« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2016 » Petícia za obnovenie detských ihrísk a športovísk na Sídlisku II

Petícia za obnovenie detských ihrísk a športovísk na Sídlisku II

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia za obnovenie detských ihrísk a športovísk (basketbalové koše, futbalové bránky, preliezky, pieskoviská, lavičky na sedenie ) na Sídlisku II
  • Text:

My dolu podpísaní občania Vranova nad Topľou – Sídlisko II požadujeme obnovu a výstavbu detských ihrísk a športovísk na území Vranova nad Topľou – Sídlisko II

  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 394
  • Dátum doručenia petície: 18.07.2016
  • Dátum vybavenia petície: 08.08.2016
  • Spôsob vybavenia: prešetrená – opodstatnená
  • Oznámenie výsledku prerokovania petície:

V nadväznosti na Vašu petíciu zo dňa 18.07.2016, ktorá sa týka obnovenia detských ihrísk a športovísk (basketbalové koše, futbalové bránky, preliezky, pieskoviská, lavičky na sedenie ) na Sídlisku II poradný výbor pre vybavovanie petícií dňa 20.07.2016 pre­rokoval vyššie uvedenú petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku. Po dôkladnom preskúmaní písomného podania odporučil primátorovi mesta ako štatutárovi, zaoberať sa perspektívou realizácie športovísk na Sídlisku II vo Vranove nad Topľou. Petičný výbor ďalej odporučil primátorovi mesta v súčinnosti s Výborom mestskej časti Sever stanoviť priority a postupnosť realizácie zámeru obnovy športovísk a vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte na rok 2017 na realizáciu zámeru výstavby športovísk podľa stanoviska príslušného výboru mestskej časti.

Po preskúmaní Vášho podania s prihliadnutím na stanovisko poradného výboru pre vybavovanie petícií mesta Mesto Vranov nad Topľou uvádza nasledovné:

Mesto Vranov nad Topľou víta a podporuje športové a voľnočasové aktivity detí a mládeže o čom svedčí množstvo ihrísk, ktoré mesto vybudovalo v jednotlivých mestských častiach.

Keďže mestská časť Sever v roku 2014 uviedla v zápisnici zo zasadnutia mestskej časti zo dňa 13.05.2014 nas­ledovné: „Na Sídlisku II 1217, p. B. M., nesúhlasí so zámerom osadiť na ihrisko koše na basketbal a bránky na minifutbal, a s týmto zámerom nesúhlasí ani V MsČ Sever.“ – mesto tejto požiadavke vyhovelo.

V júni 2016 zaslalo Spoločenstvo vlastníkov bytov, Sídlisko II 1217 list primátorovi mesta v ktorom vyjadrilo svoj nesúhlas so zámerom mesta s úpravou asfaltovej plochy pri bytovke č. 1217 na Sídlisku II na ihrisko pre loptové hry. V liste uvádzajú, že predmetná asfaltová plocha je v súčasnej dobe využívaná na športovanie, a preto nie je potrebné osadiť pevne zabudované koše či bránky, nakoľko sa používajú mobilné malé bránky, tenisové či bedmintonové siete alebo kužele na ohraničenie trate. Navrhujú presunúť športové aktivity mládeže do športových areálov na školách, kde by bol odborný dozor, resp. vedenie dospelými. (list SVB zaslalo na vedomie predsedovi výboru MsČ Sever)

Vzhľadom k vyššie uvedenému a v súlade so stanoviskom petičného výboru je pre prijatie záverov potrebné získať záväzné stanovisko Mestskej časti Sever. Po obdržaní stanoviska sa budeme zaoberať problematikou obnovenia resp. vytvorenia detských ihrísk a športovísk v MsČ Sever s vhodným spôsobom financovania.

« späť

aktualizácia: 15.08.2016 | počet zobrazení: 823

Počet návštev od 21.02.2008: 3231421
Počet návštev dnes: 559
fb