Návrhy VZN a dokumentov na uplatnenie pripomienok

« späť
Úradná tabuľa » Návrhy VZN a dokumentov na uplatnenie pripomienok

Občania môžu uplatniť pripomienky k všeobecne záväzným nariadeniam ešte pred ich prerokovaním a schválením v mestskom zastupiteľstve. K návrhu nariadenia môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Predložené návrhy VZN:
  • Žiadne návrhy VZN nie sú predložené


Občania môžu uplatniť svoje pripomienky písomne na tlačive – Tlačivo – Pripomienky k VZN (RTF; 13,9 kB)

  • osobne v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade, Dr. C. Daxnera 87
  • zaslaním vyplneného tlačiva s pripomienkami poštou na adresu Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou
  • alebo e-mailom na adresu mesto@vranov.sk


Predložené návrhy zmlúv podľa zák §9aa zák. 596/2003 Z.z.:
  • žiadne návrhy zmlúv nie sú predložené


K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka, v lehote 10 dní od jeho zverejnenia. Občania môžu uplatniť svoje pripomienky písomne, a to:

  • osobne v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade, Dr. C. Daxnera 87
  • zaslaním pripomienok poštou na adresu Mestský úrad, Oddelenie školstva, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou
  • alebo e-mailom na adresu: valeria.novikmecova@vranov.sk

« späť

aktualizácia: 04.07.2023 | počet zobrazení: 72 516

Súvisiace články:
Články 1 / 1

Platné všeobecne záväzné nariadenia

aktualizácia: 06.05.2020 | počet zobrazení: 1 188

Články 1 / 1

Počet návštev od 21.02.2008: 4629242
Počet návštev dnes: 575