Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 1234

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na nájom nebytového priestoru o výmere 21,50 m2 na ul. Duklianskych hrdinov 1234, 093 01 Vranov nad Topľou

s týmito podmienkami:

Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

 1. Predmetom návrhu zmluvy bude nájom nebytového priestoru o výmere nájom nebytového priestoru o výmere 21,50 m2 na ul. Duklianskych hrdinov 1234, 093 01 Vranov nad Topľou.
 2. Účel nájmu – na obchodné priestory, priestory prevádzkovania služieb, výrobné a skladovacie priestory, reštauračné a pohostinské priestory, kancelárske priestory, priestory bánk, poisťovníctva, finančné služby, okrem priestorov herní a erotických služieb
 3. Výška nájomného podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013, t.j.
 • minimálne 50,00 €/m2/rok (minimálne 1075,00 € ročne) na obchodné priestory, priestory prevádzkovania služieb, výrobné a skladovacie priestory,
 • minimálne 50,00 €/m2/rok (minimálne 1075,00 € ročne) na reštauračné a pohostinské priestory,
 • minimálne 58,00 € /m2/rok (minimálne 1247,00 € ročne) na kancelárske priestory,
 • minimálne 90,00 €/m2/rok na (minimálne 1935,00 € ročne) na priestory bánk, poisťovníctva, finančné služby

Uvedená minimálna cena za nájom nebytových priestorov je bez služieb. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie, voda a pod.) sú podľa spotreby účtované osobitne, hradí ich nájomca.

4. Záujemca nemá žiadne záväzky voči prenajímateľovi.

5. Zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú. V prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú si mesto vyhradzuje schválenie osobitných podmienok.

Ostatné súťažné podmienky:

 1. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, alebo doručiť osobne do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, v termíne do 22.5.2017 (pondelok) do 11.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – nájom Duklianskych hrdinov 1234 – neotvárať“
 2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh zmluvy doručený v štyroch vyhotoveniach. V návrhu zmluvy musí byť uvedené: meno/názov a adresa uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), nebytový priestor (uviesť o aký nebytový priestor má uchádzač záujem), účel nájmu, ponúknutá cena , návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný. Návrh zmluvy musí byť v súlade s platnou právnou úpravou.
 3. Prílohou návrhu zmluvy u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov bude výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace; u ostatných SZČO – oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle platných právnych predpisov; neziskové združenie – stanovy a registrácia.
 4. Prílohou návrhu zmluvy bude čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči mestu Vranov nad Topľou, ani právnickým osobám zriadeným mestom (dane, poplatky, nájomné a pod.)
 5. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je výška nájomného. Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.
 6. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž predĺžiť, súťaž zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. Prijatie najvýhodnejšieho návrhu podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vranove n.T.
 10. V prípade záujmu o obhliadku nebytového priestoru je potrebné si túto dohodnúť na oddelení mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, II.posch., resp.telefonicky na tel.č.: 0905 981 357, 0903 641 237 alebo e-mailom: marian.onderko@vranov.sk

Kontaktná osoba: Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku MsÚ Vranov n.T.

Vo Vranove nad Topľou dňa 2.5.2017

Ing. Ján Ragan, primátor mesta

Dokumenty:

« späť

aktualizácia: 04.05.2017 | počet zobrazení: 688

Počet návštev od 21.02.2008: 3140329
Počet návštev dnes: 489
fb