« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2017 » Petícia za zriadenia zákazu státia na cestnej komunikácii na ulici M. Benku

Petícia za zriadenia zákazu státia na cestnej komunikácii na ulici M. Benku

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia za zriadenia zákazu státia na cestnej komunikácii na ulici M. Benku, PSČ 093 01 v meste Vranov nad Topľou, Slovenská republika v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to umiestnením zvislej dopravnej a zákazovej značky č. B 33 alebo vodorovnej dopravnej značky č. V 12c v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
  • Text:

My,občania Slovenskej republiky, podpísaní na tomto podpisovom hárku k petícii za zriadenie zákazu státia, obraciame sa na základe čl. 27 ÚSTAVY Slovenskej republiky a zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve, na Mestský úrad mesta Vranov nad Topľou, so žiadosťou uvedenou v bode 1. tejto petície.

1. Petícia za zriadenie zákazu státia na cestnej komunikácii na ulici Martina Benku, PSČ 093 01, v meste Vranov nad Topľou, Slovenská republika, v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to umiestnením zvislej dopravnej a zákazovej značky č. B 33 alebo vodorovnej dopravnej značky č. V 12c v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 18
  • Dátum doručenia petície: 25.05.2017
  • Dátum vybavenia petície: 12.06.2017
  • Spôsob vybavenia: prešetrená – opodstatnená

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

V nadväznosti na Vašu petíciu zo dňa 25.05.2017, ktorá sa týka zriadenia zákazu státia na cestnej komunikácii na Ulici M. Benku, 093 01 Vranov nad Topľou, v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to umiestnením zvislej dopravnej a zákazovej značky č. B 33 alebo vodorovnej dopravnej značky č. V 12c v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, poradný výbor pre vybavovanie petícií dňa 02.06.2017 pre­rokoval vyššie uvedenú petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku. Po dôkladnom preskúmaní písomného podania poradný výbor odporučil primátorovi mesta ako štatutárovi, aby mesto ako príslušný cestný správny orgán postupovalo v súlade s návrhom Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ vo Vranove nad Topľou (ďalej len ODI).

Po preskúmaní Vášho podania s prihliadnutím na stanovisko poradného výboru pre vybavovanie petícií a stanovisko ODI uvádzame nasledovné:

Mesto ako príslušný cestný správny orgán v spolupráci s ODI už dňa 23.05.2017 vykonalo kontrolu stavu zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Vranov nad Topľou. Počas kontroly bola vykonaná aj obhliadka ul. M. Benku, kde ODI navrhol správcovi komunikácií vyznačenie vodorovnej dopravnej značky V12b „žltá súvislá čiara“ v kombinácii so zvislým dopravným značením B34 „zákaz zastavenia“. Umiestnenie predmetného dopravného značenia bolo navrhnuté správcovi komunikácie len v úseku cca 60 metrov z dôvodu státia motorových vozidiel pred vjazdom na komunikácie o šírke cca 3 metre, pričom tieto sú rozdelené oporným múrom. Vyznačovať vodorovným dopravným značením zákaz aj na týchto komunikáciách nemá opodstatnenie, nakoľko každý vodič je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia § 25 ods. 1, písm. u) a § 23 ods. 1, 2 zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín vyznačenia a osadenia dopravného značenia vykoná mesto po dohode s príslušnými dodávateľmi značenia.

Mesto Vranov nad Topľou, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne komunikácie vydalo dňa 5.6.2017 pod č. 1113/10325/2017 určenie použitia trvalého dopravného značenia na ul. M. Benku. Vodorovné dopravné značenie V12b „žltá súvislá čiara“ je zrealizované. Zvislé dopravné značenie B34 „zákaz zastavenia“ bude zrealizované až po ukončení verejného obstarávania na zvislé dopravné značenie.

« späť

aktualizácia: 12.06.2017 | počet zobrazení: 610

Počet návštev od 21.02.2008: 3143369
Počet návštev dnes: 88
fb