DNI VRANOVA

V dňoch 17.-19. 9. 2010 sa pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste konali Dni Vranova. Ich program sa začal v piatok vernisážou medzinárodnej poplenérovej výstavy Umenie spája vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. Primátor mesta na nej ocenil umelecko-odborné vedenie plenéra vranovským rodákom akad. maliarom Dušanom Sekelom, ktorý viedol 9 profesionálnych maliarov z Čiech, Poľska, Litvy, Ukrajiny, Maďarska a Slovenska.

V popoludňajších hodinách sa v obradnej sieni mesta uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jána Hudackého, podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja Jána Ragana, predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Štefana Moyzesa, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, primátorov partnerských miest z Poľska, Čiech a Maďarska, primátorov a starostov okolitých miest a obcí, vranovských rodákov roztrúsených po svete, zástupcov spoločenských a kultúrnych inštitúcií, predstaviteľov cirkví, riaditeľov škôl, zástupcov podnikateľských subjektov, médií a ďalších hostí.

Zasadnutie bolo spojené s odovzdávaním verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou za vynikajúce tvorivé výkony, úspešnú a záslužnú činnosť v prospech občanov mesta Vranova. Z rúk primátora mesta p. Tomáša Leša, ktorý predniesol slávnostný príhovor, si ocenenia prevzali nižšie uvedení občania. Z príhovoru primátora mesta k oceneným vyberáme: „Život, pulzujúci život vo všetkých svojich podobách, vzhľad mesta, šikovné deti a múdra mládež sú azda malým zadosťučinením za všetky hodiny venované svojmu – nášmu mestu. Nie sú vám cudzie slová dar a rozdávanie sa. Naplnili váš život. A v spojení s vaším-naším mestom Vranovom získali konkrétne farby, konkrétne tvary. Len keď dávame zo seba samých, vtedy dávame naozaj, hovorí stará múdrosť. Keď človek koná dobro, nemyslí na odmenu, na protihodnotu, na uznanie. Len sa rozdáva a nevníma čas. My ho teraz na chvíľočku zastavíme, pretože je čas povedať ĎAKUJEM. Nenájdeme odvetvie, kde by ste nezanechali svoju viditeľnú stopu – vysoko odbornú, ale ľudskú, ktorá si nachádza svojich nasledovníkov.“

VEREJNÉ UZNANIA MESTA VRANOVA NAD TOPĽOU

Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou uznesením č. 415/2010 zo dňa 9. 9. 2010 udelilo:

CENU MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

 • Mgr. Jánovi Krišandovi

za rozvoj džuda v meste Vranov nad Topľou a na Slovensku, za úspešnú trénerskú činnosť v MŠK Vranov nad Topľou

Narodil sa 14.4.1964 v Bar­dejove. Opätovné rozbehnutie činnosti džuda vo Vranove znovu započal v r. 2001 dipl. tréner Mgr. Ján Krišanda. Za desať rokov činnosti oddielu získal so svojimi zverencami veľa výrazných úspechov, nielen tituly niekoľkonásobných majstrov SR, ale aj bodované, či medailové umiestnenia na ME, Európskom olympijskom festivale a najnovšie na I. Medzinárodných hrách mládeže. Svojimi odbornými skúsenosťami sa taktiež aktívnym spôsobom zapája do rozvoja džuda aj v celoslovenskom meradle ako predseda Slovenského zväzu džuda od r. 2006. Zároveň sa pričinil o vybudovanie stánku pre stabilné tréningové prostredie pre džudo v meste, ktoré sa nachádza pri ZŠ Juh, a to v spolupráci s mestom Vranov n.T. a Východoslovenskou sokolskou župou, ktorá je investorom. V oblasti športu pôsobí profesionálne od r. 1986 a od tohto obdobia sa aj aktívne zapája do rozvoja športu na území nášho mesta.

 • MVDr. Igorovi Pribulovi

za iniciovanie a koordináciu projektu „Vranov – pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Topľa“

Narodil sa 30.7.1962 v Pre­šove. Občanom nášho mesta je od r. 1988. V rokoch 1992/1994 bol poslancom NR SR, funkciu prednostu OÚ a neskôr ObÚ vo Vranove nad Topľou vykonával v r. 1998–2006, v súčasnosti je poslancom MsZ a pôsobí ako súkromný veterinárny lekár. Inicioval vznik viacerých projektov, napr.: Nové milénium, Veľká Domaša, z toho najvýznamnejší je jeho podiel pri riešení problémov kanalizácie a to realizáciou projektu !Vranov – pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Topľa“, ktorý sa spustil v r. 2006 a ukončený bol v r. 2009. Jeho hlavným cieľom je prístup ku kvalitnému zdroju pitnej vody a vyriešenie nedostatočného systému kanalizácie v povodí rieky Topľa. Celková investícia projektu presiahla viac ako 42 mil. €.

 • doc. MUDr. Pavlovi Törökovi, CSc.

za založenie a rozvoj anesteziologicko-resucsitačného oddelenia vo Vranove nad Topľou, za vedecko-novátorskú činnosť, zavedenie nových vyšetrovacích a liečebných metód na tomto úseku

Narodil sa 21.9.1949 v Hu­mennom. LF UPJŠ ukončil v r. 1974. Úspešne absolvoval viacero postgraduálnych vzdelávaní. V rokoch 1986 – 2006 pôsobí ako primár odd. Anesteziologicko-intenzívnej medicíny vo Vranovskej nemocnici, n.o. Osobne sa podieľal na vzniku Anesteziologicko – resuscitačného oddelenia vo Vranove a na jeho následnom rozvoji. Absolvoval okolo 200 prednášok a vydal niekoľko odborných publikácií a monografií. Je autorom 5 vynálezov a patentov, 3 nových liečebno-diagnostických metód, 8 v súčasnosti používaných nových technických riešení medicínskych prístrojov. Od r. 2010 je prednostom Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny VÚ srdcovo-cievnych chrôb a.s. a LF UPJŠ v Košiciach.

CENU PRIMÁTORA MESTA (rozhodnutie primátora mesta zo dňa 6. 9. 2010) získali:

 • MUDr. Jozef Antolík

za dlhoročnú pediatrickú činnosť v meste Vranov nad Topľou

 • Mgr. Štefan Cibere

za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu, úspešnú trénerskú činnosť a výraznú reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou a ZŠ Sídlisko II

 • Ján Gdovec

za dlhoročnú humánnu činnosť – 100 násobné bezpríspevkové darcovstvo krvi

 • Mgr. Marek Kunder

za prehlbovanie duchovného života, príkladnú starostlivosť o kresťanskú mládež vo Vranove nad Topľou – Čemerné

 • Andrea Krišandová

za úspešnú reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou a SR a získanie zlatej medaily na 1. Olympijských hrách mládeže v Singapure 2010

 • Ing. Ľubor Kulich

za odborno-technický prístup pri realizácii a koordinácii mestských častí projektu „Vranov – pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Topľa“

 • Ing. Adelheid Mitaľová, Ing. Ján Mitaľ

za spoluprácu s mestom Vranov nad Topľou a za starostlivosť o opustené zvieratá v meste

 • PaedDr. Štefan Orol

za rozvoj školstva a dlhoročnú riadiacu a pedagogickú činnosť v meste Vranov nad Topľou

 • Helena Sokolová

za dlhoročné vedenie zdravotníckeho personálu vo funkcii vrchnej sestry detského oddelenia a obetavý prístup k deťom a rodičom

 • Základná škola Juh Vranov nad Topľou

za úspešné zvládnutie vyučovacieho procesu počas rekonštrukcie ZŠ a vzornú reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou vo vzdelávacej a športovej oblasti

 • Mestský športový klub Vranov nad Topľou

za rozvoj športovej činnosti mládeže a dospelých spojenú s úspešnou reprezentáciou mesta Vranov nad Topľou

 • Vranovská nemocnica, n.o., Vranov nad Topľou

za progresívne napĺňanie stratégie rozvoja zdravotníctva v meste a regióne Vranov nad Topľou

ČESTNÉ UZNANIE (rozhodnutie primátora mesta zo dňa 6. 9. 2010) získali:

 • Mária Nálešníková

za významný podiel na kultúrno-umeleckej činnosti seniorov a za spoluprácu s vedením Zariadenia pre seniorov Vranov nad Topľou pri upevňovaní medziľudských vzťahov

 • Anna Sičáková

za významný podiel na kultúrno-umeleckej činnosti a príkladné vedenie Klubu dôchodcov vo Vranove nad Topľou – Rodinnej oblasti

Laureátom zaspieval Mikuláš Petrašovský a v premiére odznela aj nová pesnička – zhudobnená báseň Pieseň o Vranove, ktorú v r. 1995 mestu venoval rodák a básnik Pavol Hudák.

Mestské zastupiteľstvo sa skončilo čašou vína, na ktorú pozval prítomných hostí pán primátor. Bolo to aj milé stretnutie rodákov, ktorí s láskou spomínajú na svoje rodné mesto a poctili ho svojou návštevou.

Piatkový sviatočný deň vyvrcholil slávnostným programom pri Dome kultúry vo Vranove nad Topľou, na ktorom sa k prítomným prihovoril primátor mesta. Účinkovali v ňom: Marek Pinkoš, Katka Košalková, Beáta Lapčáková, Alena Ihnátová, TK DYNO a FS VRANOVČAN. Keďže v tomto roku si mesto pripomína aj 435. výročie svadby Alžbety Bátoriovej s Františkom Nádasdym na vranovskom zámku, v programe si diváci mohli vychutnať aj literárno-dramatické pásmo PhDr. Jána Kopinu PYTAČKY NA VRANOVSKOM ZÁMKU v podaní členov FS Orgonina. Bátoryčku si zahrala Renáta Mikčová, Františka Erik Marcin, starejšieho Martin Ťasko a Zuzku Vladimíra Andrejkovičová. A keďže zásnuby, svadba – to je veselie, dobrá nálada – posunuli sme príbeh našej Bátoričky, vychádzajúci z reálnych historických faktov, do dnešných čias, takže na scéne nebola núdza o dobrú zábavu. V závere zaznela aj pre verejnosť Pieseň o Vranove a pozdrav podpredsedu vlády SR a ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jána Figeľa, čestného občana Vranova. Program moderovala Viera Machková.

Vo večerných hodinách sa vranovskej verejnosti sa prestavil aj známy orchester Cigánski diabli a príjemnou bodkou za prvým dňom bol pestrofarebný ohňostroj, ktorý rozžiaril oblohu nad Vranovom mnohými žiarivými svetielkami.

Druhý Vranovský deň sa začal stretnutím občanov Vranovského Dlhého v tejto časti mesta pri obnovenej zvonici. Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jána Hudackého, primátora mesta a poslancov MsZ, predstaviteľov štátnej správy, ďalších významných hostí a rodákov predstavil autor PaedDr. Jozef Švarbalík novú publikáciu mesta Vranovské Dlhé a jeho zvon času, ktorú napísal s ďalšími rodákmi. Knihu vydalo mesto Vranov nad Topľou s finančnou podporou viacerých rodákov z tejto časti mesta. Stretnutie spevom a tancom obohatil FS Zámutovčan a národnými piesňami ho umocnil Evanjelický spevácky zbor a.v. z Vranova.

Hlavným popoludňajším programom pri Dome kultúry vo Vranove nad Topľou bolo tradičné podujatie, a to 41. Hornozemplínske folklórne slávnosti, v ktorom účinkovali viaceré folklórne skupiny vranovského regiónu.

V nedeľu, 19. 9. 2010 folklórne slávnosti pokračovali programom detských folklórnych súborov Rovinka, Ďatelinka, Cifroško a verejnosti sa predstavil aj DFS Rzeszowjanka z partnerského mesta Rzeszow.

V galaprograme Od srdca k srdcu predstavili bohaté ľudové tradície folklórne súbory Vranovčan, Orgonina, Rovina, Oblík, Bystrančan, Vranovskí heligonkári a FS Turianska dolina z Ukrajiny. 41. Hornozemplínske folklórne slávnosti zavŕšil FS Očovan. Súborom a ich umeniu tlieskali nadšení diváci.

Mesto Vranov nad Topľou srdečne ďakuje za pomoc pri organizovaní Dní Vranova podnikateľským subjektom:

 • BETPRES, s.r.o., Vranov nad Topľou
 • BUKÓZA HOLDING, a.s., Hencovce
 • Constructor, s.r.o., Vechec
 • DEXIA banka Slovensko, a.s. Žilina
 • Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Bratislava
 • EUROVIA SK, a.s., Košice
 • FÚRA, s.r.o., Košice
 • GRUND Vranov n.T., s.r.o., Vranov nad Topľou
 • Ing. Jozef Popaďák, Vranov nad Topľou
 • Ing. Martin Boroš – Záhradnícke služby, Vranov nad Topľou
 • LINE – ar, s.r.o., Rakovec nad Ondavou
 • Marius Pedersen, a.s., Trenčín
 • S-PLUS TRADE, s.r.o., Vranov nad Topľou
 • STAVOTERM Michalovce, s.r.o., Michalovce
 • Stefanov´s Trade, s.r.o., Nižný Hrabovec,

Mestskému domu kultúry, Hornozemplínskemu osvetovému stredisku a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh osláv.

Ponuka občanom Jubileum mesta – 740. výročie prvej písomnej zmienky a významnú udalosť z r. 2008 – vyhlásenie kostola Panny Márie za baziliku minor zachytáva aj nová pamätná minca, ktorej návrh pripravili Juraj Kačurák a Martin Maťaš, vyrazili ju v Mincovni Kremnica a verejnosť si ju môže zakúpiť v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou v cene 1,63 €.

« späť

Plenér Plenér
« predchádzajúci Plenér Plenér Plenér Plenér Plenér Plenér
aktualizácia: 11.01.2011 | počet zobrazení: 44614

Počet návštev od 21.02.2008: 3227810
Počet návštev dnes: 982
fb