« späť
Verejné obstarávanie » Verejné obstarávania » Rok 2014 » Vzdelávacie aktivity pre projekt s názvom Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou

Vzdelávacie aktivity pre projekt s názvom Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou

Uvedenie dôvodu zrušenia zadávania zákazky podľa § 46 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní:

V priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitého zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. Verejný obstarávateľ v postupe zadávania zákazky, na základe doručených žiadostí o vysvetlenie a žiadosti o nápravu záujemcov v tomto postupe zadávania zákazky, identifikoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, a to možné porušenie základnej povinnosti verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorou je uplatnenie princípu transparentnosti vo vzťahu k podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch.

Jednalo sa o nedostatočný opis predmetu zákazky, čo bolo spôsobené, z pohľadu povinností verejného obstarávateľ u vedených v § 34 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedostatočným opisom jednotlivých aktivít vo schválenom projekte. V novom postupe zadávania zákazky je opis predmetu zákazky dopracovaný na základe otázok a pripomienok záujemcov doručených v pôvodnom postupe zadávania zákazky. To vytvorilo predpoklad pre relevantné odôvodnenie rozšírenia opisu predmetu zákazky voči opisom aktivít uvedeným v projekte.

  • Podlimitná zákazka – výzva na predkladanie ponúk – „Vzdelávacie aktivity pre projekt s názvom Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou “https://www.uvo.gov.sk/…stnik/236449

« späť

aktualizácia: 28.04.2014 | počet zobrazení: 1794

Počet návštev od 21.02.2008: 2819022
Počet návštev dnes: 101
fb