Počasie
Utorok 22.10.2019
aktuálne o 20:01
Jasno
teplota 13°C
predpoveď na zajtra
Mal? obla?nos?
cez deň 21°C / v noci 9°C

« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2018 » Rekonštrukcia futbalového štadióna Rodinná oblasť Vranov n. T.

Rekonštrukcia futbalového štadióna Rodinná oblasť Vranov n. T.

VÝZVA

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom „Rekonštrukcia futbalového štadióna Rodinná oblasť Vranov n. T.“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 • Názov verejného obstarávateľa: Mesto Vranov nad Topľou
 • Sídlo verejného obstarávateľa: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
 • IČO: 00332933
 • DIČ: 2020631910
 • Telefón: +421 574422551
 • E-mail: mesto@vranov.sk

Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z.

 • Organizácia poverená verejným obstarávateľom na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária
 • Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš
 • Mobil: +421 905127229
 • Telefón: +421 574431022
 • E-mail: halgas@stonline.sk
 • Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš
 • Mobil: 0905 127 229

2. Typ zmluvy:

 • Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
 • Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou,

Futbalový štadión Rodinná oblasť Vranov n. T., súp .č. 666, Vranov nad Topľou, parc. č. 2569, 2570/1, k. ú. Vranov nad Topľou

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

 • Zatriedenie zákazky podľa CPV:
  • 45236119–7 Opravárske práce na športových ihriskách
  • 45410000–4 Omietkarské práce
  • 45421000–4 Stolárske práce
  • 45421100–5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
  • 45262520–2 Murárske práce
  • 45330000–9 Kanalizačné a sanitárne práce
  • 45315100–9 Elektrotechnické inštalačné práce
  • 45442100–8 Maliarske a natieračské práce
  • 45431000–7 Dláždenie a obkladanie
 • Názov zákazky: Rekonštrukcia futbalového štadióna Rodinná oblasť Vranov n. T.

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie futbalového ihriska.

Objektová skladba:

Objekt SO01 – Šatne

Diel Búracie práce/

Účelom stavebných úprav a udržiavacích prác je demontáž nášľapných vrstiev, otĺčenie existujúcich keramických obkladov, výmena výplní vonkajších otvorov (okien a dverí), demontáž mreží, demontáž drevených obkladov stropov a stien, demontáž existujúcich zariaďovacích predmetov, demontáž elektrických ohrievačov vody, čiastočné otĺčenie omietok stien a stropov a čiastočné otĺčenie vonkajších omietok.

Diel Architektonicko stavebná časť

Účelom stavebných úprav a udržiavacích prác je čiastočná úprava dispozície objektu šatní, ktorá je rozmiestnená na jednom nadzemnom podlaží. Súčasťou rekonštrukcie objektu šatní je úprava podkladu a montáž nových nášľapných vrstiev, oprava a montáž nových povrchových úprav, oprava ostení výplní vonkajších otvorov, montáže výplní vonkajších otvorov, spätnej montáže mreží, montáže nových zariaďovacích predmetov vrátane potrebných rozvodov vody a splaškovej kanalizácie, malieb stien a stropov v interiéry a exteriéry, náterov oceľových zárubní a strešnej konštrukcie.

Diel Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Projektová dokumentácia stavebných úprav a udržiavacích prác rieši rozvod nových káblových trás, nový NN rozvádzač, svetelnú inštaláciu vrátane ovládania, rozvod zásuvkovej a ostatnej elektroinštalácie, elektrickú inštaláciu pre technické zariadenia /ÚK, ZTI/, ochranu proti prepätiam, ochranu pred zásahom blesku a ochranu pred úrazom elektrického prúdu.

Objekt SO02 – Oprava studne

Oprava studne je zdokumentovaná v osobitnej časti projektu stavby – rozpočte.

Objekt SO03 – Nádrž na vodu

Diel Architektonicko stavebná časť

Projektová dokumentácia stavebných úprav a udržiavacích prác rieši osadenie akumulačnej nádrže na zachytávanie vody.

