Sociálne príspevky mesta

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v neskoršom znení a Zásad poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou – predpis 144/2009 môže občanom mesta poskytnúť finančné prostriedky.

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť občanovi, ktorý poberá dávku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z., o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, na úhradu mimoriadnych výdavkov, na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady – do výšky 35 EUR.

Mimoriadny bezúročný finančný príspevok návratný alebo nenávratný môže byť priznaný rodinám s nezaopatrenými deťmi, starým a osamelým občanom, ťažko zdravotne postihnutým občanom, ktorých čistý mesačný príjem nepresiahne 1,3 násobok životného minima. Výška finančného príspevku je do 166 EUR, vo výnimočných prípadoch (napr. živelná pohroma) do 332 EUR. Mimoriadny návratný bezúročný finančný príspevok bude poskytnutý na základe dohody, v ktorej bude upravený spôsob a termín splátok.

Dotácie z rozpočtu mesta na sociálne a zdravotné účely – podmienky poskytnutia dotácií, vymedzenie okruhu subjektov, ktorým možno dotáciu poskytnúť a postup pri poskytovaní dotácií upravuje Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Vranov nad Topľou – VZN č. 172/2019 (PDF; 128,9 kB)

« späť

aktualizácia: 14.11.2019 | počet zobrazení: 42 081
Počet návštev od 21.02.2008: 4625669
Počet návštev dnes: 536