Dotácie z rozpočtu mesta

« späť
Samospráva » Hospodárenie » Dotácie z rozpočtu mesta

Mesto Vranov nad Topľou môže poskytnúť dotácie právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom je mesto a iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Vranov n. T. a iným právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosť na území mesta, resp. poskytujú služby pre občanov mesta.

Oblasti použitia dotácií

Použitie dotácií je viazané v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 a 4 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení na tieto oblasti:
 1. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta,
 2. na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
 3. na reprezentáciu mesta,
 4. vopred určené okruhy potrieb.
Pod všeobecne prospešným alebo verejnoprospešným účelom, vopred určenými okruhmi potrieb v podmienkach mesta rozumieme najmä:
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna činnosť,
 • poskytovanie zdravotníckych služieb,
 • rozvoj školstva, vedy a vzdelávania,
 • zabezpečenie kultúrnych a umeleckých aktivít so zameraním na miestnu a mimo okresnú úroveň.
 • zabezpečenie telovýchovných a športových aktivít so zameraním najmä na mládež a s prihliadnutím na jednotlivé mestské časti,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • zabezpečenie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Kto a za akých podmienok môže požiadať o dotáciu?

Podmienky poskytovania dotácií, okruh subjektov a postup pri poskytovaní dotácií stanovuje a upravuje VZN č. 172/2019 (PDF; 128,9 kB) – Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 14.11.2019 | počet zobrazení: 38 931

Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 11

2021

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021…(štvrťročne aktualizované)

aktualizácia: 12.08.2021 | počet zobrazení: 47

2020

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2020

aktualizácia: 12.08.2021 | počet zobrazení: 338

2019

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2019…

aktualizácia: 31.01.2020 | počet zobrazení: 827

2018

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2018…

aktualizácia: 26.02.2019 | počet zobrazení: 1 071

2017

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2017…

aktualizácia: 04.05.2018 | počet zobrazení: 955

2016

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2016…

aktualizácia: 19.07.2017 | počet zobrazení: 1 015

2015

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2015…

aktualizácia: 14.03.2016 | počet zobrazení: 1 539

2014

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2014…

aktualizácia: 23.06.2015 | počet zobrazení: 2 071

2013

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2013…

aktualizácia: 21.02.2014 | počet zobrazení: 4 256

2012

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2012…

aktualizácia: 28.02.2013 | počet zobrazení: 3 596

Články 1 - 10 / 11

Počet návštev od 21.02.2008: 3783450
Počet návštev dnes: 771