Letné kúpalisko

Ulica B. Němcovej 2682, Email: realvt1@gmail.com

Návštevníci kúpaliska majú k dispozícii

 • 50 metrový rekreačný bazén s hĺbkou vody 110 cm až 140 cm
 • detský bazén s hĺbkou vody 40 cm
 • druhý detský bazén s hĺbkou vody 15 cm

Voda v bazénoch je vyhrievaná (teplota vody 26 – 29 stupňov)

Prevádzková doba

Predpokladané otvorenie od 15.7.2023 každý deň v čase od 9:00 do 19:00 do 31.8.2023 za priaznivého počasia. (V prípade nepriaznivého počasia budeme verejnosť informovať prostredníctvom sociálnych sietí.)

Vstupné

Celodenná vstupenka

Dospelý (rezident*) 9€
Dospelý 12€
Dieťa 3r-18r (rezident*) 4,50€
Dieťa 3r-18r 7€
Dieťa do 3 rokov zdarma
Rodinný vstup 2 dospelý + 1 dieťa (rezident*) 15€
Rodinný vstup 2 dospelý + 1 dieťa 20€
Rodinný vstup 2 dospelý + 2 deti (rezident*) 22€
Rodinný vstup 2 dospelý + 2 deti 30€

* Rezidentom sa rozumie obyvateľ, ktorý ma trvalý pobyt v meste Vranov nad Topľou

ak nám technický stav kúpaliska umožní, radi by sme vstup riešili systémom klubových kariet

Príslušenstvo kúpaliska

 • prezliekárne, sociálne zariadenia, sprchy s teplou vodou (v cene vstupného)
 • ihriská – detské ihrisko, plážové pieskové ihriská na volejbal, nohejbal. futbal a hádzanú (v cene vstupného)

Návštevníci kúpaliska sa môžu občerstviť v bufetoch a stánkoch s občerstvením.

Zásady správania sa návštevníkov kúpaliska

 1. Vstup na kúpalisko je dovolený len na platnú dennú vstupenku, ktorú vydáva pokladnica kúpaliska.
 2. Predaj vstupeniek sa začína otvorením kúpaliska a končí 30 minút pred jeho zatvorením. Denná vstupenka platí len v deň predaja a v čase prevádzky. Zakúpením vstupenky každý návštevník vyjadruje súhlas s ustanovenými podmienkami.
 3. Pri naplnení kapacity kúpaliska správca kúpaliska vydá pokyn na uzavretie vstupu kúpaliska a na prerušenie predaja vstupeniek.
 4. Návštevníci sú povinní mať na ruke identifikačné náramky počas celého pobytu na kúpalisku.
 5. Návštevník, ktorý si uplatňuje zľavu na vstupné, je povinný preukázať sa náležitým dokladom.
 6. Otváracia doba sa stanovuje podľa poveternostných a technických podmienok zariadenia letného kúpaliska. Otváracie hodiny sú viditeľne vyznačené na vstupe do areálu a zverejnené na stránke Aquaboom Letné kúpalisko Vranov.
 7. Deťom mladším ako 15 rokov je prístup na kúpalisko povolený len v sprievode osôb starších ako 18 rokov.
 8. Návštevník je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov kúpaliska, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie tohto poriadku, ako aj dbať o čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch kúpaliska.
 9. Návštevník, ktorý poruší ustanovenia tohto poriadku alebo nerešpektuje pokyny zamestnancov kúpaliska, bude z kúpaliska vykázaný bez nároku na vrátenie vstupného.
 10. Vyzliekať / obliekať sa je dovolené len v na to vyhradených priestoroch (kabínky, šatne). Návštevníci sú povinní dbať o svoje veci a zabezpečiť ich proti prípadnému odcudzeniu / poškodeniu.
 11. Vstup návštevníkov s ochoreniami, ktoré by mohli priamo ohroziť ich zdravie (srdcovo- cievne ochorenia, epilepsia, …) je len na vlastné nebezpečenstvo.
 12. Návštevník je povinný mať slušný, čistý a prípustný športový kúpací odev a svojim chovaním musí dbať na zásady mravnosti a slušnosti. Kúpanie v spodnom a nevhodnom odeve (bermudy a pod.) je zakázané. Vstup do bazéna je povolený len na boso a po dôkladnom osprchovaní a prechode cez brodítko.
 13. Deti do 6 rokov majú vstup do bazéna povolený len s detskou kúpacou plienkou. Deti mladšie ako 6 rokov vstupujú do detských bazénov na vlastnú zodpovednosť.
 14. Deťom do 15 rokov- neplavcom,je vstup do bazénu povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov- plavcom. Bez uvedeného sprievodu je vstup do bazéna zakázaný.
 15. Návštevníci sú povinní vo vlastnom záujme pohybovať sa opatrne na mokrých podlahách a vyvarovať sa úrazu. Osoby staršie/ postihnuté telesným poškodením musia dbať na zvýšenú opatrnosť.
 16. Dozerajúci zamestnanci kúpaliska sú povinní poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch, prípadne zavolať Rýchlu zdravotnú službu.
 17. Návštevníci musia dodržiavať čas stanovený na kúpanie, sú povinní opustiť bazény 15 minút pred koncom otváracích hodín kúpaliska. Zostávať na kúpalisku po skončení otváracích hodín je zakázané!
 18. Pre návštevníkov kúpaliska budú počas letnej sezóny k dispozícii sociálne zariadenia, sprchy a zariadenia s občerstvením.

