Prehliadka mesta

« späť
O meste » Prehliadka mesta

Pozývame návštevníkov na okružnú cestu mestom, ktorá môže začať pri najcennejšej stavbe a najvzácnejšej pamiatke mesta na Námestí slobody.

Bazilika Narodenia Panny Márie

Kostol Narodenia Panny Márie

Tento kostol je najcennejšou historickou pamiatkou v meste. Bol postavený v roku 1580. Dňa 6. septembra bol kostol povýšený do stavu BAZILIKY MINOR. Z hľadiska architektonického vývoja predstavuje typ neskorogotickej monumentálnej sakrálnej stavby. Dnešná jednotná baroková výzdoba interiéru pochádza z prvej polovice 18. storočia. Časť interiéru zdobia fresky významného českého barokového maliara J. L. Krackera. Oltár kostola Narodenia Panny Márie Oltáre a kazateľnicu zdobia cenné remeselné práce pochádzajúce z dielne Jozefa Hartmana, košického rezbára a sú vzácnym dokladom barokového sochárstva na východnom Slovensku. Hlavný oltár je zasvätený Panne Márii. V centre oltárnej nadstavby je umiestnený obraz Panny Márie. Zaujímavým dielom je baroková kazateľnica. Vranovská bazilika opatruje tiež cennú barokovo – rokokovú liturgickú súpravu, ktorá pozostáva z monštrancie, kalicha, cibória a pacifikálového kríža. Tieto liturgické predmety pochádzajú od najznámejšej osobnosti barokového zlatníctva na Slovensku Jána Silašiho. Liturgická súprava je národnou kultúrnou pamiatkou.

O prehliadku baziliky so sprievodným slovom možno požiadať rím. – kat. farský úrad Sever (sídli vo farskej budove bývalého kláštora pavlínov)

Portál kláštora pavlínov

Bývalý kláštor pavlínov

Dnes sídlo r. k. farského úradu, stojí na mieste bývalého františkánskeho kláštora z 15. storočia. Od roku 1672 vo Vranove začali pôsobiť otcovia rádu pavlínov. Pozvaní boli grófkou Máriou Esterházy, ktorá im dala postaviť terajší kláštor. Architektonickou pamätihodnosťou umeleckého významu v tejto budove je najmä portál. Vybudovaný bol pri obnove kláštora po požiari v roku 1718. V interiéri kláštora na schodišti vedúcom z prízemia na poschodie je na jednom klenbovom poli vzácna freska iluzívnej rokokovej architektúry s otvoreným nebom. Vyobrazuje nanebovzatie proroka Eliáša. Freska pochádza z roku 1756, autorom je J. L. Kracker.

Pri ceste od Baziliky Narodenia Panny Márie smerom na sídlisko Okulka sa nachádza nový gréckokatolíc­ky chrám.

Gréckokatolícky kostol

Gréckokatolícky Chrám Najsvätejšej Eucharistie

Postavený bol v roku 1992. Tri zvony sú zasvätené pamiatke sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa najväčšou mierou pričinili o šírenie kresťanstva na Slovensku.

Zo sídliska Okulka prechádza cesta na Sídlisko 1. mája k Hornozemplínskemu osvetovému stredisku.


Múzeum

Múzeum, ktoré je pobočkou Vlastivedného múzea v Hanušovciach, sa nachádza v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska na Sídlisku 1. mája. Stála expozícia pod názvom „ČLOVEK A ŽIVOT“ je prezentovaná v piatich častiach:

Múzeum Vranov
  • časť Človek a mesto pozýva zamyslieť sa nad človekom a jeho mestom, jeho najužšími dejinami
  • časť Človek a príroda sprevádza prírodou, ktorú človek často tak nezmyselne ničí, i keď predstavuje jeho životne nevyhnutné prostredie
  • časť Človek a čas ponúka pomyselný exkurz v čase do najhlbších počiatkov histórie
  • časť Človek a pieseň je spomienkou na pieseň, zafixovanú v génoch počas mnohých generácií
  • časť Človek a vojna sprevádza históriou, ktorá, žiaľ, je takmer vždy a všade – Vranov nevynímajúc – históriou vojen.

Výstavná sieň

Výstavná sieň Hornozemplínskeho osvetového strediska slúži širokej verejnosti na propagáciu a sprístupnenie výtvarnej tvorby profesionálnych a neprofesionálnych výtvarníkov, ale prezentujú sa v nej i výstavy z iným zameraním.

