Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Rekonštrukcia MŠ sídlisko Juh – zateplenie strechy a zateplenie stien

« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2020 » Rekonštrukcia MŠ sídlisko Juh – zateplenie strechy a zateplenie stien

VÝZVA

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom

Rekonštrukcia Materskej školy sídlisko Juh – zateplenie strechy a zateplenie stien

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

 • Názov organizácie: Mesto Vranov nad Topľou
 • Adresa organizácie: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • IČO: 00332933
 • Krajina: Slovenská republika
 • Internetová adresa organizácie: www.vranov.sk
 • Kontaktné miesto: Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
 • Kontaktná osoba: Ing. Imrich Kónya, prednosta úradu
 • Telefón: 057/4422 551–3
 • E-mail: obstaravanie@vranov.sk

Kompletné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): http://www.vranov.sk/…ia/Rok-2020/

Stránkové hodiny verejného obstarávateľa v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z.

2. Typ zmluvy:

 • Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva bude uzavretá s úspešným uchádzačom až po kladnom výsledku finančnej kontroly verejného obstarávania.
 • Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský kraj, Okres Vranov nad Topľou, Materská škola Sídlisko Juh, k.ú. Vranov nad Topľou.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

 • Zatriedenie zákazky podľa CPV:
  • 45214100–1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
  • 45321000–3 Tepelnoizolačné práce
  • 45443000–4 Fasádne práce
 • Názov zákazky: Rekonštrukcia Materskej školy sídlisko Juh – zateplenie strechy a zateplenie stien

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na Materskej škole Sídlisko Juh s.č. 1051 o Vranove nad Topľou postavenej v 80-tych rokoch ako ŽB skelet opláštený pórobetónovými panelmi s vykazovanými statickými poruchami, na p.č. 3043/7, k. ú. Vranov nad Topľou. Jedná sa o zateplenie strechy a realizáciu bleskozvodu a zateplenie stien školy.

Zateplenie strechy – Strecha nad dvojpodlažnou časťou je navrhovaná z izolačných dosiel PIR hr. 22cm odsadených na pôvodnú asfaltovú krytinu celoplošným lepením (podklad je potrebné vyspraviť a vyrovnať asfalt. pásmi –30%plochy). Na izoláciu sa zrealizuje povlaková krytina na báze asfaltových pásov v 2 vrstvách. Súčasťou skladby je výmena odvetrávacích komínkov kanalizácie a nové vpusty pre odvedenie dažďovej vody.

 • Strecha nad vstupmi zo západnej strany a strecha spojovacej chodby je navrhovaná ako drevený krov pultového tvaru s domurovaním atiky. Medzi krokvy a pod krokvy je navrhovaná tepelná izolácia z minerálnej vlny v 2 vrstvách (spolu 36cm). Na krokvy sa zrealizuje záklop z OSB dosiek hr.2,2cm a povlaková krytina z asfalt. pásov. Okap strechy, resp jej presah je upravený OSB záklopom hr. 1,8cm a trapézovym plechom T8. Odvetranie strechy je riešené vetracím pásom pri okape a otvormi uzavretými mrežou v navrhovanej a­tike.
 • Strecha nad prístreškom do zázemia kuchyne sa vyspraví asfaltovými pásmi (30%plochy) a celoplošným lepením sa osadí PVC krytina spolu z klampiarskými výrobkami.

Na hornú stranu atiky po demontáži oplechovania sa kotvením a lepením osadia XPS dosky hr. 5cm na ktoré sa prikotví OSB doska hr. 1,8cm s presahom o hr. zateplenia na ktorú sa zrealizuje hydroizolačná fólia z asfalt. pásov v 2 vrstvách. Na hydroizolačnú vrstvu sa zrealizuje oplechovanie atiky lakopl. plechom kotveným k OSB farmárskymi skrutkami. Nad pavilómni je navrhované aj zateplenie vnútornej strany atiky XPS 3cm. Atika spoj. chodby a vstupov je murovaná s tvárnic hr. 25cm a je navrhovaná v skladbe, ale bez zateplenia z vnútornej strany atiky.