Objekt SO04 – Oprava betónového múrika a terénne úpravy plochy ihriska

Účelom stavebných úprav a udržiavacích prác je oprava betónového múrika, ktorý oddeľuje tribúnu od ihriska, náter zábradlia na betónovom múriku a doplnenie zeminy s urovnaním pozdĺž ihriska v priestore bývalej bežeckej dráhy. Oprava betónového múrika a terénne úpravy plochy ihriska je zdokumentovaná v osobitnej časti projektu stavby – rozpočte.

Druh a množstvo prác sú presné popísané v projektovej dokumentácií (príloha č. 3 tejto Výzvy) a vo výkaze výmer (prílohu č. 1 tejto Výzvy).

Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.

Predpokladaná hodnota zákazky: 132 635,21 € bez DPH

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

do 45 dní odo dňa začatia.

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

 1. dňa 25.10.2018 do 10.00 hod.
 2. doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C.

Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou) a osobne na tej istej adrese (Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, Vranov nad Topľou, podateľňa) alebo elektronicky na emailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (zuzana.kerekesova@vranov.sk)

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

 • adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
 • adresu uchádzača, [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
 • označenie heslom: „IHRISKO – NEOTVÁRAŤ“
 1. ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
 2. Otváranie ponúk: dňa 25.10.2018, o 14:00 hod., miestnosť: zasadačka Mestského úradu, 1. NP, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou. Otváranie ponúk je neverejné.
 3. prílohou č. 1 tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh zmluvy predloží ako súčasť svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov).
 4. Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
  • Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
  • Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny podľa bodu 11 tejto výzvy)
  • Fotokópia aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce
  • Návrh zmluvy vrátane príloh:
   • č. 1 – Súhrnný položkový rozpočet – predkladá sa do ponuky
   • č. 3 – Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje – predkladá sa do ponuky)
   • č. 5 Zoznam subdodávateľov – predkladá sa do ponuky

8. Podmienky účasti:

Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce

9. Podmienky financovania:

Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov Regionálneho príspevku poskytnutého Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Vranov nad Topľou. Faktúru – daňový doklad je možné vystaviť mesačne. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH.

11. Spôsob stanovenia ceny:

 1. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
 2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
 3. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
 4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

  D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

  D.2. sadzba DPH a výška DPH,

  D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.

 5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
 6. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce.
 7. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
 8. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.
 9. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.
 10. Návrh ceny musí byť v členení:
  • Cena bez DPH
  • Základ DPH
  • Sadzba DPH
  • DPH
  • Celková cena vrátane DPH.
 11. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača.
 12. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:
  • zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  • nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
 13. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.
 14. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou ako napr. aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek ( výkazu výmer ) predloží uchádzač písomnou formou.

Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

 • nebude predložená ani jedna ponuka,
 • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky,
 • ak administratívna kontrola zadávania zákazky uskutočnená Poskytovateľom dotácie

nebude s kladným výsledkom

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 1. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: do 30.11.2018.
 2. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného predmetu zákazky (ďalej len ZoD).
 3. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Toto verejné obstarávanie podlieha kontrole postupu zadávania zákazky poskytovateľom regionálneho príspevku. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom regionálneho príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť daný postup zadávania zákazky bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ regionálneho príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.
 4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audi­tu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a to oprávnenými osobami v zmysle zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
 5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny doklad uskutočňovať požadované práce v origináli alebo overenej kópií.
 6. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.
 7. Povinnosť podľa bodu F. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. Subdodávateľ ku podpisu zmluvy a nový subdodávateľ ku zmene subdodávateľa predloží aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, v origináli alebo overenej kópií.
 8. V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.
 9. V prípade, ak nastane prípad že úspešný uchádzač tieto povinnosti podľa bodu F., G. alebo H., nemá, dotknuté ustanovenia nebudú súčasťou zmluvy. K. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal ku dňu podpisu zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny.
 10. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
Ing. Vlasta Štefánikova
Telefón: +421 574422551
Mobil: +421 915934925
E – mail: vlasta.stefanikova@vranov.sk

Vranov nad Topľou, dňa 17.10.2018

Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy (ZIP; 6,7 MB)

« späť

aktualizácia: 17.10.2018 | počet zobrazení: 341

Počet návštev od 21.02.2008: 3040499
Počet návštev dnes: 73
fb