Ďalšie sociálne zariadenia

Denný stacionár MIMA

Adresa: Mlynská 1448, 093 01 Vranov nad Topľou
Telefón: 0903443823
E-mail: mimavranov@gmail.com
Mgr. Jana Kostelníková – vedúca DS

Denný stacionár je sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného statu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. V dennom stacionári sa

a) poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • stravovanie

b) zabezpečuje:

  • pracovná terapia,
  • záujmová činnosť.

Denný stacionár Stredisko evanjelickej Diakonie (dom Diakona Štefana)

Kontakt: Sídlisko Lúčna 814, 093 01 Vranov nad Topľou
tel. 0917 480 007
e-mail: diakoniavt@gmail.com

V dennom stacionári sú poskytované sociálne služby pre seniorov v zmysle zákona o sociálnych službách. Záujmová činnosť je aj pracovnou terapiou, pri ktorej klientky zhotovujú pletené deky pre Misiu na Níle (pre africké deti) a venujú sa rôznym aktivitám. V zariadení sa nachádza aj Banka kompenzačným pomôcok (polohovacie postele, invalidné vozíky, rolátory…) ktoré vypožičiavame záujemcom z celého Prešovského kraja.

Charitný dom pre mládež

Kontakt: Lúčna č.812, Vranov nad Topľou
tel. 057/44 315 78
e-mail: chdmvranov@zoznam.sk
Mgr. Beáta Bronišová – vedúca CHDM

Charitný dom pre mládež je kombinovaným účelovým zariadením Arcidiecéznej charity v Košiciach, ktoré poskytuje sociálne služby podľa§34 /zariadenie podporovaného bývania/ a § 26 /útulok/ zákona č. 448 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Klientelu zariadenia tvoria chlapci z ohrozených sociálnych skupín po skončení ústavnej alebo ochrannej výchovy a bez domova vo veku 18 – 27 rokov.

Dom diakónie

Lúčna 814

Denný stacionár pre ťažko zdravotne postihnutých a starých občanov. Poskytuje pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov.

Jedálne pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov

  • Zariadenie pre seniorov, Sídlisko 1. mája 73 Vranov nad Topľou. Stravovať sa možno priamo v jedálni Zariadenia pre seniorov alebo požiadať Zariadenie pre seniorov o dovoz jedla do bytu žiadateľa.
  • Dom humanity, Slovenský červený kríž, Štúrova 355 – stravovanie občanom poskytuje na základe zmluvy s Mestom Vranov nad Topľou. Dom humanity pripravuje obedy v pracovné dni týždňa pre dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Zabezpečuje tiež donášku stravy do bytu a prípravu diétnej stravy pre diabetikov.

Domov sociálnych služieb

Kontakt: Školská ulica č. 646, Rodinná oblasť tel. 057/44 227 57, 44 227 19

V domove sociálnych služieb pre deti možno poskytovať starostlivosť dieťaťu s telesným postihnutím alebo s duševnými poruchami a poruchami správania, ktoré je zároveň zmyslovo postihnuté.

Krízové centrum

Kontakt: Ružová ulica, Vranov nad Topľou, Čemerné

V Krízovom zariadení sa poskytuje starostlivosť najmä maloletým deťom, ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo narušená.

« späť

aktualizácia: 15.01.2020 | počet zobrazení: 62 825
Počet návštev od 21.02.2008: 4388545
Počet návštev dnes: 988