Pokyny, inštrukcie, výkladové stanoviská

« späť
Úradná tabuľa » Informácie podľa zákona » Pokyny, inštrukcie, výkladové stanoviská

Mesto Vranov nad Topľou v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovný prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k mestu Vranov nad Topľou:

A) PREDPISY

podľa ktorých mesto koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k mestu Vranov nad Topľou:

  • zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
  • zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) v znení neskorších predpisov
  • zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • ostatná právne normy upravujúce kompetencie obce

Do týchto zákonov možno nahliadnuť v Mestskom úrade, Ulica Dr. C. Daxnera 87, v kancelárii prvého kontaktu (prízemie vpravo) alebo na internetovej stránke www.zbierka.sk

B) POKYNY

podľa ktorých mesto koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k mestu Vranov nad Topľou, sú uvedené na úradnej tabuli na týchto stránkach pod odkazom „Predpisy Mesta Vranov nad Topľou“

C) INŠTRUKCIE

Mesto Vranov nad Topľou nevydalo žiadne inštrukcie na úsekoch, kde vykonáva kompetencie.

D) VÝKLADOVÉ STANOVISKÁ

Mesto Vranov nad Topľou tvorí súčasť územnej samosprávy Slovenskej republiky, ktorá je budovaná ako jednostupňová. Mesto nevydalo žiadne výkladové stanovisko pre vnútorný alebo vonkajší chod právnickej osoby verejného práva.

« späť

aktualizácia: 07.01.2009 | počet zobrazení: 32 773
Počet návštev od 21.02.2008: 4628043
Počet návštev dnes: 535