Opravné prostriedky

« späť
Úradná tabuľa » Informácie podľa zákona » Opravné prostriedky

Opravné prostriedky voči rozhodnutiam mesta

Podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy primátor, vzťahuje sa všeobecný predpis o správnom konaní (Zákon č. 71/1967 Zb.) s odchýlkami uvedenými v odseku 1 prvom, druhom a štvrtom bode a s touto ďalšou odchýlkou:

  • o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu starostu rozhoduje súd, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Miesto podania opravného prostriedku

Mestský úrad, Ul. Dr. C. Daxnera 87, PSČ 093 16 Vranov nad Topľou.

Spôsob podania opravného prostriedku

zásadne písomne a v dvoch exemplároch, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia mesta nevyplýva niečo iné.

Lehota na podanie opravného prostriedku

zásadne je lehota 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

Súdne preskúmavanie rozhodnutí mesta

Súdnemu preskúmavaniu podliehajú tie rozhodnutia mesta, kde to pripúšťa ust. § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov. Pri preskúmavaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.

« späť

aktualizácia: 12.02.2008 | počet zobrazení: 34 419
Počet návštev od 21.02.2008: 4628017
Počet návštev dnes: 509