Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Oprava chodníkov a komunikácií na území mesta

« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2020 » Oprava chodníkov a komunikácií na území mesta

VÝZVA

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom

Oprava chodníkov a komunikácií na území mesta

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

 • Názov organizácie: Mesto Vranov nad Topľou
 • Adresa organizácie: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • IČO: 00332933
 • Krajina: Slovenská republika
 • Internetová adresa organizácie: www.vranov.sk
 • Kontaktné miesto: Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
 • Kontaktná osoba: Ing. Imrich Kónya
 • Telefón: 057/4422 551–3, 0918 934 925, 0905 36 06 85
 • E-mail: obstaravanie@vranov.sk

Stránkové hodiny v verejného obstarávateľa v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Verejný obstarávateľ podľa §7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z.z.

2. Typ zmluvy:

 • Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
 • Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský kraj, Okres Vranov nad Topľou, k.ú. Vranov nad Topľou a k.ú. Čemerné.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

 • Zatriedenie zákazky podľa CPV:
  • 45233251–3 Práce na obnove povrchu
  • 45233223–8 Obnova povrchu vozoviek
  • 45233160–8 Cestičky a iné spevnené povrchy
  • 45233161–5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
  • 45233253–7 Práce vrchnej stavby chodníkov
  • 45233220–7 Práce vrchnej stavby ciest
 • Názov zákazky: Oprava chodníkov a komunikácií na území mesta

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je oprava povrchov chodníkov a komunikácií na území mesta. Z technického hľadiska ide o realizáciu novej konštrukcie vrchného krytu z asfaltových zmesí, zatrávňovacej dlažby alebo betónovej dlažby s výškovým a smerovým napojením na existujúce komunikácie s výškovým upravením poklopov a vpustí na týchto stavebných objektoch:

1. Oprava spevnenej plochy na Ul. Mlynskej pri BD 1484
2. Rozšírenie existujúcej komunikácie na Dubníku
3. Oprava spevnených plôch medzi BD 1512–1516 na Dubníku
4. Oprava komunikácie na Sídl. I. za BD 985
5. Oprava chodníka na Sídl. 1. mája od Materskej školy po Ul. Hviezdoslavovu
6. Oprava komunikácie pri BD 973 na Sídl. I. – vstup do sídliska
7. Oprava prístupového chodníka s opravou schodov pred BD „I“ na Sídl. 1. Mája
8. Oprava komunikácie a parkoviska za BD 1063 na Sídl. Juh
9. Oprava chodníka na Sídl. Juh medzi BD 1057–1059
10. Oprava parkoviska pred BD 824 na Sídl. Lúčna
11. Oprava chodníka na Ul. Domašanská – od hl. križovatky po Ul. Podhrunkovskú
12. Oprava komunikácia na Ul. Jarná od križovatky po RD č. 389
13. Oprava komunikácie na Ul. Opálová
14. Oprava komunikácie na Ul. Slánska
15. Oprava komunikácie na Ul. Veterná

Celková opravovaná plocha: 10 633,70 m2
- výmera asfaltovej plochy: 10 246,70 m2
- výmera zatrávňovacími panelmi/dlažba 387,00 m2

  Názov objektu výmera asfaltovej plochy výmera plochy zatrávňovacími panelmi/dlažby
1 Oprava spevnenej plochy na Ul. Mlynskej pri BD 1484 0,00 210,00
2 Rozšírenie existujúcej komunikácie na Dubníku 510,00 0,00
3 Oprava spevnených plôch medzi BD 1512–1516 na Dubníku 1 260,00 0,00
4 Oprava komunikácie na Sídl. I. za BD 985 994,00 0,00
5 Oprava chodníka na Sídl. 1. mája od Materskej školy po Ul. Hviezdoslavovu 190,00 0,00
6 Oprava komunikácie pri BD 973 na Sídl. I. – vstup do sídliska 168,00 0,00
7 Oprava prístupového chodníka s opravou schodov pred BD „I“ na Sídl. 1. Mája 59,20 66,50
8 Oprava komunikácie a parkoviska za BD 1063 na Sídl. Juh 960,00 0,00
9 Oprava chodníka na sídl. Juh medzi BD 1057–1059 190,00 0,00
10 Oprava parkoviska pred BD 824 na Sídl. Lúčna 0,00 110,50
11 Oprava chodníka na Ul. Domašanská – od hl. križovatky po Ul. Podhrunkovskú 210,00 0,00
12 Oprava komunikácia na Ul. Jarná- od križovatky po RD č. 389 902,00 0,00
13 Oprava komunikácie na Ul. Opálová 995,50 0,00
14 Oprava komunikácie na Ul. Slánska 1 823,50 0,00
15 Oprava komunikácie na Ul. Veterná 1 984,50 0,00

Na niektorých objektoch je potrebné pripraviť aj podklady pod kryty komunikácií a chodníkov, vybúrať obrubníky, osadiť nové obrubníky.