 • Atika nad jednopodlažnou časťou (kuchyňa a jedna trieda) je ako aj celá strecha s existujúcou PVC povlakovou krytinou. Je potrebné zrealizovať nové oplechovanie atiky s vysunutím oplechovania o hr. izolácie fasády – na exist. Atiku sa osadia OSB dosky hr. 1,8cm na ktoré sa zrealizujú systémové prvky oplechovania krytiny, na ktoré sa lepením osadí PVC fólia s presahom na zvislú časť atiky.

Zateplenie stien – izoláciou z minerálnej vlny hr16cm, ostenia a ostatné časti –- 3cm so silikónovou stierkou. Zateplenie sokla nad úrovňou terénu XPS polystyrénom 10cm,ostatných častí (ostenia) XPS polystyrénom hr.3cm ,40cm pás v osi zvodu bleskozvodu sa zateplí min. vlnou hr. 10, resp. Sokel pod nášľapnou vrstvou vyrovnávacích schodísk sa zateplí XPS polyst. hr. 3 a 10cm. Pred zásypom sa na XPS osadí nopová fólia. Sokel krytej terasy vstupu je navrhovaný bez zateplenia. Zateplenie bude prevedené pred s odstránením statických porúch budovy. Súčasťou zateplenia je aj osadenie vonkajších hliníkových parapiet k už vymeneným oknám.

 • zrealizuje sa demontáž požiarného rebríka a po zateplení jeho spätná montáž (+ synt. náter základný a 2× vrchný) – zrealizuje sa izolácia exist. OPZ protikoróznou páskou.
 • Nad hlavnými vstupmi je navrhovaná 2-tiahlová presklenná strieška 160×75cm (4ks). Je potrebné upraviť – skrátiť mreže pri vstupe do zázemia kuchyne (2ks).

Bližší rozsah zákazky je v prílohe: výkaz – výmer a PD.

Pozn.: PD obsahuje aj časti, ktoré nie sú súčasťou zákazky- výmena okien a murovanie medziokenných otvorov-nakoľko už sú zrealizované. Taktiež súčasťou nie je úprava vstupov do budovy, okapový chodník, UK, vetranie a rekuperácia, interiérové úpravy budovy vr. elektroinštalá­cie. .

Projektová dokumentácia a výkaz – výmer sú dostupné na adrese: http://www.vranov.sk/…lenie-stien/ na konci zverejnenej výzvy v časti prílohy.

Súčasťou zákazky je odvoz a likvidácia odpadov spojených s realizáciu zákazky v zmysle platného zákona o odpadoch.

Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.


Predpokladaná hodnota zákazky: 178340,00 € bez DPH

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Do 5 mesiacov od odovzdania staveniska, najneskôr do 31.12.2020.

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

 1. dňa 29.04.2020 do 10.00 hod.
 2. doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou) a osobne na tej istej adrese (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, podateľňa) alebo elektronicky na emailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (obstaravanie@vranov.sk) .

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje
– adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
– adresu uchádzača, [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
– označenie heslom: „Rekonštrukcia Materskej školy sídlisko Juh – zateplenie strechy a zateplenie stien – NEOTVÁRAŤ“
 1. ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
 2. Otváranie ponúk: dňa 29.04.2020, o 11:00 hod., miestnosť: zasadačka na I. poschodí na MsÚ, Dr. C. Daxnera 87/1 093 16 Vranov nad Topľou. Otváranie ponúk je verejné.
 3. prílohou č. 2 tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh zmluvy predloží ako súčasť svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov).
 4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
  • Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
  • Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny podľa bodu 11 tejto výzvy)
  • Doklady podľa bodu 8 Podmienky účasti tejto výzvy.
  • Návrh zmluvy vrátane príloh:
   • č. 1 – Súhrnný položkový rozpočet – predkladá sa do ponuky
   • č. 2 – Zoznam ekvivalentných položiek (ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty)
   • č. 3 Zoznam subdodávateľov – predkladá sa do ponuky

8. Podmienky účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.

Uchádzač preukazuje dané podmienky týmito dokladmi:

 1. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce – odporúčanie predloženia.
 2. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 3. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je v konflikte záujmov podľa §23 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.

Poznámka:

 1. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov doklady podľa bodu 1. a 2. nepredkladá, v ponuke uvedie iba svoje IČO.
 2. Ak uchádzač podniká na základe zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR doklady podľa bodu 1. nepredkladá, verejný obstarávateľ ich overí cez portál OverSi.gov.sk, v ponuke uvedie iba svoje IČO.

9. Podmienky financovania:

Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z poskytnutých regionálnych príspevkov z Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo v časti Zateplenie stien je financované z regionálneho príspevku a v prípade potreby aj z vlastných finančných prostriedkov objednávateľa. V prípade, ak objednávateľovi nebude regionálny príspevok poskytnutý alebo nebude mať dostatok finančných prostriedkov na dofinancovanie diela v časti Zateplenie stien, dielo v časti Zateplenie stien sa nebude realizovať.

Faktúru – daňový doklad je možné vystaviť mesačne. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH

Spôsob vyhodnocovania ponúk: Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa zostaví vzostupné poradie uchádzačov a vyhodnotí sa u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti. (Tento spôsob vyhodnocovania možno v prípade vylúčenia uchádzača postupne aplikovať na všetkých uchádzačov vzostupne podľa poradia).

11. Spôsob stanovenia ceny:

 1. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
 2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
 3. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
 4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

  D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

  D.2. sadzba DPH a výška DPH,

  D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.

 5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
 6. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce.
 7. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
 8. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.
 9. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.
 10. Návrh ceny musí byť v členení:
  • Cena bez DPH
  • Základ DPH
  • Sadzba DPH
  • DPH
  • Celková cena vrátane DPH.
 11. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača.
 12. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:
  • zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  • nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
 13. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.
 14. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou ako napr. aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek (výkazu výmer) predloží uchádzač písomnou formou.

Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

 • nebude predložená ani jedna ponuka,
 • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 1. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: do 31.07.2020.
 2. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného predmetu zákazky (ďalej len ZoD).
 3. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
 4. Verejný obstarávateľ môže požadovať, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny doklad uskutočňovať požadované práce v origináli alebo overenej kópií.
 5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.
 6. Povinnosť podľa bodu E. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. Subdodávateľ ku podpisu zmluvy a nový subdodávateľ ku zmene subdodávateľa predloží aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, v origináli alebo overenej kópií.
 7. V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.
 8. V prípade, ak nastane prípad že úspešný uchádzač tieto povinnosti podľa bodu F., G. alebo H., nemá, dotknuté ustanovenia nebudú súčasťou zmluvy.
 9. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky v súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní aplikuje sociálny aspekt. V prípade, ak úspešný uchádzač bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre úspešného uchádzača, aby v takomto prípade zamestnal na realizáciu tejto zákazky minimálne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC), spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
  1. patria k marginalizovanej rómskej komunite a
  2. sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 ods.1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. “ Splnenie predpokladov uchádzačov o zamestnanie podľa tohto bodu preukáže zhotoviteľ čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných.
 10. Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať predmet zákazky tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa, resp. na skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah.
 11. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny. Túto skutočnosť úspešný uchádzač preukáže predložením kópie dokladu, ktorý potvrdzuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny.
 12. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

Mesto Vranov nad Topľou,
Dr. C. Daxnera 87/1,
093 16 Vranov nad Topľou,
Telefón:+421 57 44 22 551–3, odd. výstavby, dopravy u územného rozvoja, Mobil: +421 905 360 685, e–mail: obstaravanie@vranov.sk .

Vo Vranove nad Topľou, 9.4.2020

Ing. Ján Ragan

primátor mestaVyhodnotenie prieskumu (PDF; 25,0 kB)

« späť

aktualizácia: 12.05.2020 | počet zobrazení: 1 244
Počet návštev od 21.02.2008: 4474387
Počet návštev dnes: 559