Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

NKP Kostol, Ref. Cirkvi, Štefánikova 210, Vranov n/T – obnova kostola I. etapa – obnova krovu a strechy

« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2020 » NKP Kostol, Ref. Cirkvi, Štefánikova 210, Vranov n/T – obnova kostola I. etapa – obnova krovu a strechy

VÝZVA

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom

NKP Kostol, Ref. Cirkvi, Štefánikova 210, Vranov n/T – obnova kostola I. etapa – obnova krovu a strechy

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

 • Názov verejného obstarávateľa: Ref Kos – Spolok priateľov Reformovanej cirkvi vo Vranove n. T.
 • Sídlo verejného obstarávateľa: Okulka 8/3, 09301 Vranov nad Topľou
 • Zastúpený: Mgr. Peter Bodor, predseda
 • IČO: 45784426
 • Telefón: +421 908 376 090
 • E-mail: p.bodor@zoznam.sk

(ďalej „verejný obstarávateľ“)

Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Obstarávateľ podľa § 8, ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.

 • Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária
 • Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš
 • Mobil: +421 905127229
 • Telefón: +421 574431022
 • E-mail: halgas@stonline.sk; halgasvo@gmail.com

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš

Mobil: 0905 127 229

2. Typ zmluvy:

 • Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
 • Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou,

Štefánikova ulica 210, k. ú. Vranov nad Topľou, parc. č. 1929, 1930/2

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

 • Zatriedenie zákazky podľa CPV:
  • 45212361–4 Stavebné práce na kostoloch
  • 45422000–1 Tesárske montážne práce
  • 45261900–3 Opravy a údržba striech
  • 45261210–9 Pokrývačské práce
  • 45261300–7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov
  • 45111300–1 Demontážne práce
  • 45310000–3 Elektroinštalačné práce
 • Názov zákazky: NKP Kostol, Ref. Cirkvi, Štefánikova 210, Vranov n/T – obnova kostola I. etapa – obnova krovu a strechy

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú nevyhnutné stavebné úpravy na existujúcej budove národnej kultúrnej pamiatky („NKP“) – Kostol (Reformovanej cirkvi vo Vranove nad Topľou) na Štefánikovej ulici č.210 vo Vranove nad Topľou a to:

 • Výmena strešnej krytiny lode kostola s potrebným podbitím.

Poškodenú, nefunkčnú strešnú krytinu lode kostola z AZC šablón je prípustné v plnom rozsahu odstrániť a nahradiť novou kusovou krytinou, prednostne vláknocementovou šablónovou krytinou v šedej farbe. Taktiež sa musia vymeniť latovania pod krytinou v súlade s montážnym návodom výrobcu.

 • Výmena strešnej krytiny veže s potrebným podbitím.

Prehrdzavenú plechovú krytinu veže je prípustné nahradiť novou plechovou krytinou z medeného plechu strihaného do pásov. Prípustné je aj použitie pozinkovaného plechu. Použitie plechov z plastovou povrchovou úpravou je neprípustné. Taktiež pri odkrytí je potrebné vymeniť drevený zaklop pod krytinou.

 • Zachovanie krovu s výmenou potrebných častí viď. Statické riešenie

Krov nad loďou a krov veže zachovať, prípustné je vymeniť len poškodené, prehnité prvky a nahradiť ich identickými kópiami. Pri realizácii sa bude vychádzať zo statického návrhu kde primárne bude aj posudzovanie jednotlivých prvkov krovu počas realizácie za účasti Krajského pamiatkového úradu Prešov.

 • Výmena doskového podbitia strešných okapov

Prípustná je výmena prehnitého doskového podbitia strešných odkvapov lode a veže za prvky rovnakých rozmerov. Počas realizácie sa jednotlivé časti podbitia posúdia s možnosťou ich opätovného využitia.

Druh a množstvo prác sú presné popísané v projektovej dokumentácií (príloha č. 3 tejto Výzvy) a vo výkaze výmer (prílohu č. 1 tejto Výzvy).

Predmetom zadávania zákazky sú iba práce uvedené vo výkaze výmer (prílohu č. 1 tejto Výzvy).

Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.


Predpokladaná hodnota zákazky: 25883,59 € bez DPH

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

do 75 dní odo dňa začatia

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

 1. dňa 14.09.2020 do 14.00 hod.

doručenie poštou na adrese poverenej osoby uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou) a osobne na tej istej adrese ((Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou, podateľňa) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (halgasvo@gmail.com).

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje
– adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
– adresu uchádzača, [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
– označenie heslom: „KOSTOL – NEOTVÁRAŤ“
 1. ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.

c)cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnené údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

Do cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh zmluvy!

 1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
  • Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
  • Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny podľa bodu 11 tejto výzvy)

8. Podmienky účasti:

Nepožaduje sa

9. Podmienky financovania:

Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúr Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie to štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej repobliky na rok 2020 číslo: MK-5699/2019–423 (ďalej len poskytovateľ). Faktúru – daňový doklad je možné vystaviť mesačne. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH

11. Spôsob stanovenia ceny:

 1. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
 2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
 3. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
 4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

  D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

  D.2. sadzba DPH a výška DPH,

  D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.

 5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
 6. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce.
 7. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
 8. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.
 9. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.
 10. Návrh ceny musí byť v členení:
  • Cena bez DPH
  • Základ DPH
  • Sadzba DPH
  • DPH
  • Celková cena vrátane DPH.
 11. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača.
 12. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:
  • zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  • nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
  • cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov
 13. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.
 14. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou ako napr. aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, poistenie diela, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek (výkazu výmer) predloží uchádzač písomnou formou.

Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

 • nebude predložená ani jedna ponuka,
 • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.
 • ak administratívna kontrola zadávania zákazky uskutočnená Poskytovateľom NFP

nebude s kladným výsledkom

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 1. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: do 30.09.2020.
 2. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného predmetu zákazky (ďalej len ZoD).
 3. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
 4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audi­tu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácia a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
 5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal najneskôr ku dňu prevzatia staveniska uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas plnenia zmluvy.
 7. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny doklad uskutočňovať požadované práce v origináli alebo overenej kópií.
 8. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

Ref Kos – Spolok priateľov Reformovanej cirkvi vo Vranove n. T.,
Okulka 8/3, 09301 Vranov nad Topľou,
Achác Bodor,
Mobil: +421 915853609

Vranov nad Topľou, dňa 7.9.2020

Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanieZmluva (PDF; 370,1 kB)

« späť

aktualizácia: 14.01.2021 | počet zobrazení: 493
Počet návštev od 21.02.2008: 4019575
Počet návštev dnes: 660

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie