Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – Multifunkčné centrum pre mládež

« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2020 » Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – Multifunkčné centrum pre mládež

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky s názvom:

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – Multifunkčné centrum pre mládež vo Vranove nad Topľou

uskutočňuje tento prieskum trhu v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

 • Názov organizácie: Mesto Vranov nad Topľou
 • Adresa organizácie: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • IČO: 00332933
 • Krajina: Slovenská republika
 • Internetová adresa organizácie: www.vranov.sk
 • Kontaktné miesto: Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
 • Kontaktná osoba: Ing. Imrich Kónya
 • Telefón: 057/4422 551–3
 • E-mail: obstaravanie@vranov.sk

Kompletné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): http://www.vranov.sk/…ia/Rok-2020/

Stránkové hodiny v verejného obstarávateľa v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z.

2. Typ zmluvy:

 • Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský kraj, Okres Vranov nad Topľou, Ul. Ružová, p.č. 669, k.ú. Čemerné.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

 • Zatriedenie zákazky podľa CPV:
  • 71200000–0 Architektonické a súvisiace služby
  • 71242000–6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
 • Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie „Multifunkčné centrum pre mládež vo Vranove nad Topľou“

Opis predmetu zákazky a min. technické špecifikácie:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na účely stavebného konania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len Stavebný zákon) pre návrh multifunkčného centra pre mládež vo Vranove nad Topľou.

Súčasný stav: existujúca stavba je napojená na všetky inžinierke siete

Predmetom zákazky je asanácia existujúcej prednej budovy od cesty a následná výstavba nového jednopodlažného objektu s pripojením na siete, ktorý sa bude využívať ako školiaca miestnosť. Súčasťou tohto objektu bude hygienické zázemie, kancelária, sklad a zastrešený priestor (terasu -pódium). V zadnom objekte sa zrekonštruujú priestory na sklady na prevádzkovanie areálu a vybúraním 2 ks garážových dverí priečne sa zrealizuje prechod (zastrešený podchod) na zadnú časť pozemku.

Predmetom zákazky je výmena existujúceho oplotenia a upravia sa spevnené plochy na prednej časti pozemku a zrealizujú sa úpravy terénu v zadnom časti pozemku.

Predmetom zákazky je aj celková úprava celého pozemku p. č. 669, k. ú. Čemerné.

Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so:

 • zákonom č. 50/19776 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z.,
 • príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu,
 • zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
 • projektová dokumentácia musí byť vyhotovená podľa platných STN a EN a všeobecne záväzných právnych predpisov, ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa udelenými zhotoviteľovi na základe zmluvy a dohodami zmluvných strán tak, ako budú obsiahnuté v písomných zápisoch v priebehu zhotovovanie diela, ďalej v súlade s príslušnými rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutých orgánov a inštitúcií, pokiaľ majú priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na zhotovenie diela,
 • súčasťou projektovej dokumentácie bude aj návrh spôsobu likvidácie stavebnej sute a odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou (popis v textovej časti PD a súčasť výkazu výmer),
 • spracovanie PD musí byť realizované s ohľadom na zadávacie podmienky vychádzajúce z investičného zámeru a bude obsahovať komplexné výstupy pre verejnú zákazku.

Obstarávaná projektová dokumentácia musí obsahovať všetky profesie, resp. musí byť vypracovaná tak, aby verejný obstarávateľ túto mohol použiť v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác. Požaduje sa aj vypracovanie rozpočtu stavby s výkazom výmer. Každý výkres a TS musia byť podpísané a opečiatkované oprávneným projektantom. Spracovateľ projektovej dokumentácie rovnako aj každý člen projektového tímu, musí mať príslušné oprávnenie pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v príslušnej oblasti) pre požadovaný predmet obstarávania. Súčasťou projektových prác je aj prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane zapracovania ich vyjadrení do projektu stavby.

Dielo je potrebné vytvoriť s prihliadnutím na miestne danosti takým spôsobom, aby ukazovatele zástavby a iné predpisy vyhovovali požiadavkám platným pre danú zónu a zosúladenie s podmienkami územného plánu mesta Vranov nad Topľou.

PD pre stavebné konanie musí byť vypracovaná v súlade s právnymi predpismi:

 • súlad s územným plánom mesta Vranov nad Topľou,
 • súlad so stavebným zákonom,
 • súlad s legislatívou EÚ,
 • súlad s platnými STN,
 • kompletná projektová dokumentácia k vydaniu stavebného povolenia.

Projektovú dokumentáciu je potrebné dodať kompletnú, v rozsahu na stavebné konanie a musí obsahovať minimálne tieto profesie – časti:

 • Architektonicko – stavebné riešenie
 • Statika,
  • Vykurovanie
 • Elektroinštalácia
 • Protipožiarna bezpečnosť stavby
 • Energetické hodnotenie stavby
 • Rozpočet stavby (krycí list, rekapitulácia, položkový rozpočet so zaokrúhľovaním cien na dve

desatinné miesta, výkaz výmer)

Investor požaduje prispôsobiť objektovú skladbu zohľadniť v súvislosti s optimalizáciou prevádzkových náklady stavby.

Obstarávateľ navrhuje použitie štandardných materiálov s možnosťou alternatívnych riešení v priemerných cenových reláciách a priemerných tepelno-technických vlastnostiach.

Okrem použiteľnosti a udržateľnosti musí vyhovovať stavebným riešeniam súčasnej doby, požiadavkám pre integráciu do prostredia.

