa:

Vyššie uvedené organizácie sú verejným obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno d) zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Organizácia poverená verejným obstarávateľom na zabezpečenie procesu verejného obstarávania: Ing. Ján Halgaš – inžinierska kancelária
 • Sídlo: Budovateľská č. 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš
 • Mobil: +421 905 127 229
 • Telefón: +421 57 44 310 22
 • E-mail: halgasvo@gmail.com

2. Typ zmluvy:

Zmluva o dodávke elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektrickej energie a súvisiacich sieťových služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 251/2012 Z. z.), , zák. č. 250/2012 Z. z .o regulácií v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov , nariadenia vlády SR č. 211/2010 Z. z., ktorým sa upravujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, príslušných vyhlášok, výnosov a rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, v znení neskorších predpisov a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie 2 samostatných zmlúv samostatne medzi úspešným (jedným) uchádzačom a verejným obstarávateľom (odberateľom danej zákazky).

3. Miesto dodania predmetu zákazky:

 • odberné miesta verejných obstarávateľov.

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

 • Zatriedenie zákazky podľa CPV:
  • 09310000–5 Elektrická energia
 • Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodávať elektrickú energiu 9 mesiacov na odberné miesta (OM) špecifikované verejným obstarávateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.

Predpokladané množstvo za 9 mesiacov: 355 484,00 kWh

Presná špecifikácia podľa odberných miest je v prílohe č. 4 Zoznam odberných miest.

Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č.251/2012 Z .z. o energetike, vyhláška ÚRSO č.423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č.24/2013 Z. z.).

Zmluvné obdobie dodávky: od 0.00 hod. 01.04.2021 do 24.00 hod. 31.12.2021.

Dodávateľ sa zaväzuje, že ponúknutá cena za elektrinu zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru vrátane nákladov za služby súvisiace s dodávkou elektrickej energie, t. j. nebude odberateľovi účtovať žiadne iné poplatky.

Množstvá odobratej elektriny sú predpokladané. Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie, pričom celkové dohodnuté množstvo je odvodené od spotreby odberateľa v odberných miestach v minulých obdobiach.

Dodávateľ garantuje pravidelnú dodávku elektrickej energie pre odberné miesta odberateľa vrátane prevzatia úplnej zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie služieb súvisiacich s prepravou a distribúciou do odberných miest v kvalite elektrickej energie zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete.

Cena za regulované služby a to za prenos elektriny, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné regulované položky sa budú fakturovať podľa aktuálnych cenových rozhodnutí ÚRSO platných a účinných v čase dodania plnení ( v návrhu ceny sú uvedené aktuálne ceny – prosíme nemeniť).

Spôsob fakturácie – pri odberných miestach s ročným odpočtom mesačne vo výške 1/12 predpokladaných nákladov, pri odberných miestach s mesačným odpočtom na základe skutočnej nameranej spotreby.

Dodávateľ vystaví faktúry do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí mesiaca dodávky.

Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majú odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.

Dodávateľ zabezpečí všetky úkony spojené s prípadným procesom zmeny dodávateľa elektriny.

Cena musí obsahovať všetky náklady dodávateľa: cenu za predpokladané množstvo elektriny za 24 mesiacov, cenu za poskytnutie distribučných služieb v cenách príslušného PDS, cenu za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému schválené pre obdobie dodávky ÚRSO, cenu za náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku, odvod do Národného jadrového fondu určený osobitným predpisom, spotrebnú daň, daň z pridanej hodnoty.

Ponúkaná cena bude predkladaná za celé množstvo odberu.

Predávajúci je povinný zabezpečiť dodávku elektrickej energie aj v prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu a to do doby, kým nebude zabezpečený prechod plnenia plynule na ďalšieho predávajúceho.

Predávajúci zabezpečí zmeny terajšieho dodávateľa.

Odpojenie od zdroja elektrickej energie sa vylučuje.

Miesto dodania: odberné miesta verejného obstarávateľa

Predpokladaná hodnota zákazky: 69291,42 € bez DPH

Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

6. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Zmluvné obdobie dodávky od 0.00 hod. 01.04.2021 do 24.00 hod. 31.12.2021

8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

 1. dňa 05.03.2021 do 12.00 hod.
 2. doručenie poštou alebo osobne na adresu:

Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária
Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou
alebo elektronicky na e-mailovú adresu halgasvo@gmail.com

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
adresu uchádzača, (Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.)
označenie heslom: „EE VV – NEOTVÁRAŤ“
 1. ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
 2. cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnené údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

Uchádzači do ponuky návrh zmluvy nepredkladajú!

 1. Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
 • Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky) – odporúčanie predloženie
 • Dátum vypracovania ponuky,
 • Lehota platnosti ponuky
 • Návrh ceny (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky)

9. Podmienky účasti:

Nepožaduje sa

10. Podmienky financovania:

Predmet obstarávania sa bude financovať z prostriedkov verejného obstarávateľa.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH za všetkých verejných obstarávateľov a všetky odberné miesta.

12. Spôsob stanovenia ceny:

 1. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke ponúkajúceho za ceny maximálne.
 2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
 3. Ceny budú vyjadrené v €.
 4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

  4.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

  4.2. sadzba DPH a výška DPH,

  4.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.

 5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
 6. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska dodania tovaru
 7. Ponúkajúci v návrhu ceny doplní jednotarifnú cenu za kWh v € bez DPH za komoditu bez rozdielu taríf podľa návrhu ceny (príloha č. 3 tejto Výzvy).

13. Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

 • nebude predložená ani jedna ponuka,
 • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 1. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie zmlúv. Lehota na uzavretie zmlúv: do 31.03.2021.
 2. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
 3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vranov nad Topľou, dňa 2.3.2021

Ing. Ján Halgaš, osoba zodpovedná za VO
« späť

aktualizácia: 19.03.2021 | počet zobrazení: 800
Počet návštev od 21.02.2008: 4161944
Počet návštev dnes: 1163

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie