Predpisy

« späť
Samospráva » Dokumenty » Predpisy

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Mesto Vranov nad Topľou ako samosprávna inštitúcia koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu

 • predpis 252/2023 (PDF; 55,4 kB) – Zásady poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou (ruší 223/2019), účinnosť od 1.3.2023
 • predpis 250/2022 (PDF; 234,7 kB) Prevádzkový poriadok na stavbu Prekrytie jestvujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna na parcele č. 2995/54, Vranov nad Topľou, účinnosť od 27.5.2022
 • predpis 249/2022 (PDF; 445,2 kB) Prevádzkový poriadok športovej haly Juh 2645/4A, účinnosť od 20.5.2022
 • predpis 246/2021 (PDF; 213,6 kB) – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou (ruší 243/2021), účinnosť od 1.11.2021, dodatok č.1 od 1.9.2022, dodatok č.2 od 1.3.2023
 • predpis 245/2021 (PDF; 51,6 kB) – Zásady udeľovania ocenení mesta Vranov nad Topľou, účinnosť od 28.10.2021
 • predpis 244/2021 (PDF; 124,1 kB) – Organizačný poriadok Mestského úradu vo Vranove nad Topľou (ruší 185/2011), účinnosť od 1.10.2021, dodatok č. 1 od 9.5.2022
 • predpis 238/2020 (PDF; 121,4 kB) – Smernica pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ruší 202/2015), účinnosť od 1.7.2020, dodatok č. 1 od 1.7.2022, dodatok č. 2 od 1.6.2023
 • predpis 237/2020 (PDF; 159,0 kB) – Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Vranov nad Topľou (vrátane etického kódexu)(ruší 221/2019), účinnosť od 1.6.2020, dodatok č.1 od 1.5.2022
 • predpis 235/2019 (PDF; 63,1 kB) – Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou (ruší 81/2005), účinnosť od 1.1.2020
 • predpis 234/2019 (PDF; 153,8 kB) – Pracovný poriadok pre pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl mesta Vranov nad Topľou (vrátane etického kódexu) (ruší 222/2019), účinnosť od 1.1.2020
 • predpis 230/2019 (PDF; 104,5 kB) – Domový poriadok mestských nájomných bytov, účinnosť od 1.10.2019
 • predpis 228/2019 (PDF; 70,0 kB) – Smernica na ochranu ľudských práv a slobôd, účinnosť od 1.9.2019
 • predpis 227/2019 (PDF; 64,4 kB) – Prevádzkový poriadok Útulku, Toplianska 1040, Vranov nad Topľou, účinnosť od 1.9.2019
 • predpis 226/2019 (PDF; 109,4 kB) – Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ruší 200/2015), účinnosť od 1.9.2019
 • predpis 224/2019 (PDF; 459,0 kB) – Registratúrny poriadok a Registratúrny plán Mestského úradu vo Vranov nad Topľou (ruší 204/2016), účinnosť od 1.7.2019
 • predpis 214/2018 (PDF; 121,6 kB) – Rokovací poriadok MsZ (ruší 177/2011), účinnosť od 28.6.2018, Etický kódex voleného predstaviteľa mesta (PDF; 49,3 kB), účinnosť od 16.2.2017, dodatok č.1 od 1.12.2020, dodatok č.2 od 1.3.2021
 • predpis 213/2018 (PDF; 63,7 kB) – Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Vranov nad Topľou zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti (ruší 194/2013), účinnosť 28.6.2018, dodatok č.1 od 1.7.2019
 • predpis 212/2018 (PDF; 85,7 kB) – Zásady odmeňovania poslancov Mesta Vranov nad Topľou (ruší 205/2016), účinnosť od 26.4.2018, dodatok č.1 od 1.7.2019
 • predpis 211/2017 (PDF; 111,1 kB) – Smernica vybavovania sťažností v podmienkach mesta Vranov nad Topľou. (ruší 189/2012), účinnosť od 1.8.2017
 • predpis 210/2017 (PDF; 202,6 kB) – Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa mesta Vranov nad Topľou pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov (ruší 209/2017), účinnosť od 1.6.2017
 • predpis 192/2013 (PDF; 136,1 kB) – Požiarny štatút, účinnosť od 1.2.2013
 • predpis 187/2011 (PDF; 211,7 kB) – Smernica o sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobode informácií v podmienkach Mestského úradu vo Vranove nad Topľou (ruší 114/2007), účinnosť od 1.1.2012, dodatok č.1 od 1.2.2016
 • predpis 178/2010 – Rokovací poriadok MsR (ruší 11/1995), účinnosť od 24.2.2011
 • predpis 172/2010 – Domový a prevádzkový poriadok Domu s opatrovateľskou službou, Duklianskych hrdinov 1212, Vranove nad Topľou (ruší 116/2007), účinnosť od 28.10.2010
 • predpis 171/2010 – Štatút Domu s opatrovateľskou službou, Duklianskych hrdinov 1212, Vranov nad Topľou (ruší 115/2007), účinnosť od 28.10.2010
 • predpis 170/2010 – Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie, účinnosť od 1.11.2010
 • predpis 169/2010 – Smernica na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, účinnosť od 2.10.2010
 • predpis 168/2010 – Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním regálov a rebríkov v objektoch a priestoroch Mesta Vranov nad Topľou, účinnosť od 2.9.2010
 • predpis 167/2010 – Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti, účinnosť od 2.9.2010
 • predpis 166/2010 – Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancov, účinnosť od 2.9.2010
 • predpis 165/2010 – Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok, účinnosť od 2.9.2010
 • predpis 164/2010 – Smernica BOZP
 • predpis 161/2010 (PDF; 155,4 kB) – Zásady odmeňovania členov komisií – neposlancov a členov výborov v mestských častiach- neposlancov zvolených Mestským zastupiteľstvom Mesta Vranov nad Topľou, účinnosť od 1.4.2010, dodatok č.1 účinný od 1.7.2016
 • predpis 155/2010 – Smernica upravujúca spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov Mesta Vranov nad Topľou, účinnosť od 1.6.2010
 • predpis 148/2009 – Prevádzkový poriadok – Denné centrá Vranov nad Topľou, účinnosť od 1.11.2009
 • predpis 147/2009 – Štatút denného centra vo Vranove nad Topľou, účinnosť od 1.11.2009
 • predpis 145/2009 – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Vranov nad Topľou, účinnosť od 1.6.2009
 • predpis 129/2009 – Prevádzkový poriadok Mestskej športovej haly, príloha č.2, účinnosť od 1.1.2009
 • predpis 128/2009 – Domový poriadok Mestskej športovej haly, účinnosť od 1.1.2009
 • predpis 127/2009 – Dražobný poriadok pre dražbu vecí (ruší 50/2003), účinnosť od 1.1.2009
 • predpis 99/2006 – Štatút ubytovacieho zariadenia – prístrešie, Toplianska 1040 Vranov nad Topľou schválené MsZ, účinnosť 15.7.2006
 • predpis 65/2004 – Požiarny poriadok Mesta Vranov nad Topľou uzn.č.19 z 29­.4.2004, účinnosť 22.5.2004
 • predpis 64/2004 – Koncepcia nakladania s nebytovými priestormi v meste Vranov nad Topľou uzn. č. 16 z 29.1.2004 bod B/7, účinnosť 29.1.2004
 • predpis 63/2004 – Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania na stupni základných škôl vo Vranove n.T. do roku 2010 uzn. č. 16 z 29.1.2004 bod B/5, účinnosť 29.1.2004
 • predpis 26/1996 – Záväzný poriadok vybavovania petícií mestom Vranov nad Topľou uz.č.13/96 z 15.2.1996, účinnosť 15.2.1996
 • predpis 6/1993 – Koncepcia rozvoja kultúry v meste Vranov n.T. uz.č.7/93 z 22.12.1993 B/3, účinnosť 1.1.1994
 • predpis 5/1993 Ekonomická údržba zelene a Generel zelene uz.č.7/93 z 22.12.1993 B/30, účinnosť 1.1.1994

« späť

aktualizácia: 21.06.2023 | počet zobrazení: 78 061
Počet návštev od 21.02.2008: 4632752
Počet návštev dnes: 1367