Opravy komunikácií a plôch

 • Čiastočné odstránenie asfaltového, betónového krytu, očistenie povrchu krytu. Odvoz a ekologická likvidácia stavebného odpadu.
 • Vyrovnanie povrchových lokálnych deformácií (výtlky, trhliny, rozpadnutý podklad).
 • Odstránenie pôvodných poškodených obrubníkov, osadenie nových obrubníkov vrátane vyspravenia miesta medzi obrubníkom a vozovkou. Priestor ktorý je potrebné vykopať na zabetónovanie obrubníka, sa uloží nová skladba s podkladnými vrstvami a zhutní sa. Oprava zahŕňa rezanie asfaltového, betónového krytu, presun hmôt, terénne úpravy.
 • Výšková úprava vpustov, šupátok, poklopov a šácht, vrátane výmeny poškodených mreží.
 • Ak sa na komunikácií nachádzajú doteraz prekryté dažďové vpusty, je nutné ich obnoviť prípadne podľa potreby osadiť nové.
 • Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5–0,7 kg/m2.
 • Pokládka nových živičných vrstiev pre komunikácie z asfaltového betónu AC 11 hr. 60 mm + z asfaltového betónu AC 11 hr. od 20 do 40mm.
 • Úprava škár asfaltovou zálievkou.

Opravy chodníkov

 • Čiastočné odstránenie asfaltového, betónového krytu. Odvoz a ekologická likvidácia stavebného odpadu.
 • Vyrovnanie povrchových lokálnych deformácií (výtlky, trhliny).
 • Doplnenie/výmena chýbajúcich obrubníkov, vrátane vyspravenia miesta medzi obrubníkom a chodníkom ktoré je potrebné vykopať na zabetónovanie obrubníka, sa uloží nová skladba s podkladnými vrstvami a zhutní sa.
 • Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5–0,7 kg/m2
 • Pokládka novej živičnej vrstvy z asfaltového betónu AC 11 hr. 40 mm + vyrovnávacia vrstva z asfaltového betónu AC 11 hr. od 20 do 40mm/, príp.betónovej dlažby.
 • Úprava škár asfaltovou zálievkou.
 • Ak sa na komunikácií nachádzajú doteraz prekryté dažďové vpusty, je nutné ich obnoviť prípadne podľa potreby osadiť nové.

Bližší rozsah zákazky je v prílohe – zjednodušená PD a výkaz – výmer.

Projektová dokumentácia a výkaz – výmer sú dostupné na adrese: http://www.vranov.sk/…ia/Rok-2020/ na konci zverejnenej výzvy v časti prílohy.

 • V záujmovom území stavby sú trasované inžinierske siete, náklady spojené s vytýčením/o­verením inžinierskych sietí zahrnúť do ceny diela.
 • V prípade nutnosti čiastočnej uzávierky cesty počas realizácie prác, zabezpečí zhotoviteľ stavby v rámci svojich režijných nákladov vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, vybavenie všetkých dokladov potrebných na zriadenie čiastočnej uzávierky ciest, dodanie a osadenie dopravného značenia v súlade s projektom DDZ a presmerovanie verejnej premávky. O určenie dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty požiada zhotoviteľ po predchádzajúcom odsúhlasení dočasného dopravného značenia príslušným dopravným inšpektorátom príslušný cestný správny orgán. Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia – spracovať v zmysle TP 069 „Vzorové schémy pre pracovné miesta“ schválený MDPaT SR s účinnosťou od 11/2013, v zmysle zák. NR SR 08/2009 „Zákona o premávke na pozemných komunikáciách“, v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia a novelizácie a inými platnými STN, EN, ON a TP a podľa miestnych podmienok. Náklady má zhotoviteľ zahrnuté do ceny za dielo.

Súčasťou zákazky je odvoz a likvidácia odpadov spojených s realizáciu zákazky v zmysle platného zákona o odpadoch.

Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.


Predpokladaná hodnota zákazky: 166600 € bez DPH

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Do 2 mesiacov od odovzdania staveniska

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

 1. dňa 28.07.2020 do 10.00 hod.
 2. doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou) a osobne na tej istej adrese (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, podateľňa) alebo elektronicky na emailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (obstaravanie@vranov.sk).