Povinné dodržiavanie predpisov, noriem a nariadení vzťahujúc ich sa na umiestnenie a vytvorenie stavby, ďalej pri projektovaní je potrebné prihliadnuť na vzťahujúce sa hľadiská pre strojné technické zariadenia, elektrické požiadavky pre športové haly, požiarnej ochrany, akustické požiadavky, požiadavky na ochranu životného prostredia a iné všeobecné úradné a odborné hľadiská (umelé vetranie, klimatizácia, tienenie, požiarna signalizácia, atď.) v súlade splatnými STN.

Projektová dokumentácia:

 • Počet vyhotovení (paré) – 6 ks
 • Položkový rozpočet a zadanie – 6 ks,
 • 1× v elektronickej forme na CD/DVD vo formáte .pdf a vo formátoch, v ktorých bola spracovaná (.doc, .xls, .dwg),

Predpokladaný celkový objem stavebných prác: 300000,00 € s DPH.

Uchádzači spracujú cenu za poskytnutie služby v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke.

Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.


Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe výsledkov prieskumu trhu.

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Do 20 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o dielo

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

 1. dňa 17.09.2020 do 10.00 hod.
 2. doručenie poštou na adrese kontaktného miesta uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou) a osobne na tej istej adrese (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, podateľňa) alebo elektronicky na emailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy a to na (obstaravanie@vranov.sk).

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje
– adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
– adresu uchádzača, [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
– označenie heslom: „Vypracovanie PD – multifunkčné centrum pre mládež "-NEOTVÁRAŤ
 1. ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
 2. Otváranie ponúk: dňa 17.09.2020, o 11:00 hod., miestnosť: zasadačka na I. poschodí na MsÚ, Dr. C. Daxnera 87/1 093 16 Vranov nad Topľou. Otváranie ponúk je verejné.
 3. cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnené údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

Do cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh zmluvy!

 1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
  • Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
  • Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny podľa bodu 11 tejto výzvy)
  • Doklady podľa bodu 8 Podmienky účasti tejto výzvy.

8. Podmienky účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.

Uchádzač preukazuje dané podmienky týmito dokladmi:

 1. Oprávnenie poskytovať službu. Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení poskytovať službu. (kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, ktorými preukazuje oprávnenosť vykonávať požadované činnosti)
 2. Kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, s originálom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby alebo ekvivalent. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby (autorizačné osvedčenie SKSI I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb alebo SKSA – A1, A2).
 3. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 4. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je v konflikte záujmov podľa §23 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.

Poznámka:

 1. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov doklady podľa bodu 1. a 2. nepredkladá, v ponuke uvedie iba svoje IČO.
 2. Ak uchádzač podniká na základe zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR doklady podľa bodu 1. nepredkladá, verejný obstarávateľ ich overí cez portál OverSi.gov.sk, v ponuke uvedie iba svoje IČO.

9. Podmienky financovania:

Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Faktúru – daňový doklad je možné vystaviť po odovzdaní a prevzatí diela. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH

Spôsob vyhodnocovania ponúk: Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa zostaví vzostupné poradie uchádzačov a vyhodnotí sa u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti. (Tento spôsob vyhodnocovania možno v prípade vylúčenia uchádzača postupne aplikovať na všetkých uchádzačov vzostupne podľa poradia).

Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe tejto výzvy – prieskumu trhu, ktorý sa v prvom rade uskutočňuje pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty predmetnej zákazky na poskytnutie služieb preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky daného predmetu zodpovedá finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou a zároveň je rovná alebo nižšia ako 20000 € bez DPH, verejný obstarávateľ využije získané informácie na základe predložených cenových ponúk v rámci tohto prieskumu trhu pre postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a výber zmluvného partnera na plnenie predmetu zákazky a vyhodnotí predložené cenové ponuky uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti a požiadavky uvedené v tejto výzve, pokiaľ s daným postupom výberu zmluvného partnera na poskytnutie predmetnej služby oslovený záujemca – uchádzač jednoznačne v Prílohe č. 1 tejto výzvy, vyjadril svoj súhlas s využitím predloženej cenovej ponuky aj ako cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

11. Spôsob stanovenia ceny:

 1. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
 2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
 3. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
 4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

  D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

  D.2. sadzba DPH a výška DPH,

  D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.

 5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
 6. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska poskytnutia služby.
 7. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
 8. Návrh ceny musí byť v členení:
  • Cena bez DPH
  • Základ DPH
  • Sadzba DPH
  • DPH
  • Celková cena vrátane DPH.
 9. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:
  • zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  • nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
 10. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou ako napr. aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

 • nebude predložená ani jedna ponuka,
 • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 1. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: do 31.10.2020.
 2. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného predmetu zákazky (ďalej len ZoD).
 3. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
 4. Verejný obstarávateľ môže požadovať, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny doklad o poskytovať službu.
 5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.
 6. Povinnosť podľa bodu E. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. Subdodávateľ ku podpisu zmluvy a nový subdodávateľ ku zmene subdodávateľa predloží aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, v origináli alebo overenej kópií.
 7. V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.
 8. V prípade, ak nastane prípad že úspešný uchádzač tieto povinnosti podľa bodu F., G. alebo H., nemá, dotknuté ustanovenia nebudú súčasťou zmluvy.
 9. Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať predmet zákazky tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa, resp. na skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah.
 10. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

Mesto Vranov nad Topľou,
Dr. C. Daxnera 87/1,
093 16 Vranov nad Topľou,
Ing. Imrich Kónya, prednosta úradu, Telefón:+421 57 44 22 551–3 a odd. výstavby, dopravy a územného rozvoja Mestského úradu, 0905 360685.

Vranov nad Topľou, dňa 07.09.2020

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Prílohy (ZIP; 35,7 kB)


Vyhodnotenie prieskumu (PDF; 24,5 kB)

« späť

aktualizácia: 28.09.2020 | počet zobrazení: 961
Počet návštev od 21.02.2008: 4389439
Počet návštev dnes: 544