« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2019 » Výstavba detského ihriska na Sídlisku Juh

Výstavba detského ihriska na Sídlisku Juh

VÝZVA

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom

Výstavba detského ihriska na Sídlisku Juh

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

 • Názov organizácie: Mesto Vranov nad Topľou
 • Adresa organizácie: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • IČO: 00332933
 • Krajina: Slovenská republika
 • Internetová adresa organizácie: www.vranov.sk
 • Kontaktné miesto: Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
 • Kontaktná osoba: Ing. Vlasta Štefániková, Ing. Zuzana Kerekešová
 • Telefón: 057/4422 551–3
 • E-mail: vlasta.stefanikova@vranov.sk, zuzana.kerekesovav@vranov.sk

Stránkové hodiny verejného obstarávateľa v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z.

2. Typ zmluvy:

 • Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
 • Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský kraj, Okres Vranov nad Topľou, Sídl. Juh, p. č. 3039/98, k.ú. Vranov nad Topľou.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

 • Zatriedenie zákazky podľa CPV:
  • 37535200–9 – Zariadenie ihrísk
  • 45236210–5 – Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
 • Názov zákazky: Výstavba detského ihriska na Sídlisku Juh

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia (výstavba) detského ihriska na Sídl. Juh vo Vranove nad Topľou. Jedná sa o dodávku osadenie hracích prvkov, realizáciu dopadovej plochy s následnou úpravou okolitého terénu. Herné prvky, zostavy budú certifikované a budú dodané tak, aby spĺňali platné predpisy vydané pre zariadenie a povrchy detských ihrísk, t.j. v zmysle normy EU – STN EN 1176. Navrhované herné prvky sú určené pre deti 3–14 rokov. Poskytujú možnosti na hru a rozvoj pohybových aktivít, orientovaných na hrubú motoriku, priestorovú orientáciu, sústredenie, na tréning balančných a koordinačných schopností. Na novom ihrisku budú osadené herné prvky s technickými špecifikáciami a parametrami:

1. Kovová hracia zostava – 1 ks

PARAMETRE: Rozmery prvku: 3,8×3,1 m, výška 3,1 m, Potrebný priestor: 4,5×6,1 m, Celková výška: 3,1m, Kritická výška pádu: 1 m , Certifikát: EN 1176 verejné použitie, Vek: 3 – 14 rokov. Súčasťou zostavy je: hracia veža so strechou, hracia veža bez strechy, šmýkačka, rebrík, vstupná lezecká stena s lanom, spojovací lanový most, balkónik, obchodík s počítadlom, hasičská tyč.

Materiál: šmýkačka z nerezovej ocele (boky HDPE plast), nosná konštrukcia z pozinkovanej ocele, povrchová úprava striekaná vypaľovaná farba, plastové časti z veľmi pevných a odolných HDPE plastov, laná s oceľovým jadrom.

2. Prevažovacia hojdačka – 1 ks

prevažovacia hojdačka je určená pre 2 osoby a je veľmi odolná voči vonkajším vplyvom a vandalizmu. Nosná konštrukcia je vyrobená z galvanizovanej ocele. Povrchová úprava je z práškovej vypaľovanej farby. Určená je pre 2 deti, ktoré sa môžu hojdať súčasne.

PARAMETRE: Rozmery prvku: 0,4×2,45m, výška 1,0 m, Potrebný priestor: 2,4×6 m, Celková výška: 1 m, Kritická výška pádu: 1 m, ako dopadová plocha postačuje udržiavaný trávnik, Certifikát: EN 1176 verejné použitie, Vek: 3 – 14 rokov

Materiál: galvanizovaná oceľ, nástrek RAL, ostatné časti sú vyrobené z kvalitného HDPE plastu.

3. Kovová preliezačka Hexagonal – 1 ks

PARAMETRE: Rozmery prvku: 2,7×2,4 m, výška 2,0 m, Potrebný priestor: 5,3×5,8 m, Celková výška: 2 m, Kritická výška pádu: 1,9 m , potrebné je vytvorenie dopadovej plochy – zatrávňovacia doska v zmysle EN 1176, Certifikát: EN 1176 verejné použitie, Vek: 3 – 14 rokov

Materiál: nosná konštrukcia z pozinkovanej ocele, povrchová úprava striekaná vypaľovaná farba, plastové časti z veľmi pevných a odolných HDPE plastov, laná s oceľovým jadrom.

4. Pružinová hojdačka Motorka – 1 ks

PARAMETRE: Rozmery prvku: 0,3×1,1m, výška 0,8 m. Potrebný priestor: 3,1×2,3 m, Celková výška: 0,8 m, Kritická výška pádu: 0,4 m , udržiavaný trávnik ako dopadová plocha, Certifikát: EN 1176 verejné použitie, Vek: 3 – 14 rokov

Materiál: nosná konštrukcia z pozinkovanej ocele, povrchová úprava striekaná vypaľovaná farba, plastové časti z veľmi pevných a odolných HDPE plastov.

Povrch detského ihriska – dopadová plocha:

 • pod preliezačku Hexagonal zo zatrávňovacích rohoží 36 ks, zatrávňovacia doska pod ihrisko bude 1×1 m, hrúbka 23 mm. Váha: 5,6 kg/ks, z recyklovateľného materiálu odolného voči UV žiareniu a šmyku. Pokládka rohoží bude na rovný podklad. Kritická výška pádu do 3m. Súčasťou je aj plastová sieť proti zatlačeniu dosky do terénu a kolíky.

Montáž hracích prvkov / kompletizácia zahŕňa montáž a kotvenie hracích prvkov a dopadových plôch vrátane výkopových prác a terénnych úprav, betónovej zmesi a prepravy na miesto dodania predmetu zákazky.

 • Osadenie, resp. kotvenie jednotlivých herných prvkov je riešené osadením do betónových základov, v zmysle kotevného plánu výrobcu herných prvkov.
 • Zemné práce tvorí odkop zeminy pre ukotvenie prvkov a pre navrhovanú dopadovú plochu detského ihriska. Následne je potrebné zrealizovať úpravu pláne a zatrávnenie.
 • Jednotlivé herné prvky musia byť osadené tak, aby základové konštrukcie nezasahovali do dopadovej plochy, t.j. horná hrana betónového základu sa musí nachádzať pod úrovňou spodnej hrany dopadovej plochy, tak aby bola zabezpečená požadovaná hrúbka konštrukcie dopadovej plochy.
 • Dodávateľ herných prvkov je povinný inštalovať zariadenia odbornou montážou, postavenie a umiestnenie, v zmysle STN EN 1176.
 • Po osadení jednotlivých herných prvkov je potrebné každé zariadenie označiť čitateľne a na viditeľnom mieste pevne uchytenou informačnou tabuľkou v zmysle STN EN 1176 (druh materiálu, typ zariadenia, výrobné číslo a podobne).

Bližší rozsah zákazky je v prílohe – výkaz výmer a ilustračné obrázky.

Súčasťou zákazky je odvoz a likvidácia odpadov spojených s realizáciu zákazky v zmysle platného zákona o odpadoch.

Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.


Predpokladaná hodnota zákazky: 9846,67 € € bez DPH

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Do 4 týždňov od odovzdania staveniska

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

 1. dňa 26.8.2019 do 10.00 hod.
 2. doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou) a osobne na tej istej adrese (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, podateľňa) alebo elektronicky na emailovú adresu zuzana.kerekesova@vranov.sk .

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje
– adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
– adresu uchádzača, [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
– označenie heslom: „Výstavba detského ihriska na Sídl. Juh“
 1. ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
 2. Otváranie ponúk: dňa 27.8.2019, o 11:00 hod., miestnosť: zasadačka na I. poschodí na MsÚ, Dr. C. Daxnera 87/1 093 16 Vranov nad Topľou. Otváranie ponúk je neverejné.
 3. prílohou č. 2 tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh zmluvy predloží ako súčasť svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov).
 4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
  • Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
  • Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny podľa bodu 11 tejto výzvy)
  • Doklady podľa bodu 8 Podmienky účasti tejto výzvy.
  • Návrh zmluvy vrátane príloh:
   • č. 1 – Súhrnný položkový rozpočet – predkladá sa do ponuky
   • č. 2 – Zoznam ekvivalentných položiek (ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty)
   • č. 3 Zoznam subdodávateľov – predkladá sa do ponuky

8. Podmienky účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.

Uchádzač preukazuje dané podmienky týmito dokladmi:

 1. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce a dodávať tovar. Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce a dodávať tovar.
 2. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 3. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je v konflikte záujmov podľa §23 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.

Poznámka:

 1. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov doklady podľa bodu 1. a 2. nepredkladá, v ponuke uvedie iba svoje IČO.
 2. Ak uchádzač podniká na základe zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR doklady podľa bodu 1. nepredkladá, verejný obstarávateľ ich overí cez portál OverSi.gov.sk, v ponuke uvedie iba svoje IČO.

9. Podmienky financovania:

Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky z programu „Podpora rozvoja športu na rok 2019, Podprogram č. 2 – výstavba detských ihrísk“ a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Faktúru – daňový doklad je možné vystaviť mesačne. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH

Spôsob vyhodnocovania ponúk: Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa zostaví vzostupné poradie uchádzačov a vyhodnotí sa u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti. (Tento spôsob vyhodnocovania možno v prípade vylúčenia uchádzača postupne aplikovať na všetkých uchádzačov vzostupne podľa poradia).

11. Spôsob stanovenia ceny:

 1. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
 2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
 3. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
 4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

  D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

  D.2. sadzba DPH a výška DPH,

  D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.

 5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
 6. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce.
 7. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
 8. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.
 9. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.
 10. Návrh ceny musí byť v členení:
  • Cena bez DPH
  • Základ DPH
  • Sadzba DPH
  • DPH
  • Celková cena vrátane DPH.
 11. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača.
 12. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:
  • zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  • nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
 13. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.
 14. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou ako napr. aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek (výkazu výmer) predloží uchádzač písomnou formou.

Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

 • nebude predložená ani jedna ponuka,
 • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 1. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: do 30.11.2019.
 2. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného predmetu zákazky (ďalej len ZoD).
 3. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
 4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny doklad uskutočňovať požadované práce v origináli alebo overenej kópií.
 5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.
 6. Povinnosť podľa bodu E. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. Subdodávateľ ku podpisu zmluvy a nový subdodávateľ ku zmene subdodávateľa predloží aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, v origináli alebo overenej kópií.
 7. V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.
 8. V prípade, ak nastane prípad že úspešný uchádzač tieto povinnosti podľa bodu F., G. alebo H., nemá, dotknuté ustanovenia nebudú súčasťou zmluvy.
 9. Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať predmet zákazky tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa, resp. na skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah.
 10. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

Mesto Vranov nad Topľou,
Dr. C. Daxnera 87/1,
093 16 Vranov nad Topľou,
Ing. Zuzana Kerekešová, Telefón:+421 57 44 22 551–3, Mobil: +421 905 36 06 85, e–mail: zuzana.kerekesova@vranov.sk .

Vo Vranove nad Topľou, dňa 16.8.2019

Ing. Ján Ragan

primátor mesta


Prílohy (ZIP; 2,5 MB)


Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (PDF; 81,1 kB)

« späť

aktualizácia: 02.09.2019 | počet zobrazení: 162

Počet návštev od 21.02.2008: 3136596
Počet návštev dnes: 730
fb