Oznámenia majetkových pomerov verejného funkcionára

« späť
Samospráva » Mestské zastupiteľstvo (MsZ) » Oznámenia majetkových pomerov verejného funkcionára

Organizačné usmernenie:

Usmernenie sa vzťahuje na verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. a) až n), p), r), u) až zp) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

 1. V políčkach letopočtu pod názvom oznámenia verejný funkcionár vypisuje predchádzajúci kalendárny rok, nie rok, v ktorom oznámenie podáva. Interné poradové číslo verejného funkcionára (pre potreby evidencie komisie na ochranu verejného záujmu) (ďalej len komisia) vyplní tajomník komisie . O aký typ oznámenia ide („Pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie“ alebo „K 30. aprílu“), vyznačí verejný funkcionár krížikom v príslušnej časti.
 2. Verejný funkcionár, ktorý vykonáva viac verejných funkcií patriacich do osobnej pôsobnosti komisie, podáva oznámenie len raz s tým, že na príslušných stranách vyplní všetky verejné funkcie, ktoré vykonáva v osobnej pôsobnosti komisie podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona.
 3. V časti C bod 6 oznámenia
  • v prípade, že verejný funkcionár podáva oznámenie pri ujatí sa verejnej funkcie, resp. za verejného funkcionára sa považuje dňom účinnosti ústavného zákona (1. január 2020), v písm. a) a b) uvedie „0“, keďže oznámenie podáva za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom verejnú funkciu ešte nevykonával a ani nemal príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára, resp. potom, čo začal byť považovaný za verejného funkcionára,
  • v písm. a) verejný funkcionár uvedie príjem z výkonu verejnej funkcie; v prípade, že vykonáva viac verejných funkcií v pôsobnosti výboru, uvedie súčet takýchto príjmov (hrubý príjem podliehajúci režimu dani z príjmov),
  • v písm. b) verejný funkcionár uvedie príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára; v prípade, že ich vykonáva viac, uvedie súčet takýchto príjmov (hrubý príjem podliehajúci režimu dani z príjmov).
 4. Prílohou oznámenia je výlučne kópia dokladov uvedených v čl. 7 ods. 2 ústavného zákona. Iné prílohy (napr. kópiu listu vlastníctva, rozhodnutia iných orgánov a pod.) verejný funkcionár k oznámeniu neprikladá. K oznámeniu, ktoré verejný funkcionár podáva pri ujatí sa verejnej funkcie, a k oznámeniu po skončení výkonu verejnej funkcie verejný funkcionár neprikladá žiadne prílohy.
 5. Verejný funkcionár je povinný vyplniť všetky údaje, ktoré oznámenie vyžaduje (napr. pri vlastníctve nehnuteľností všetky čísla listov vlastníctva, podielov a pod.), v opačnom prípade sa vystavuje riziku, že komisia bude považovať podané oznámenie za neúplné.
 6. V prípade manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré s verejným funkcionárom žijú v domácnosti, verejný funkcionár uvedie údaje podľa čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona aj vtedy, ak by príslušné údaje v oznámení týkajúce sa majetkových pomerov zostali nevyplnené (manžel/manželka a neplnoleté deti nevlastnia žiadny majetok). Na tento účel je potrebné použiť samostatnú stranu a začiarknutím v príslušnom políčku („manžel/manželka“ a „neplnoleté dieťa“) uviesť majetkové pomery rovnako, ako ich verejný funkcionár uviedol za seba.
 7. Strany č. 10 a č. 11 sú neoddeliteľné. Verejný funkcionár vyplní obidve strany tak, že v záhlaví uvedie, za ktorú fyzickú osobu uvádza majetkové pomery. V opačnom prípade sa verejný funkcionár vystavuje riziku, že komisia bude považovať oznámenie za neúplné. Na záver verejný funkcionár strany očísluje (v prípade ručného vypĺňania) a tlačivo podpíše.
 8. Prílohy č. 1 a č. 2 ústavného zákona Z. z. sú vzorom, ako majú oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 v spojení s čl. 7 ods. 6 a podľa čl. 8 ods. 5 v spojení s čl. 8 ods. 6 vyzerať v listinnej podobe. Z uvedeného dôvodu nemusí byť vizuál elektronických formulárov oznámení graficky totožný s ich listinnou podobou. Obsahová stránka oznámení však musí byť zachovaná a nie je možné ju ľubovoľne meniť (napr. rozsah, názvy polí a pod.).
 9. Pri vypĺňaní oznámenia po skončení výkonu verejnej funkcie verejný funkcionár vyplní všetky požadované údaje. V prípade, že sa na neho v časti C bod 1 tohto oznámenia nevzťahuje niektoré z písmen a) až e), iba začiarkne v políčku „nie“.
 10. Ak je verejný funkcionár zvolený alebo vymenovaný do inej verejnej funkcie alebo je opätovne zvolený alebo vymenovaný do tej istej verejnej funkcie a v danom kalendárnom roku podal výboru oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, nie je povinný ho podať opätovne (čl. 7 ods. 3 ústavného zákona).

Tlačivo po vyplnení údajov je potrebné vytlačiť stlačením tlačidla „Vytlačiť všetko“ na prvej strane daného tlačiva a podpísané doručiť na MsÚ vedúcej oddelenia org. a soc. služieb a zároveň elektronickú verziu uložiť a zaslať emailom na gabriela.hodorova@vranov.sk .

Tlačivá je potrebné vypĺňať v aplikácii Adobe Acrobat Reader DC. V opačnom prípade nie je možné formulár korektne vyplniť.

« späť

aktualizácia: 28.01.2020 | počet zobrazení: 3 468

Súvisiace články:
Články 1 - 5 / 5

2023

aktualizácia: 22.05.2023 | počet zobrazení: 39

2022

aktualizácia: 22.03.2023 | počet zobrazení: 563

2021

Oznámenia majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2020…

aktualizácia: 30.11.2021 | počet zobrazení: 720

2020

Oznámenia majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2019…

aktualizácia: 30.12.2020 | počet zobrazení: 1 174

Odmeny poslancov MsZ

Odmeny poslancov MsZ vo Vranove nad Topľou…

aktualizácia: 03.12.2020 | počet zobrazení: 443

Články 1 - 5 / 5

Počet návštev od 21.02.2008: 4477293
Počet návštev dnes: 516