Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

OVS - technologického zariadenia nekrytej ľadovej plochy

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


na odpredaj technologického zariadenia nekrytej ľadovej plochy, rolby na úpravu ľadovej plochy a technologického zariadenia pretlakovej športovej haly

s týmito podmienkami:

Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

 1. Predmetom návrhu zmluvy bude odpredaj technologického zariadenia nekrytej ľadovej plochy, rolby na úpravu ľadovej plochy a technologického zariadenia pretlakovej športovej haly
 2. Požadovaná kúpna cena v minimálnej cene podľa znaleckého majetku:
  • Technologické zariadenie nekrytej ľadovej plochy: 26 540,–€
  • Rolba na úpravu ľadovej plochy: 6 410,–€
  • Technologické zariadenie pretlakovej športovej haly: 21 990,–€
 3. Výška finančnej zábezpeky je v zmysle čl. 8 ods 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 246/2021 minimálne 10 % z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, ktorú súťažiaci zloží na účet vyhlasovateľa – číslo účtu vo formáte IBAN: SK25020000000­00023129632 (VS: rodné číslo príp. IČO) alebo v hotovosti do pokladnice mestského úradu, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom odpis prevodného príkazu alebo potvrdenie o zaplatení zálohy do pokladne.

  Za deň platby sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet vyhlasovateľa, v prípade zaplatenia do pokladnice je to deň zaplatenia do pokladnice.

 4. V prípade zmarenia súťaže uchádzačom, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 1. Podmienkou zaradenia súťažného návrhu do vyhodnotenia je predloženie návrhu na odkúpenie technologického zariadenia nekrytej ľadovej plochy, rolby na úpravu ľadovej plochy a technologického zariadenia pretlakovej športovej haly
 2. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie :
  • presné označenie navrhovateľa
   • (fyzická osoba uvedie : meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. č., fyzická osoba,
   • podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu / zástupcu, zápis v obchodnom registri, tel. č.)
  • cenový návrh v €
  • doklad o uhradení zábezpeky
  • záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok tak ako stojí a leží za cenu ním navrhnutú, ktorú zaplatí najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy
  • ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby).

V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.

3. Prílohou súťažného návrhu bude, v prípade fyzickej osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č.1) a čestné prehlásenie (príloha č.2)

4. Požadovaná minimálna ponúknutá cena je cena stanovená znaleckým posudkom.

5. Výška finančnej zábezpeky je v zmysle čl. 8 ods 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 246/2021 minimálne 10 % z ceny uvedenej v návrhu súťažných podmienok, ktorú súťažiaci zloží na účet vyhlasovateľa č. ú. SK25020000000­00023129632 (VS: rodné číslo príp. IČO), resp. do pokladnice mesta. V prípade víťaznej ponuky sa finančná zábezpeka započítava do schválenej kúpnej ceny ako prvá splátka. V prípade zmarenia súťaže uchádzačom, zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže. Ostatným neúspešným súťažiacim sa finančná zábezpeka vráti do 30 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.

6. Návrh na odkúpenie majetku je potrebné doručiť písomne na adresu Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, v termíne do 27.07.2023 (štvrtok) do 14.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – hnuteľný majetok – neotvárať“.

7. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

8. Navrhovateľ má možnosť zúčastniť sa obhliadky majetku a nahliadnuť do znaleckého posudku do termínu uzávierky súťaže po predchádzajúcom odsúhlasení termínu so zamestnancami MsÚ na č. tel.: 0905981357 alebo 0903641237.

9. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej kúpnej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, súťaž zrušiť, predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu a odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vybraný navrhovateľ nezaplatí kúpnu cenu v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy a uzatvoriť kúpnu zmluvu v poradí s ďalším navrhovateľom.

Kontaktná osoba:

Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku MsÚ Vranov n.T.
Mestský úrad
Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou
mobil: 0905 981 357 

Vo Vranove nad Topľou dňa 13.07.2023

Dokumenty:

« späť

aktualizácia: 13.07.2023 | počet zobrazení: 209
Počet návštev od 21.02.2008: 4628033
Počet návštev dnes: 525