Na kúpalisku je zakázané

 1. Neprístojné chovanie, ktoré ohrozuje osobnú bezpečnosť, ani bezpečnosť ostatných návštevníkov, správať sa hlučne, rušiť poriadok alebo pokoj ostatných návštevníkov.
 2. Volať o pomoc bez vážnej príčiny alebo zneužívať rozhlasové zariadenie.
 3. Vstupovať do areálu kúpaliska osobám postihnutým horúčkou, kašľom ,zápalom očných spojiviek, nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, kožnými parazitmi alebo vyrážkami, bacilonosičom črevných chorôb, členom rodín, ktorým bola nariadená karanténa, osobám zahmyzeným a pod vplyvom návykových látok.
 4. Vstup starších detí a dospelých do detského bazéna a vstup neplavcov a detí mladších ako 15 rokov do rekreačného bazéna bez dozoru osoby staršej ako 18 rokov- plavca.
 5. Fajčiť v priestoroch okolo bazénov.
 6. Močiť do vody, pľuvať a smrkať do vody, vyplachovať si ústa a uši vo vode.
 7. Čistiť alebo prať odev, prípadne umývať sa mydlom v bazénoch.
 8. Akýmkoľvek spôsobom znečisťovať priestory kúpaliska, bazénov a ich okolia, prípadne používať silne páchnuce mazadlá.
 9. Odhadzovať ostré predmety (ihly, ihlice, vlásenky, žiletky,…)
 10. Vstupovať do oddelení a priestorov určených druhému pohlaviu alebo personálu.
 11. Nosiť do areálu kúpaliska vlastné jedlo a nápoje; jesť v bazénoch a v pochôdzkovej časti bazénov, hádzať zvyšky jedál do vody.
 12. Brať na kúpalisko sklenené predmety, horľaviny (olej, benzín, lieh,..), alebo iné predmety, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli ohroziť návštevníkov a používať variče.
 13. Brať na kúpalisko psov a iné zvieratá.
 14. Vzájomne sa potápať, skákať do bazénov, zrážať a vhadzovať druhé osoby do vody, pobehovať v pochôdzkovej časti okolo bazénov, vchádzať do bazénov inak ako schodíkmi.
 15. Športové plávanie v bazénoch mimo vyhradených hodín alebo bez predchádzajúceho dohovoru.
 16. Vstupovať do bazénov s potápačskými potrebami ako sú veľké okuliare a plutvy, hrať sa v bazénoch s predmetmi, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ostatných návštevníkov.
 17. Zakladať ohniská v areáli kúpaliska, hrať sa s tvrdými loptami v bazénoch a mimo športových plôch na to určených (futbal, hádzaná a pod.).

Zamestnanci kúpaliska sú oprávnení

 • Vykázať zákazníka, ktorý poruší akékoľvek zákazové alebo príkazové nariadenie
 • Vykonať kontrolu identifikačných náramkov a súčasne dokladov o ich úhrade; osobu, ktorá sa nedokáže preukázať nepoškodeným identifikačným náramkom, prípadne dokladom o úhrade vstupného, vykázať z areálu kúpaliska
 • Vyžadovať doklad preukazujúci vek dieťaťa
 • Nárokovať úhradu za akékoľvek preukázateľne návštevníkom spôsobené znečistenie alebo poškodenie vo všetkých priestoroch kúpaliska.
 • Vylúčiť osobu, ktorá má horúčku, kašeľ, chrípku, zápal očných spojiviek, nákazlivé choroby, choroby budiace odpor- rany, osoby s akýmkoľvek obväzom na tele, osoby so zjavne zanedbanou osobnou hygienou a osoby pod vplyvom návykových látok
 • Vykázať návštevníka s nevhodným odevom a správaním

« späť

aktualizácia: 06.07.2023 | počet zobrazení: 380 118
Počet návštev od 21.02.2008: 4629347
Počet návštev dnes: 680