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje
– adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
– adresu uchádzača, [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
– označenie heslom: „Vranov n. T. – Oprava chodníkov a komunikácií na území mesta – NEOTVÁRAŤ“
 1. ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
 2. Otváranie ponúk: dňa 28.07.2020, o 11:00 hod., miestnosť: zasadačka na I. poschodí na MsÚ, Dr. C. Daxnera 87/1 093 16 Vranov nad Topľou. Otváranie ponúk je verejné.
 3. prílohou č. 2 tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh zmluvy predloží ako súčasť svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov).
 4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
  • Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
  • Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny podľa bodu 11 tejto výzvy)
  • Doklady podľa bodu 8 Podmienky účasti tejto výzvy.
  • Návrh zmluvy vrátane príloh:
   • č. 1 – Súhrnný položkový rozpočet – predkladá sa do ponuky
   • č. 2 – Harmonogram plnenia – predkladá sa do ponuky
   • č. 4 – Zoznam subdodávateľov s uvedením prác – (ak sa uplatňuje – predkladá sa do ponuky)
   • č. 5 – Zoznam ekvivalentných položiek (ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty)

8. Podmienky účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.

Uchádzač preukazuje dané podmienky týmito dokladmi:

 1. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce. – odporúčanie predloženia
 2. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. – odporúčanie predloženia
 3. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je v konflikte záujmov podľa §23 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.

Poznámka:

 1. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov doklady podľa bodu 1. a 2. nepredkladá, v ponuke uvedie iba svoje IČO.
 2. Ak uchádzač podniká na základe zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR doklady podľa bodu 1. nepredkladá, verejný obstarávateľ ich overí cez portál OverSi.gov.sk, v ponuke uvedie iba svoje IČO.

9. Podmienky financovania:

Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Faktúry – daňové doklady je možné vystaviť mesačne. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH

Spôsob vyhodnocovania ponúk: Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa zostaví vzostupné poradie uchádzačov a vyhodnotí sa u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti.

(Tento spôsob vyhodnocovania možno v prípade vylúčenia uchádzača postupne aplikovať na všetkých uchádzačov vzostupne podľa poradia).

11. Spôsob stanovenia ceny:

 1. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
 2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
 3. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
 4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

  D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

  D.2. sadzba DPH a výška DPH,

  D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.

 5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
 6. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce.
 7. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
 8. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.
 9. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.
 10. Návrh ceny musí byť v členení:
  • Cena bez DPH
  • Základ DPH
  • Sadzba DPH
  • DPH
  • Celková cena vrátane DPH.
 11. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača.
 12. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:
  • zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  • nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
 13. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.
 14. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou ako napr. aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek (výkazu výmer) predloží uchádzač písomnou formou.

Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

 • nebude predložená ani jedna ponuka,
 • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 1. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: do 31.08.2020.
 2. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného predmetu zákazky (ďalej len ZoD).
 3. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
 4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny doklad uskutočňovať požadované práce v origináli alebo overenej kópií.
 5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.
 6. Povinnosť podľa bodu E. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. Subdodávateľ ku podpisu zmluvy a nový subdodávateľ ku zmene subdodávateľa predloží aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, v origináli alebo overenej kópií.
 7. V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.
 8. V prípade, ak nastane prípad že úspešný uchádzač tieto povinnosti podľa bodu F., G. alebo H., nemá, dotknuté ustanovenia nebudú súčasťou zmluvy.
 9. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky v súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní aplikuje sociálny aspekt. V prípade, ak úspešný uchádzač bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre úspešného uchádzača, aby v takomto prípade zamestnal na realizáciu tejto zákazky minimálne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC), spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
  1. patria k marginalizovanej rómskej komunite a
  2. sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 ods.1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. “ Splnenie predpokladov uchádzačov o zamestnanie podľa tohto bodu preukáže zhotoviteľ čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných.
 10. Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať predmet zákazky tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa, resp. na skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah.
 11. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal najneskôr ku dňu podpisu zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny. Túto skutočnosť úspešný uchádzač preukáže predložením kópie dokladu, ktorý potvrdzuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny.
 12. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

Mesto Vranov nad Topľou,
Dr. C. Daxnera 87/1,
093 16 Vranov nad Topľou,
odd. výstavby, dopravy a územného rozvoja., Telefón:+421 57 44 22 551–3, Mobil: ++421 905 360 685, e–mail: obstaravanie@vranov.sk.

Vranov nad Topľou, dňa 17.7.2020

Ing. Ján Ragan

primátor mestaVyhodnotenie prieskumu (PDF; 23,7 kB)

« späť

aktualizácia: 07.08.2020 | počet zobrazení: 556
Počet návštev od 21.02.2008: 4018228
Počet návštev dnes: 136

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie