Prevod nehnuteľností

« späť
Úradná tabuľa » Informácie podľa zákona » Prevod nehnuteľností

Označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia hodnota bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, ak tento majetok previedla, alebo ak tento majetok prešiel do vlastníctva inej osoby, než orgánu verejnej moci (povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

Označenie veci Dátum prevodu Právny titul Meno a priezvisko/Názov Adresa IČO
Pozemky parcela C-KN č. 1912/2 o výmere 6305 m2, zastavané plochy, parc. C-KN č. 1912/3 o výmere 93 m2, zastavané plochy, parc.C-KN č. 1912/4 o výmere 31 m2, zastavané plochy, parc. C-KN č. 1912/5 o výmere 45 m2, zastavané plochy, parc. C-KN č. 1913/6 o výmere 28 m2, zastavané plochy a parc. C-KN č. 1912/7 o výmere 23 m2, zastavané plochy, k.ú. Čemerné 16.11.2016 kúpna zmluva č. 889//2016/OMM Tibor Gürtler Ondavská 893/23, Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 04.01.2017 | počet zobrazení: 36 443
Počet návštev od 21.02.2008: 4628007
Počet návštev dnes: 499