Prírodné rezervácie

Národná prírodná rezervácia Šimonka

Územie najvyššieho vrchu Slanských vrchov Šimonky (1092 m) s rozlohou 24,43 ha je najstaršou prírodnou rezerváciou v okrese. Lesné porasty sú miestami pralesného charakteru, riedke, so starými netvárnymi kmeňmi. Veľkou vzácnosťou je popínavá liana – zákonom chránený plamienok alpínsky, ktorý v rezervácii rastie na niekoľkých miestach, a prilbica pestrá, ktorá rastie na vrchole Šimonky a je skutočnou botanickou ozdobou. V pralesovej bučine hniezdia dravé vtáky a sovy. Na andezitovom vrchole Šimonky sú balvanové sutiny. Na vrcholovej časti sa nachádza malá nezalesnená plocha s vystupujúcou skalkou, z ktorej je výhľad na široké okolie.

Národná prírodná rezervácia Oblík

Oblík (925 m) je známy homoľovitý vulkanický kopec v severovýchodnej časti Slanských vrchov. Prírodná rezervácia bola zriadená ako vedeckovýskumný objekt pre potreby lesného hospodárstva. Porasty sú miestami pralesného charakteru, nerovnoveké, striedajú sa tenké a stredne hrubé kmene s ojedinelými, vyše storočnými bukmi. Archeologické nálezy svedčia o tom, že svahy Oblíka boli osídlené už v dobe železnej.

Prírodná rezervácia Hermanovské skaly

Hermanovské skaly sú najväčším skalným komplexom v Slanských vrchoch a zároveň dokladom geologického vývoja pohoria. Územie bolo vyhlásené na ochranu rozsiahleho skalného komplexu s reliktnými rastlinnými spoločenstvami, s vhodnými podmienkami pre hniezdenie dravých vtákov a výskytom zriedkavých druhov živočíchov. Predmetom ochrany je 150 m dlhá a 80 m vysoká skalná stena bizarného tvaru so svojráznou vegetáciou. Na skalách hniezdi krkavec čierny. Krajinársky mimoriadne malebný úsek je v doline Starého potoka – Údolie obrov. Pomenovanie dostalo podľa obrovskej stopy, vyhĺbenej v skalnom masíve, pripomínajúcej ľudskú nohu.

Prírodná rezervácia Zámutovské skaly

Táto rezervácia bola zriadená na ochranu bralných foriem reliéfu, reliktných teplomilných rastlinných spoločenstiev a javorín.

Prírodná rezervácia Zámutovská jelšina

Nachádza sa v doline potoka medzi Čiernou skalou a hrebeňom Zámutovských skál v nadmorskej výške 520 m. Neveľká terénna zníženina (0,66 ha) je zaplavovaná vodou z prameňov na južnej strane terénnej depresie a na západnej strane zo svahových pramenísk. Tento priaznivý vodný režim spolu s vysokou hladinou spodných vôd vytvorili podmienky pre vznik typického slatinného spoločenstva.

Prírodná rezervácia Hlinianska jelšina

Na území tejto prírodnej rezervácie je celá sústava pramenísk so slatinným jelšovým rastlinným spoločenstvom v terénnych depresiách a na rovinatých plochách. Tieto maloplošné biotopy sú obkolesené vlhkými typmi bučín.

« späť

aktualizácia: 07.03.2008 | počet zobrazení: 37 294
Počet návštev od 21.02.2008: 4624858
Počet návštev dnes: 985