Zo Sídliska 1. mája môžeme pokračovať po ceste späť do centra mesta k parčíku na južnom konci námestia.

Pamätník SNP

Pamätník Hrdinom SNP a bojovníkom proti fašizmu

Pamätník v parčíku na Námestí slobody bol odhalený pri oslavách 30. výročia SNP. Obyvatelia mesta si každý rok 18. januára pri tomto pamätníku pripomínajú oslobodenie mesta od fašizmu. Autorom súsošia je akademický sochár Michal Czupil.

Busta Štefana Moyzesa

Busta Štefana Moyzesa

Vedľa parčíku na budove Združenej strednej školy na Ulici Alexandra Dubčeka je osadená pamätná tabuľa s bustou, venovaná prvému predsedovi Matice slovenskej, biskupovi Dr. Štefanovi Moyzesovi. Tabuľa pripomína významný prínos Dr. Štefana Moyzesa do slovenského národného života a jeho odkaz zmierenia pre všetkých príslušníkov slovenského národa. Autorom diela je akademický sochár Stanislav Mikuš.

Pamätná tabuľa Dr. C. Daxnera

Oproti parčíku na Námestí slobody na protiľahlej strane cesty sa nachádza dom, ktorom v rokoch 1938 – 1944 žil Dr. Cyril Daxner, významný organizátor protifašistického odboja na východnom Slovensku. Za protifašistickú činnosť bol obvinený a odsúdený. Posledné obdobie vojny strávil v koncentračnom tábore v Mauthausene. Po oslobodení sa vrátil do Bratislavy s podlomeným zdravím a v júni 1945 chorobe podľahol. Na dome je umiestnená pamätná tabuľa Dr. C. Daxnera.

Od Daxnerovho domu možno prejsť na Rázusovu ulicu, kde sa nachádza evanjelický chrám s bustou Karola Kuzmányho.

Evanjelický kostol

Evanjelický a.v. Chrám Ducha Svätého

Chrám bol vybudovaný v neogotickom slohu v roku 1936. Koncom minulého storočia sa prikročilo k jeho prestavbe. K pôvodnej veži bola postavená nová rozšírená chrámová loď a v suteréne zriadená zborová sieň.

Pred kostolom je busta Karola Kuzmányho, národného buditeľa, spisovateľa, evanjelického biskupa a 1. podpredsedu Matice slovenskej. Pochádza z dielne akademického sochára Mareka Mikloša.


Pokračujúc ďalej po Rázusovej ulici dôjdeme ku kalvínskemu kostolu.

Kalvínsky kostol

Kostol Cirkvi reformovanej kresťanskej (kalvínsky)

Stojí pri nemocnici s poliklinikou s typickým kohútom na veži. Je to pseudogotická stavba, postavená v duchu secesie v prvej tretine 20. storočia. Na veži kostola je trojica slnečných hodín – východné, južné a západné. Všetky sú rovnakej konštrukcie s rímskymi číslicami. Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola.

Cez areál Vranovskej nemocnice vedie cesta k starobylému židovskému cintorínu.


Židovský cintorín

Židovský cintorín – pohľad

Židovský cintorín bol založený v 18. storočí. Pôvodná plocha cintorína ohradená betónovým múrom je asi 2,5 ha.

Židovský cintorín – náhrobník Najstaršie pieskovcové náhrobné kamene sú zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 18. storočia. Mnoho nádherných náhrobníkov pochádza z 19. storočia. Sú to vzácne umelecké pamiatky vyznačujúce sa hlbokým rytím písmen a plastickým jemným ornamentom. Predstavujú motívy kvetov, vencov, listov, sŕdc, vtákov a levov. Náboženský význam má motív krčahu, ktorý označuje pochovaného levitu, a motív žehnajúcich rúk označujúci kohena.

V roku 1963 bol vranovský židovský cintorín zapísaný do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok.

Od židovského cintorína vedie cesta späť na Dlhú ulicu a odtiaľ vpravo do južnej, najnovšej časti mesta. Tu sa nachádzajú najmladšie sídliská, ale nájdeme tu ešte i ďalšie historické pamiatky


Rímskokatolícky Kostol sv. Františka z Assisi

Kostol je centrom samostatnej farnosti v južnej časti mesta. Vysvätenie kostola sa konalo roku 1997.

Kostol Juh

Tri zvony vo veži kostola sú zasvätené sv. Františkovi, Panne Márii a svätým košickým mučeníkom. Posvätil ich pápež Ján Pavol II. v Košiciach – Barci v nedeľu 2. júla 1995 po kanonizácii košických mučeníkov.

Kostol sv. Františka – interiér

V interiéri kostola je umiestnená socha sv. Františka a vzácne barokové súsošie sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom.

Barokové súsošie sv. Jána Nepomuckého

Barokové súsošie sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom

Súsošie sa nachádza v rímskokatolíckom kostole sv. Františka z Assisi. Predstavuje typickú barokovú exteriérovú plastiku vysokej umeleckej hodnoty. Pochádza z r. 1770 a časovo i slohovo korešponduje s barokovými úpravami kláštora pavlínov. Skupina plastík je z pieskovca. Kľačiaci svätec v bohato nariasenom rúchu v ľavej ruke drží palmový list, v pravej pokrývku hlavy. Panna Mária polosediaca v rúchu s bohatou drapériou drží pri kolenách stojaceho Ježiška. Postavy sa vznášajú na iluzívnych rotujúcich oblakoch. Plastika bola zaradená do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok v roku 1986.

Po Dlhej ulici smerom na Humenné možno zájsť ešte k jednej starobylej pamiatke.

Zvonica so starobylým zvonom Starobylý zvon na Dlhom

Vo zvonici vo Vranovskom Dlhom, ktoré bolo pôvodne samostatnou obcou, sa zachoval ako jeden z mála starobylý zvon z roku 1632. Zvony sa počas 1. svetovej vojny rekvirovali podľa nariadenia z roku 1915 o zabavení kostolných zvonov pre vojenské účely. Väčšie zvony sa rozbíjali na vežiach a menšie zhadzovali dolu. Tomuto nariadeniu padli za obeť zvony kostola Narodenia Panny Márie aj školský zvon v budove štátnej ľudovej školy. Zvon z Vranovského Dlhého je od roku 2005 opäť nainštalovaný už v novej zvonici na pôvodnom mieste na Dlhej ulici pri ceste smerom na Humenné.

Pri ceste späť na železničnú alebo autobusovú stanicu sa nachádza ešte jedno pamätné miesto – vojenský cintorín.


Pamätník 1. svetovej vojny

Pamätník vranovským spoluobčanom padlým v rokoch 1914 – 1918

Mohyla v priestore vojenského cintorína z prvej svetovej vojny pripomína, že vranovský cintorín sa stal posledným miestom odpočinku pre 250 neznámych vojakov. Nachádza sa tu i pamätník Padlým spoluobčanom vranovským v rokoch 1914 – 1918. Na jeho mramorovej doske sú mená 37 Vranovčanov, ktorí padli na rôznych bojiskách v prvej svetovej vojne.

Pamiatky v mestskej časti Čemerné

Gréckokatolícky kostol Čemerné

Gréckokatolícky Chrám Nanebovzatia Panny Márie

Chrám v mestskej časti Čemerné bol postavený v rokoch 1905 – 1910 v štýle tzv. uhorskej secesie podľa projektu arch. E. Lechnera, na mieste pôvodného barokového kostola z roku 1797. Staviteľ vychádzal z kombinácie podnetov maďarskej, východoslovenskej a sedmohradskej ľudovej architektúry a orientálnej symboliky. Vnútorný priestor so starším ikonostasom a oltárom z roku 1892 je štýlovo upravený. Predstavaná veža je v hornej časti dekoratívne členená secesne aplikovanými prvkami východoslovenskej renesancie a ukončená byzantsko-orientálnou kupolou. Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kostola. Zo starého barokového kostola, zbúraného po r. 1903, sa zachovala jedna drevená lavica a ľudový obraz Nanebovzatia Panny Márie.

Rímskokatolícky kostol Čemerné

Rímskokatolícky Kostol sv. Anny v Čemernom

Postavený bol v roku 1937 v mestskej časti Čemerné po zbúraní starej barokovej kaplnky. Predstavuje secesnú stavbu s novogotickými prvkami. Patrí ku skupine východoslovenských kostolov, ktorých spoločným znakom je jednoloďový priestor, predstavaná vysoká veža a zdôraznenie otvorov rámovaním z režného tehlového muriva. Do betónovej ohrady je vsadený fragment niekdajšieho portálu pôvodnej barokovej kaplnky z roku 1754.

« späť

aktualizácia: 03.11.2015 | počet zobrazení: 82 351
Počet návštev od 21.02.2008: 4632684
Počet návštev dnes: 1299