Sadzobníky poplatkov

« späť
Úradná tabuľa » Informácie podľa zákona » Sadzobníky poplatkov

Mesto vyberá za svoje úkony a konania poplatky.

Poplatky v správnom konaní

Ako správny orgán vyberá Mesto poplatky podľa Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien.

Do tohoto zákona možno nahliadnuť v Mestskom úrade, Ulica Dr. C. Daxnera 87, v kancelárii prvého kontaktu (prízemie vpravo) alebo na internetovej stránke www.zbierka.sk

Poplatky za práce, úkony a služby pri výkone verejnej správy

Mesto Vranov nad Topľou je oprávnené vyberať a vymáhať úhrady za práce, úkony a služby, vykonávané pri výkone verejnej správy v súlade s § 4 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Sadzobník týchto úhrad je prílohou aktuálnych Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou

Náhrada výdavkov spojených s poskytnutím informácií

Výdavky spojené so sprístupnením informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií ustanovuje aktuálna Smernica o sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobode informácií v podmienkach Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

« späť

aktualizácia: 25.07.2012 | počet zobrazení: 35 416
Počet návštev od 21.02.2008: 4627990
Počet návštev dnes: 482